JustClass

Міні-конспекти уроків до підручника О. В. Гісема. 9 клас

Урок № 1. Вступ

Мета: розглянути хронологічні межі періоду історії України, що буде вивчатися в навчальному році; сформувати загальне уявлення про основний зміст Нової доби в історії України; познайомити учнів з особливостями становища українських земель наприкінці XVIII — на початку XX ст.; визначити завдання курсу, ознайомити зі структурою підручника, із джерелами вивчення Нової історії України, додатковою навчальною літературою із курсу та електронними ресурсами. Обладнання: підручник* атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: нація, національне відродження, модернізація, індустріальне суспільство, ринкові відносини.

Основні дати та події: XVI — початок XX ст. — період історії Нового часу; XIX ст. — доба модернізації та національного відродження у Європі.

Очікувані результати: учні навчаться характеризувати основні тенденції розвитку українських земель наприкінці XVIII — на початку XX ст.; визначати спільні й відмінні риси українського і загальноєвропейського відродження наприкінці XVIII — на початку XX ст., особливості розвитку українських земель; пояснювати і застосовувати поняття: нація, національне відродження, модернізація, індустріальне суспільство, ринкові відносини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Почати урок із бесіди, щоб виявити рівень знань учнів із предмета, відновити їх. Поставити запитання: «Що ви вивчали у 8 класі? Які історичні події раннього Нового часу вам запам’яталися найбільше? Чому саме вони? Назвіть видатних історичний діячів цієї доби, визначте їхній внесок в історію України».

Підсумовуючи відповіді учнів, запропонувати їм аргументовано довести або спростувати твердження видатного грецького мислителя Цицерона: «Історія — вчителька життя». Запропонувати учням поміркувати над тим, наскільки цей вислів є актуальним для сучасних українців, які уроки з минулого нашої держави ми можемо винести сьогодні.

III. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Ознайомити учнів зі структурою курсу та підручника, допоміжними матеріалами: зошитом, атласом, контурними картами тощо.

План вивчення нового матеріалу

1. «Українське XIX століття». 2. Україна в умовах модернізації європейської цивілізації.

Розглядаючи зазначені питання, необхідно акцентувати увагу учнів на тому, що під час вивчення Нової історії України в 9 класі вони дізнаються про події, які відбувалися на наших землях наприкінці XVIII — на початку XX ст. Слід наголосити на тому, що в цей час у Європі відбувалася модернізація всіх сфер життя суспільства, національне відродження. Необхідно відзначити, що події, які охопили Європу, спричинили чимало змін у розвитку її народів, зокрема й українців.

* Тут і далі посилання зроблені на підручник: Історія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартишок. — X. : Вид-во «Ранок», 2017.

Звернути увагу учнів на те, що одним із явищ, притаманних новій епосі, стала поява модерних націй. Важливу роль у цьому процесі відіграла Велика французька революція кінця XVIII ст. «Декларація прав людини і громадянина» виголосила: «Джерело суверенітету завжди міститься в нації». Трохи згодом італієць Дж. Мадзіні висунув відому формулу: «Кожній нації — держава!». Запропонувати учням поміркувати над цими гаслами.

Під час вивчення нового матеріалу учні мають проаналізувати зміни, які відбулися наприкінці XVIII — на початку XX ст. на українських землях; події, які стали визначальними для вітчизняної історії. Звернути увагу учнів на те, що цей період нашої історії вмістив багато подій, але одним із головних здобутків, який визначив його історичне обличчя, склав основний зміст «українського XIX століття», стало національне відродження українців.

Аналізуючи основні події кінця XVIII — початку XX ст., необхідно визначити, що модернізація, яка в XIX ст. охопила Європу, спричинила чимало змін, зокрема й на українських землях, які у цей час були розділені між двома імперіями — Російською й Австрійською. Відповідно особливості розвитку цих держав у XIX ст. мали великий вплив на тогочасний розвиток українських територій.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання. Написати твір-роздум за темою «Яким чином відбувалося перетворення українського народу на націю? Які труднощі очікували українців на цьому шляху?».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках. Підбиваючи підсумки уроку, повернутися до проблемного запитання. Пояснити, що історія нашої держави — це вчителька, яка має навчити сучасників робити висновки з власного минулого задля побудови гідного й щасливого майбутнього українців.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (вступ) та виконати завдання до нього.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст