Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 22. Місто і село: життя у пореформену добу

Мета: визначити національний склад населення Наддніпрянщини у другій половині XIX ст.; проаналізувати становище різних верств населення — селян, дворянства, буржуазії та робітників; охарактеризувати долю української жінки; визначити зміни у житті українських міст; розвивати в учнів навички самостійної роботи, уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки й порівняння, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: дворянство, буржуазія, промислові робітники, майнове розшарування, меценати.

Історичні постаті: Терещенки, Харитоненки, Римаренки, Симиренки.

Очікувані результати: учні навчаться: аналізувати національний склад населення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.; визначати характерні риси становища у суспільстві Наддніпрянщини цієї доби основних соціальних верств; характеризувати долю тогочасної української жінки; визначати зміни, що відбувалися у житті міст цієї доби.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм» за запитаннями підручника.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Населення Наддніпрянщини в другій половині XIX ст. 2. Селяни. 3. Дворянство. 4. Буржуазія. 5. Робітники. 6. Доля української жінки. 7. Міста змінюють свій вигляд. 8. Поліція — уособлення імперської влади в Наддніпрянській Україні.

Розповісти, що демографічний вибух другої половини XIX ст. спричинив швидке зростання кількості населення українських земель. Звернути увагу на те, що в національному складі, особливо в містах і новосформованих промислових регіонах, відбулися певні зміни.

Відзначити, що зміни в житті різних верств суспільства відбувалися по-різному. Пояснити, що найменш відчутними були зміни для селянства, яке становило більшість населення українських земель. Найпомітнішими були зміни для жителів міст, які активно долучалися до урбанізованого сучасного життя. Аналізуючи умови життя і праці промислових робітників, акцентувати увагу на тому, що вони, за деякими винятками, не відповідали тогочасним європейським нормам.

Номер уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

1

 

Вступ

1. «Українське XIX століття». 2. Україна в умовах модернізації європейської цивілізації

§1

   

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

 

2

 

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

1. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії. 2. Лівобережна і Слобідська Україна. 3. Правобережна й Південна Україна. 4. Політика російського уряду щодо Наддніпрянської України

§2

3

 

Українські землі в системі міжнародних відносин

1. Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. 2. Україна в планах Наполеона І Бонапарта. 3. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. 4. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі. 5. Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр.

§3

4

 

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України

1. Сільське господарство та аграрні відносини в Наддніпрянській Україні. 2. Початок промислової революції в Наддніпрянській Україні. 3. Розвиток міст. 4. Розвиток торгівлі. 5. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України

§4

5

 

Початок українського національного відродження

1. Початок формування української національної ідеї. 2. Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. «Історія Русів». 3. Початок українського національного відродження на Лівобережжі та Слобожанщині. 4. Складові першого етапу українського національного відродження у Наддніпрянщині. Українське відродження у 20—40-х рр. XIX ст. 5. Утворення та діяльність Кирило-Мефодіївського братства. 6. Історичне значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства

§5

6

 

Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести

1. Масонство в Україні. 2. Україна в програмних документах декабристів. 3. Виступ декабристів та його наслідки. 4. Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна. 5. Соціальні протести

§6

7

 

Практичне заняття

Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух

С. 50—52

8

 

Узагальнення знань за розділом І «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 53—56

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

9

 

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

1. Адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії. 2. Національне та соціальне становище українців під владою австрійських Габсбургів. 3. Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. 4. Боротьба народних мас Західної України проти соціального гноблення. 5. Стан господарства та характер економічних відносин на західноукраїнських землях. 6. Розвиток міст і торгівлі

§7

10

 

Початок українського національного відродження

1. Особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях. 2. Початок українського національного відродження на Закарпатті. А. Бачинський. 3. Початок українського національного відродження в Східній Галичині. 4. Складові першого етапу українського національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця»

§8

11

 

Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях

1. Початок революційних подій у Східній Галичині. 2. Діяльність Головної руської ради. 3. Українське питання на Слов’янському з’їзді в Празі. 4. Перший досвід парламентської діяльності українців. 5. Східна Галичина на завершальному етапі революції. 6. Революційні події в Північній Буковині та Закарпатті

