Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 19. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин

Мета: визначити зміст українського питання в контексті європейської міжнародної політики в другій половині XIX ст.; проаналізувати причини, перебіг і результат Кримської (Східної) війни 1853—1856 рр., з'ясувати її вплив на становище в Наддніпрянській Україні, охарактеризувати селянський рух під час Кримської війни; формувати в учнів уміння працювати з документами, історичною картою, термінами й поняттями, уміння аналізувати історичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: українське питання. Кримська (Східна) війна, «Київська козаччина», похід «У Таврію за волею».

Основні дати та події: 1853—1856 рр. — Кримська (Східна) війна; 1855 р. — «Київська козаччина»; 1856 р. — похід «У Таврію за волею».

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати зміст українського питання в другій половині XIX ст. та його місце в тогочасних міжнародних відносинах; аналізувати передумови, привід Кримської (Східної) війни та перебіг її подій на українських землях; пояснювати, яким був вплив війни на становище в Наддніпрянській Україні; визначати особливості селянського руху під час Кримської (Східної) війни.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведеною на його вивчення, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Репродуктивна бесіда за запитаннями підручника.

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Українське питання в контексті європейської міжнародної політики. 2. Чергова спроба Російської імперії розв’язати турецьке питання. Кримська (Східна) війна 1853—1856 рр. 3. Вплив війни на становище в Наддніпрянській Україні. 4. Селянський рух під час Кримської (Східної) війни.

Розповісти, що в другій половині XIX ст. українське питання було складовою європейської міжнародної політики. Проте, якщо українські діячі очікували на допомогу у визволенні своєї Батьківщини, то європейських політиків більше цікавила можливість здійснення своїх планів.

Відзначити, що поразка Російської імперії у Кримській (Східній) війні наочно показала її військово-технічну відсталість через існування кріпосницької системи, що мало безпосередній вплив на підготовку селянської реформи 1861 р.

Звернути увагу на те, що під час Кримської (Східної) війни, як і під час воєн у попередні періоди, Росія активно використовувала людський і матеріальний потенціал українських земель. Пояснити, що селянські виступи під час війни в Наддніпрянщині унаочнили напруженість ситуації в краї.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Заповніть таблицю, порівнявши селянські рухи «Київська козаччина» та похід «У Таврію за волею», за планом: 1) дата; 2) привід; 3) перебіг подій; 4) результати та наслідки.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія. Підсумки уроку можна провести в усній або письмовій формі, запропонувавши учням закінчити речення: «На сьогоднішньому уроці я дізнався(лася) про такі важливі події, як...; зрозумів(ла), що...; засвоїв)ла) значення таких історичних термінів і понять...; найбільше зацікавився(лася) такими питаннями та проблемами...; додатково хочу отримати відповіді на такі питання...».

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 12) та виконати завдання до нього.