Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 8

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• знатимуть й удосконалюватимуть вміння, передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу І «Українські терени у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті

1) території українських земель кінця XVIII — першої половини XIX ст.;

2) місця діяльності політичних і національно-культурних організацій; території, охоплені соціальними протестами.

2. Охарактеризуйте:

1) політичний та соціально-економічний стан українських земель; особливості промислового перевороту;

2) діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

3) етапи українського національного відродження.

3. Визначте:

1) основні наслідки соціально-економічної політики імперії щодо України;

2) ролі загальноросійських і польських визвольних рухів та їхніх наслідків для України.

4. Поясніть:

1) вплив промислового перевороту на соціально-економічний розвиток України;

2) значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для розвитку національного руху.

5. Сформулюйте власні судження щодо діяльності І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Гулака, М. Костомарова, П. Куліша,

У. Кармалюка.

6. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій і дайте характеристику історичного діяча за наведеним планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

7. Назвіть:

1) дати уведення українських земель до складу Російської імперії;

2) події першого етапу українського національного відродження.

8. Поясніть поняття «промисловий переворот».

Робота з документами

1. Прочитати уривок і закінчити речення.

«З-посеред дворянства висуваються... добрі патріоти і завзяті оборонці дворянських інтересів. Все це люди, які виховували свій патріотизм по вивченні історії України, які збирали літописи й різні документи з історії краю. На свої заняття дворянським питанням вони дивляться як на подвиг, розпочатий задля своєї батьківщини».

• Наведений уривок з історичної праці засвідчує початок...

Відповідь: національного відродження.

2. Які губернії України початку XIX ст. позначені на карті цифрами 1, 2, 3?

Відповідь: Київська, Волинська Подільська.

3. Яка думка є провідною в наведеному уривку?

«...Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей... є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській... Рабство повинне бути рішуче знищено і дворянство повинно неодмінно відмовитися від мерзенної переваги володіти іншими людьми...»

Відповідь: ліквідація кріпосного права.

4. Вставити пропущене у вислові історика Д. Багалія, що стосується історії України першої половини XIX ст.

«На першому місці треба поставити ..., що до них входило дворянство, іноді дуже вельможне і багате, офіцерство... з його штучною організацією, містикою, символікою, політичною і соціальною уміркованістю... Головною його метою було духовне відродження окремої людини...»

Відповідь: масонські ложі.

5. Про кого йдеться в документі?

«...за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус із правом вислуги. Доручивши начальству найсуровіше наглядати, щоб від нього, ні в якому разі, не могло вийти підбурливих і пасквільних творів. ...Під найсуворіший нагляд, заборонивши писати і малювати».

Відповідь: Т. Шевченка.

6. Назвіть автора твору, уривок з якого подано?

«Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили, і знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа — ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні у сербів, ні у болгар».

Відповідь: М. Костомаров.

7. Про що йдеться в документі за підписом генерал-ад’ютанта графа Орлова?

«1. Колезького секретаря Гулака, як головного керівника... ув’язнити в Шліссельбурзьку фортецю на 3 роки і потім відправити його у віддалену губернію під найсуворіший нагляд... 9. Надруковані твори Шевченка «Кобзар», Куліша «Повість про український народ», «Україна» і «Михайло Чарнишенко» й Костомарова «Українські балади» і «Гілка» заборонити і вилучити з продажу»...

Відповідь: про необхідність заборонити Кирило-Мефодіївське братство.

Тестові завдання закритого типу

1. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

1) Релігійно-етичний рух, учасники якого закликали до об’єднання людей на принципах свободи, рівності й братерства;

2) історична спільнота людей, сформована на основі спільної території, мови, культури, звичаїв, економічних зв’язків;

3) дворянські революціонери, які прагнули ліквідації самодержавства, кріпацтва й установлення демократичного ладу;

4) особиста залежність селян від поміщиків, яка передбачала прикріплення селян до землі й виконання повинностей.

А Декабристи;

Б кріпацтво;

В масонство;

Г нація;

Д різночинці.

Відповідь: 1 В, 2 Г, 3 А, 4 Б.

2. Яким був адміністративний поділ українських земель у складі

Російської імперії наприкінці 30-х рр. XIX ст.?

А 8 губерній;

Б 3 повіти;

В 9 губерній;

Г 4 генерал-губернаторства.

Відповідь: В.

3. Визначте ознаки адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Російської імперії.

1) Територію України було розділено на дев’ять губерній;

2) територію України розділено на вісім округів;

3) губернії розподілялися на повіти на чолі з ісправниками;

4) посада губернатора була виборною;

5) адміністративно-виконавча влада в губерніях належала губернатору;

6) Україна мала особистий територіально-адміністративний устрій в імперії.

Відповідь: 1, 3, 5.

4. Який прошарок українського суспільства становив основу українського національно-визвольного руху на початку XIX ст.?

А Буржуазія;

Б робітництво;

В селянство;

Г інтелігенція.

Відповідь: Г.

5. Задунайську Січ було ліквідовано під час війни в...:

А 1806-1811 рр.;

Б 1828-1829 рр.;

В 1812-1816 рр.;

Г 1819-1825 рр.

Відповідь: Б.

6. Яка губернія була утворена внаслідок третього поділу Речі Посполитої?

А Подільська;

Б Чернігівська;

В Херсонська;

Г Таврійська.

Відповідь: А.

7. Який процес XIX ст. обумовлено такими стадіями: етнографічна, культурницька, політична?

А Промисловий переворот;

Б інтенсифікація виробництва;

В національне відродження;

Г трудова еміграція.

Відповідь: В.

8. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя на українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

А Польське визвольне повстання на Правобережжі;

Б заснування Південного товариства декабристів;

В вихід друком поеми І. Котляревського «Енеїда»;

Г повстання Чернігівського полку.

Відповідь: В, Б, Г, А.

9. Хто займався формуванням козацьких полків під час війни проти Наполеона?

А Т. Шевченко;

Б І. Котляревський;

В Г. Сковорода;

Г М. Муравйов.

Відповідь: Б.

10. Як називалась книга, з якої подано сторінку?

А «Малоросійські пісні...» М. Максимовича;

Б «Закон Божий» М. Костомарова;

В «Енеїда» І. Котляревського;

Г «Кобзар» Т. Шевченка.

Відповідь: А.

11. Як називалась організація, яка виникла 1823 року в Новограді-Волинському?

А «Південне товариство»;

Б «Союз порятунку»;

В «Товариство об’єднаних слов’ян»;

Г «Північне товариство».

Відповідь: В.