§9

12

 

Практичне заняття

Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця

С. 80- 82

13

 

Узагальнення знань за розділом II «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій поло-

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 83—86

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

14

 

Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури

1. Умови розвитку культури. 2. Освіта. 3. Наука. 4. Література

§10

15

 

Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури

1. Театр. 2. Музика. 3. Образотворче мистецтво. 4. Архітектура

§11

16

 

Практичне заняття

Повсякденне життя

С. 103—110

17

 

Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

 

С. 111—112

18

 

Узагальнення знань за розділом III «Культура У країни кінця XVIII — першої половини XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 113—115

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

19

 

Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин

1. Українське питання в контексті європейської міжнародної політики. 2. Чергова спроба Російської імперії розв’язати турецьке питання. Кримська (Східна) війна 1853—1856 рр. 3. Вплив війни на становище в Наддніпрянській Україні. 4. Селянський рух під час Кримської (Східної) війни

§12

20

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

1. Економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст. 2. Передумови проведення селянської реформи. 3. Особливості здійснення реформи 1861 р. в Наддніпрянській Україні. 4. Зміни в становищі державних селян. 5. Земська, міська та фінансова реформи. 6. Судова та військова реформи. Реформи в галузях освіти і цензури

§13

21

 

Особливості модернізації промисловості й сільського господарства

1. Економічна політика російського уряду в Наддніпрянській Україні в пореформений період. 2. Особливості модернізації промисловості. 3. Модернізацій ні процеси у сільському господарстві. 4. Зародження кооперативного руху. 5. Урбанізація. Розвиток торгівлі

§14

22

 

Місто і село: життя у пореформену добу

1. Населення Наддніпрянщини в другій половині XIX ст. 2. Селяни. 3. Дворянство. 4. Буржуазія. 5. Робітники. 6. Доля української жінки. 7. Міста змінюють свій вигляд. 8. Поліція — уособлення імперської влади в Наддніпрянській Україні

§15

23

 

Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.

1. Основні завдання українського руху в другій половині XIX ст. 2. Відродження українського національного руху наприкінці 50-х — на початку 60-х рр. XIX ст. 3. Хлопомани. 4. Київська «Українська громада». Діяльність громад у 1861—1863 рр. 5. Польське повстання 1863—1864 рр. та Україна. 6. Валуєвський циркуляр та його наслідки

§16

24

 

Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.

1. Громадівський рух наприкінці 60-х — на початку 70-х рр. XIX ст. 2. Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства. 3. Емський указ. 4. Стара громада. Молоді громади. М. Драгоманов. 5. Громадівський рух у 80-х рр. XIX ст. «Київська старина». 6. Студентський громадівський рух 90-х рр. XIX ст. «Братство тарасівців». 7. Загальноукраїнська безпартійна організація (ЗУБО)

§17

25

 

Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи

1. Розгортання національного відродження кримських татар. І. Гаспринський. 2. Зародження соціал-демократичного і робітничого рухів. 3. Земський рух

§18

26

 

Практичне заняття

Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики

С. 178

27

 

Узагальнення знань за розділом IV «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 178—181

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

28—29

 

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

1. Населення та умови життя на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. 2. Особливості економічного розвитку Галичини, Буковини та Закарпаття. 3. Розвиток промисловості. Становище західноукраїнських робітників. 4. Розвиток сільського господарства і становище селян. 5. Початок трудової еміграції українців. 6. «Рутенська акція». 7. Кооперативний рух. 8. Міста і міське населення

§19—20

30

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-ті рр. XIX ст.

1. Конституційні реформи 60-х рр. XIX ст. в Австрійській імперії. 2. Галицький сейм. 3. Старорусини, москвофіли. 4. Народовці. 5. Розбудова національного життя. «Просвіта». 6. Польські та єврейські рухи на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

§21

31

 

Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П’ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.

1. Радикальна течія в українському русі Галичини. 2. «Нова ера» в україно-польських відносинах та її наслідки. 3. Утворення політичних партій. 4. І. Франко і розвиток української суспільно-політичної думки. 5. Розвиток українського національно-визвольного руху на Буковині. 6. Розвиток українського національно-визвольного руху в Закарпатті. 7. Взаємодія національно-визвольного руху в Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

§22

32

 

Практичне заняття

Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях

С. 213

33

 

Наш край у другій половині XIX ст.

