Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 38. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Мета: схарактеризувати соціально-економічне та політичне становище Наддніпрянської України в складі Російської імперії в 1907—1914 рр.; проаналізувати аграрну реформу П. Столипіна, визначити її вплив на розвиток Наддніпрянської України; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, робити висновки, виділяти головне і другорядне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: аграрна (земельна) реформа, Український інформаційний комітет, Молодоукраїнські партії. Товариство українських поступовців (ТУП), великодержавний шовінізм, справа Бейліса.

Основні дати та події: 1906—1911 рр. — Столипінська аграрна (земельна) реформа; 1908 р. — утворення Товариства українських поступовців (ТУП).

Історичні постаті: П. Столипін, Б. Грінченко, С. Єфремов, Є. Чикаленко.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати земельну реформу П. Столипіна та її вплив на українські землі у складі Російської імперії; визначати особливості діяльності українських політичних партій у цей період; аналізувати український національно-культурний рух у тогочасній Наддніпрянщині; характеризувати українське питання в III і IV Державних думах; пояснювати поняття й терміни: Товариство українських поступовців, великодержавний шовінізм.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§27).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Синтез думок. Які чинники перешкоджали розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку XX ст.?

Бліц-опитування. Назвіть основні здобутки українського національно-культурного руху доби революції 1905—1907 рр. у Наддніпрянщині.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на розвиток Наддніпрянської України. 2. Українські політичні партії в 1907—1914 рр. 3. Загальноросійські політичні партії та український рух. 4. Український національно-культурний рух. 5. Українське питання в III та IV Державних думах. 6. Справа Бейліса.

Охарактеризувати земельну реформу П. Столипіна, яка мала розв’язати аграрну проблему та перешкодити вибуху нової революції. Пояснити, що цієї мети було досягнуто лише частково: деякі соціальні суперечності реформа розв’язала, однак спричинила появу нових.

Розповісти, що українські політичні партії в умовах післяреволюційної реакції змушені були згорнути свою діяльність або шукати нові форми роботи.

Відзначити, що у післяреволюційний період умови для розвитку українського національно-культурного руху були несприятливими: розгорталися переслідування української культури, закривалися українські громадські установи тощо.

Акцентувати увагу на тому, що в III та IV Державних думах обговорення українських питань, хоча й були безрезультатні, але сприяли приверненню уваги громадськості Російської імперії до проблем українства.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Столипінська земельна реформа» за планом: 1) причини; 2) зміст; 3) особливості в Україні; 4) наслідки.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно підвести підсумки уроку.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§27) та виконати завдання до нього. 2) Повторити матеріал підручника (§23—26). 3) Підготувати презентацію з п’яти-шести слайдів «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини».