Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 23. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

Мета: визначити основні завдання українського національного руху у другій половині XIX ст.; охарактеризувати діяльність хлопоманів, визначити їхню роль у суспільно-політичному житті Наддніпрянщини; проаналізувати початковий етап громадівського руху; визначити вплив польського повстання 1863—1864 рр. на суспільну ситуацію в Наддніпрянській Україні; з'ясувати наслідки Валуєвського циркуляра для українського національного руху; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки та узагальнення, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: громади, хлопоманство, українофільство, журнал «Основа», Валуєвський циркуляр.

Основні дати та події: 1861 р. — створення у Києві «Української громади»; 1861—1862 рр. — видання у Петербурзі журналу «Основа»; 1863 р. — Валуєвський циркуляр; 1863—1864 рр. — польське повстання.

Історичні постаті: В. Антонович, П. Чубинський, М. Драгоманов.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати завдання українського національного руху як одного з тогочасних європейських визвольних рухів; аналізувати форми, у яких відбулося відродження українського національного руху в цей період; визначати роль хлопоманів у суспільно-політичному житті Наддніпрянщини; характеризувати початок громадівського руху; пояснювати, як вплинуло на суспільну ситуацію в Наддніпрянщині польське повстання 1863—1864 рр.; розкривати наслідки Валуєвського циркуляра для українського національного руху.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бліц-опитування за запитаннями підручника.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Основні завдання українського руху в другій половині XIX ст2. Відродження українського національного руху наприкінці 50-х — на початку 60-х рр. XIX ст3. Хлопомани. 4. Київська «Українська громада». Діяльність громад у 1861—1863 рр. 5. Польське повстання 1863—1864 рр. та Україна. 6. Валуєвський циркуляр та його наслідки.

Розповісти, що друга половина XIX ст. як у Європі, так і в Україні характеризувалася організаційним оформленням і виробленням ідейних засад визвольних рухів, що виникли у першій половині XIX ст.

Пояснити, що загальна лібералізація Російської імперії на початку 60-х рр. XIX. ст. дала поштовх до розгортання нової хвилі українського руху. Він розвивався у формі громад, які займалися культурницькою діяльністю й існували легально. Лідером громадівського руху цього періоду був В. Антонович. Звернути увагу учнів на те, що відродження національного руху було тісно пов’язане зі створенням журналу «Основа». Відзначити, що громади намагалися організувати просвіту народу рідною мовою.

Звернути увагу на те, що на початку 60-х рр. XIX ст. серед нащадків польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів на чолі з В. Антоновичем, яких називали хлопоманами, хоча самі вони називали себе українофілами. Пояснити, що свою кінцеву стратегічну мету вони вбачали в ліквідації царату, кріпацтва, а також у встановленні демократичної республіки на засадах добровільного співжиття росіян, українців і поляків.

Схарактеризувати польське повстання 1863—1864 рр. та відзначити, що побоювання правлячих кіл Російської імперії нового «мазепинства» спричинило появу Валуєвського циркуляра і розгром українського національного руху.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з документом.

Із циркуляра царського міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)

Беручи до уваги, з одного боку, теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні події, а з другого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не дістало ще достатнього розв’язання в законодавчому порядку, міністр внутрішніх справ визнав за необхідне... щодо друкування книг малоруською мовою дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялися тільки твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства; пропускання ж книг малоруською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити... Це розпорядження було передано на височайший государя імператора розгляд, і його величності бажано було удостоїти оноє монаршого схвалення.

1) Поясніть, чим була викликана поява Валуєвського циркуляра 1863 р.? 2) Поміркуйте, чому заборонялося друкування українською мовою передусім духовної і навчальної літератури? З) Процитуйте твердження, які розкривають основні ідеї циркуляра. Дайте їм власну оцінку.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон». Назвіть основні здобутки українського національного руху наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 16) та виконати завдання до нього. 2) Скласти історичний портрет В. Антоновича.