Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 20. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

Мета: охарактеризувати економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст., детально зупинитися на проведенні селянської реформи 1861 р.; визначити, у чому полягала необхідність проведення реформ адміністративно-політичного управління в Російській імперії, з'ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки під час аналізу історичних подій, працювати з історичними джерелами, зіставляти різні погляди з однієї проблеми, висловлювати власну точку зору, аналізувати матеріал, робити висновки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: реформа, громада (община), наділ, відрізки, тимчасовозобов'язані, відробітки, викупні платежі, земства, цензура.

Основні дати та події: лютий 1861 р. — царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії; 1864 р. — земська, судова, освітня, фінансова реформи, 1862—1874 рр. — військова реформа; 1865 р. — реформа цензури; 1870 р. — реформа міського самоврядування.

Історичні постаті: Олександр II, Г. Галаган.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати передумови і зміст реформування аграрних відносин у Наддніпрянській Україні; пояснювати, як відбувалося переселення селян на схід імперії; аналізувати реформи, здійснені владою в інших сферах життя.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§13).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями про розвиток сільського господарства та аграрних відносин у Наддніпрянській Україні у першій половині XIX ст.; про становище селян та соціальні протести населення Наддніпрянщини, які були проявом протидії населення тим порядкам, що встановила й підтримувала тут Російська імперія; про селянський рух під час Кримської війни.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст. 2. Передумови проведення селянської реформи. 3. Особливості здійснення реформи 1861 р. в Наддніпрянській Україні. 4. Зміни в становищі державних селян. 5. Земська, міська та фінансова реформи. 6. Судова та військова реформи. Реформи в галузях освіти і цензури.

Аналізуючи економічний розвиток Наддніпрянщини в середині XIX ст., звернути увагу на те, що наприкінці 50-х рр. XIX ст. вона була найбільш економічно розвинутим регіоном Російської імперії, проте подальшому господарському розвитку краю все більше заважало існування кріпосного права. Таким чином, на середину XIX ст. необхідність скасування кріпосного права ставала дедалі очевиднішою, що й спонукало владу до здійснення цього.

Схарактеризувати особливості здійснення реформи 1861 р. в Наддніпрянській Україні. Розповісти про зміни, які відбулися в становищі державних селян у результаті селянської реформи. Пояснити, що незважаючи на велику кількість недоліків, селянська реформа 1861 р. усунула перешкоди на шляху до подальшої соціально-економічної модернізації країни.

Проаналізувати особливості земської, міської, фінансової, судової та військової реформ, реформ у галузі освіти та цензури. Визначити їхнє історичне значення та недоліки. Відзначити, що подальше проведення реформ усунуло чимало кріпосницьких пережитків, але було поступками часу з боку влади.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Реформи 60—70-х рр. XIX ст.» за планом: 1) назва реформи; 2) рік проведення; 3) зміст; 4) наслідки.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Аналіз фахової думки. Аргументовано доведіть або спростуйте думку авторів підручника (О. Гісем, О. Мартинюк): «Селянська та інші реформи 60—70-х рр. XIX ст. в Російській імперії мали характер запізнілої модернізації, здійсненої під тиском історичних обставин».

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§13) та виконати завдання до нього. 2) Порівняти аграрну реформу в Австрійській та Російській імперіях. Зробити висновки.