 

С. 214

34

 

Узагальнення знань за розділом V «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 215—218

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

35

 

Соціально-економічний розвиток українських земель

1. Розвиток промисловості. 2. Розвиток сільського господарства. 3. Кооперативний рух. 4. Зміни в становищі населення. 5. Українські промисловці-меценати

§23

36

 

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

1. Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України на початку XX ст. 2. Формування соціалістичної течії в українському напрямку. 3. Формування ліберально-демократичної течії в українському русі. 4. Формування націоналістичної течії в українському русі. 5. Відкриття пам’ятника І. Котляревському у Полтаві

§24

37

 

Події революції 1905—1907 рр. в Україні

1. Початок революції. Революційні події в Наддніпрянській Україні в січні—серпні 1905 р. 2. Жовтневий страйк. «Маніфест 17 жовтня 1905 р.» та його наслідки. 3. Селянський рух. 4. Наростання революційних подій. Грудневі збройні повстання. 5. Українські політичні партії під час революції. 6. Український національно-культурний рух. 7. Діяльність українських громад у І та II Державних думах

§25

38

 

Наддніпрянська Україна в 1907—

1914 рр.

1. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на розвиток Наддніпрянської України. 2. Українські політичні партії в 1907—1914 рр. 3. Загальноросійські політичні партії та український рух. 4. Український національно-культурний рух. 5. Українське питання в III та IV Державних думах. 6. Справа Бейліса

§26

39

 

Практичне заняття

Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини

С. 252

40

 

Узагальнення знань за розділом VI «Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 254—256

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

41

 

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.

1. Промисловий розвиток. 2. Сільське господарство. 3. Кооперативний рух

§27

42—43

 

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

1. Особливості розвитку українського руху в Галичині на початку XX ст. 2. Активізація українського руху в Галичині на початку XX ст. 3. Боротьба за український університет. 4. Боротьба за загальне виборче право та реформу крайового статуту. 5. Діяльність організацій «Сокіл» і «Січ». 6. Ідея сепаратизму. 7. Відродження галицького москвофільства. 8. Український рух на Буковині та в Закарпатті на початку XX ст.

§28—29

44

 

Практичне заняття

Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

С. 269—271

45

 

Узагальнення знань за розділом VII «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 272—274

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

46

 

Розвиток освіти й науки

1. Розвиток освіти в другій половині XIX — на початку XX ст. 2. Розвиток науки. 3. Внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення національної науки

§30—31

47

 

Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

1. Розвиток української літератури. 2. Театр. 3. Музичне життя

§32

48

 

Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

1. Розвиток образотворчого мистецтва. 2. Архітектура

§33

49

 

Практичне заняття

Традиції та побут української сім’ї

С. 297—299

50

 

Наш край на початку XX ст.

 

С. 300—301

51

 

Узагальнення знань за розділом VIII «Культура України в середині XIX — на початку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу, умінь, знань та навичок із тем розділу

С. 302—305

52

 

Резервний урок

   

Характеризуючи долю української жінки в другій половині XIX ст., доцільно відзначити, що в українському селі продовжували зберігатися давні традиції родинного життя, за яких жінка мала вагоме слово, а часто й вирішальне. При цьому слід зауважити, що лише поодинокі представниці жіноцтва змогли подолати силу суспільної думки, що доля жінки полягала у веденні хатнього господарства та народженні й догляданні дітей, а економічно залежний статус жінки породжував численні сімейні суперечки й навіть драми.

Розповісти, що уособленням імперської влади в Наддніпрянщині була поліція.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання. Написати твір-роздум за темою: І варіант — «Один день із життя українського селянина у пореформений період»; II варіант — «Життя українського буржуа — підприємця й мецената»; III варіант — «Міста змінюють свій вигляд: причини змін та їхні наслідки»; IV варіант — «Доля української жінки (на прикладах творів української літератури)».

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно зробити висновки щодо вивченого на уроці матеріалу та записати їх до зошита.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 15) та виконати завдання до нього.