Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 40

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• матимуть знання і вміння, які передбачено державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу VI «Українські терени у складі Російської імперії на початку XX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті:

1) території українських земель на початку XX ст.;

2) основні революційні події 1905-1907 рр. в Україні;

3) місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій.

2. Охарактеризуйте:

1) особливості соціально-економічного розвитку українських земель;

2) процес утворення українських політичних партій;

3) національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905-1907 рр.;

4) вплив революції 1905-1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії.

3. Визначте основні тенденції та суперечності:

1) процесу соціально-економічного розвитку українських земель початку XX ст.;

2) індустріальної модернізації в українських землях;

3) аграрної реформи П. Столипіна в Україні;

4) модернізації суспільно-політичного життя у Наддніпрянській Україні.

4. Поясніть:

1) причини та наслідки посилення національного гніту в 1907- 1914 рр.;

2) наслідки діяльності українських парламентських громад в І та II Державних Думах.

5. Висловіть судження щодо діяльності: Є. Чикаленка, М. Міхновського, С. Петлюри, Д. Донцова, М. Грушевського.

6. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за наступним планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

7. Назвіть дати: створення основних політичних партій, основних подій революції 1905-1907 рр., період проведення Столипінської аграрної реформи.

8. Поясніть терміни та поняття: «відруб», «страйк», «монополізація економіки», «політизація українського національного руху», «діаспора», «Столипінська аграрна реформа», «автономізм».

Робота з документами

1. Хто автор цієї брошури?

Відповідь: М. Міхновський.

2. Укажіть дату повстання на зображеному кораблі.

Відповідь: червень 1905 року.

3. У програмі якої партії початку XX ст. було записано: «Державна самостійність є головною умовою існування нації, а державна незалежність національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин»?

Відповідь: Революційна українська партія.

Тестові завдання закритого типу

1. Установіть послідовність подій 1905-1907 рр.

А Маніфест Микола II;

Б повстання під проводом лейтенанта П. Шмідта;

В «Кривава неділя»;

Г загальний політичний страйк.

Відповідь: В, Г, А, Б.

2. Укажіть ініціатора заснування Товариства українських поступовців.

А І. Франко;

Б Є. Чикаленко;

В С. Петлюра;

Г С. Єфремов.

Відповідь: Б.

3. Позначте рік, коли відбувся судовий процес над М. Бейлісом.

А 1906 р.;

Б 1910 р.;

В 1913 р.;

Г 1915 р.

Відповідь: В.

4. Позначте назву партії, утвореної на II з’їзді РУП, лідерами якої стали В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш.

А Українська радикально-демократична;

Б Українська народна партія;

В УПСР (Українська партія соціалістів-революціонерів);

Г УСДРП (Українська соціал-демократична робітнича партія). Відповідь: Г.

5. Позначте події, що відбулися в 1905 р.

1) Засідання Першої Державної Думи;

2) повстання саперів у Києві;

3) утворення Української соціал-демократичної партії;

4) вихід першої україномовної газети «Хлібороб»;

5) утворення Товариства українських поступовців;

6) скасування Валуєвського циркуляра та Емського указу;

7) убивство П. Столипіна.

Відповідь: 2, 3, 4, 6.

6. Ознакою економічної кризи 1900-1903 рр. в Україні було...:

А зростання кількості безробітних;

Б зростання цін на вугілля і метал;

В зростання випуску паровозів;

Г збільшення обсягу продажу цукру.

Відповідь: А.

7. Наслідком економічної кризи 1900-1903 рр. в Україні було...:

А зменшення кількості монопольних підприємств;

Б зменшення іноземного капіталу в металургії;

В зростання рівня концентрації виробництва;

Г зростання рівня соціального захисту робітників.

Відповідь: В.

8. Хто становив більшість населення на початку XX ст. в Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі?

А Українці;

Б росіяни;

В євреї;

Г поляки.

Відповідь: Б.

9. Який період динаміки виплавляння чавуну (тис. пудів) заводами Південної України вказаний у таблиці?

Завод

Рік?

Рік?

Рік?

Рік?

Олександрівський

9 041

11 242

7 993

5 901

Новоросійського товариства

16 612

13 089

9 524

9 300

А 1894-1897 рр.;

Б 1900-1903 рр.;

В 1907-1910 рр.;

Г 1911-1914 рр.

Відповідь: Б.

10. Переселення селян з центральних губерній Росії у Наддніпрянську Україну і Слобожанщину наприкінці XIX на початку XX ст...:

А збільшило кількість жителів українських міст за рахунок іммігрантів;

Б зменшило потік трудової еміграції з Галичини у Канаду і США;

В збільшило кількість жителів українських сіл за рахунок іммігрантів;

Г зменшило процес майнового розшарування в українських селах.

Відповідь: А.

11. Першою політичною партією Наддніпрянської України на початку XX ст. була...:

А Революційна українська партія;

Б Українська радикальна партія;

В Українська демократична партія;

Г Українська соціал-демократична робітнича партія.

Відповідь: А.

12. До якої течії у національному русі належала Революційна українська партія?

А Ліберальної;

Б анархістської;

В самостійницької;

Г автономістської.

Відповідь: В.

13. Який твір було покладено в основу програми Революційної української партії?

А «Криза світової політики і наше завдання»;

Б «Україна уярмлена» («Ukraina Irredenta»);

В «До практичних завдань українства»;

Г «Самостійна Україна».

Відповідь: Г.

14. Які галузі промисловості Наддніпрянської України на початку XX ст. перевищували 50 % загальноросійського виробництва?

1) Вугільна;

2) деревообробна;

3) текстильна;

4) залізорудна;

5) цукрова;

6) хімічна.

Відповідь: 1, 4, 5.

15. Назвіть характерні ознаки економічного розвитку України на початку XX ст.?

1) Відсутність іноземного капіталу у видобувній промисловості;

2) пришвидшення майнового розшарування серед селян;

3) концентрація робочої сили у промисловому виробництві;

4) ліквідація кооперативів і кредитних товариств на селі;

5) зменшення кількості монополій у промисловості;

6) збереження залишків кріпосницьких відносин на селі.

Відповідь: 2, 3, 6.

16. Які партії належали до автономістської течії в українському національному русі на початку XX ст.?

1) Українська соціал-демократична партія;

2) Революційна українська партія;

3) Українська радикальна партія;

4) Українська народна партія;

5) Українська демократична партія;

6) Українська соціал-демократична робітнича партія.

Відповідь: 3, 5, 6.

17. Встановіть відповідність між адміністративною одиницею України початку XX ст. і галуззю економіки, що в ній переважала.

1) Цукрова;

2) вугільна;

3) нафтодобувна;

4) суднобудівна.

А Херсонська губернія;

Б Катеринославська губернія;

В Волинська губернія;

Г Таврійська губернія;

Д Коронний край Галіції і Лодомерії.

Відповідь: 1 В, 2 Б, 3 Д, 4 А.

18. Розташуйте соціальні групи структури населення України у складі Російської імперії початку XX ст. від найбільшої до найменшої за кількісним показником.

А Наймані робітники;

Б дворянство;

В селяни;

Г куцецтво.

Відповідь: В, А, Б, Г.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення учня про життя і діяльність Софії Русової.