Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

Мета: схарактеризувати адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст., визначити соціальний і національний склад населення, проаналізувати політику російського уряду щодо Наддніпрянської України; формувати в учнів уміння працювати з документами, історичною картою, термінами й поняттями, уміння аналізувати історичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: адміністративно-територіальний устрій, губернія, генерал-губернаторство, повіт, «смуга осілості», русифікація, Наддніпрянська Україна, Правобережна Україна, Лівобережна Україна, Слобідська Україна, Південна Україна.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті території українських земель кінця XVIII — першої половини XIX ст.; визначати соціальний і національний склад населення Наддніпрянської України; пояснювати, якими були спільні й відмінні риси національного складу і соціального становища населення різних регіонів Наддніпрянщини, характеризувати політику російського уряду щодо населення українських земель; описувати становище українського населення та ознаки повсякденного життя українців у складі Російської імперії.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведеною на його вивчення, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 1).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Запропонувати учням пригадати, унаслідок яких подій різні регіони Наддніпрянської України опинилися у складі Російської імперії, та зробити власні висновки.

V. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії. 2. Лівобережна і Слобідська Україна. 3. Правобережна й Південна Україна. 4. Політика російського уряду щодо Наддніпрянської України.

Звернути увагу учнів на те, що після приєднання українських земель до Російської імперії на них було поширено адміністративно-територіальний устрій, який без істотних змін зберігався понад 100 років. Щоб отримати цілісне уявлення про адміністративно-територіальний та регіональний поділ Наддніпрянської України у складі Російської імперії, доцільно запропонувати учням опрацювати схему з підручника на с. 10.

Пояснити, що наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Наддніпрянщина складалася з окремих історико-етнографічних регіонів, розвиток яких під імперською владою мав певні особливості. Проаналізувати ці особливості. Розповісти про те, що найбільш численною національною меншиною були євреї, для яких наприкінці XVIII ст. було запроваджено «смугу осілості».

Аналізуючи політику Російської імперії щодо Наддніпрянської України, звернути увагу на те, що вона відбивала прагнення уніфікації та русифікації цього регіону.

Підвести підсумки пояснення нового матеріалу.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз фахової думки. Запропонувати учням проаналізувати думку історика О. Реєнта: «...Інкорпорація українських земель супроводжувалася нівелюванням особливостей їх територіально-адміністративного устрою, форм самоуправління, усталених судових інституцій тощо. Україну взагалі “оголосили” природним продовженням Росії, а її населення — спорідненим російському. На цій підставі не припускалася навіть думка про те, що в Малоросії мешкає народ зі своєю багатовіковою історією, власними культурою, звичаями, побутом, мовою...».

1) Дайте визначення виділених понять. 2) Які ще терміни та поняття доцільно використовувати для характеристики політики Російської імперії щодо Наддніпрянщини? 3) Поясніть, яким чином наведена цитата дослідника відображає політику Російської імперії щодо населення Наддніпрянської України. Дайте власну оцінку цій політиці.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Історична гра «Хто більше?». Учні об’єднуються у чотири групи, кожна з яких має навести якнайбільше прикладів особливостей розвитку різних регіонів України (Лівобережжя, Правобережжя, Південної України, Слобожанщини).

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 1) та виконати завдання до нього.