Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 34

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• матимуть знання і вміння, які передбачено в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу V «Українські терени у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті:

1) території західноукраїнських земель;

2) основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону.

2. Охарактеризуйте:

1) особливості соціально-економічного та культурного розвитку західноукраїнських земель;

2) мету і діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» і Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.

3. Поясніть:

1) роль і місце українських земель у господарському житті Австро-Угорщини;

2) причини виникнення радикального руху;

3) причини й наслідки трудової еміграції.

4. Визначте:

1) основні напрями діяльності перших політичних партій Галичини;

2) мету і наслідки кооперативного руху.

5. Висловіть судження щодо діяльності: І. Франка, Ю. Бачинського, Ю. Романчука, Олександра і Володимира Барвінських, М. Грушевського, В. Нагірного.

6. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

7. Назвіть дати: виникнення культурно-освітнього товариства «Просвіта»; утворення перших політичних партій.

8. Поясніть терміни й поняття: «старорусини», «народовці», «москвофіли», «радикали», «Просвіта», «нова ера», «український П’ємонт».

Робота з документами

1. Заповніть пропуски.

«Якщо до 1890-х років польський рух і ..., були непримиренними супротивниками, то з кінця XIX ст. польські керівні консервативні сили стали підтримувати ... як противагу українському рухові». Відповідь: москвофіли.

2. Програмові положення якої організації наведено нижче?

«1. У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму...

2. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті сумління...»

Відповідь: Русько-українська радикальна партія.

3. Уривок з програми якої політичної партії Західної України наведено нижче?

«Зваживши, що... обідві наші старші партії — народовська і москвофільська... не в змозі заспокоїти потреб [нашого простого народу й інтелігенції] — ми... виступаємо... з ось якою програмою: у справах суспільно-економічних... хочемо колективного устрою праці й колективної власності засобів продукційних...»

Відповідь: Русько-українська радикальна партія.

4. Якого року було запроваджено в обіг цю монету?

Відповідь: 2008 року.

5. Нижченаведена реклама свідчить про...

Реклама кредитної спілки «Дністер» (з газети «Станіславські вісті» від 24 жовтня 1912 р.)

Відповідь: розгортання кооперативного руху.

Тестові завдання закритого типу

1. Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці XIX ст.?

А Аграрним перенаселенням українських земель;

Б прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення;

В нерозвиненістю міського життя на українських землях;

Г одвічним прагненням нових пригод і відкриттів.

Відповідь: А.

2. Коли відбулась подія, про яку йдеться в уривку? «..наближається радісний день, від якого починається і в нас регулярний рух на залізниці ім. Карла Людвіга. Вона безпосередньо з’єднає Львів з цілою мережею європейських залізниць...»; «...що стосується головного будинку, то це — одна з найкращих споруд в Європі. В майбутньому він служитиме відправним пунктом для чотирьох залізниць: зі Львова до Кракова, до Чернівців, до Бродів і до Томашова». А У період діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

Б у рік проведення селянської реформи у Російській імперії;

В у рік створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка;

Г у період діяльності «Братство тарасівців».

Відповідь: Б.

3. Які ознаки були притаманні розвиткові промисловості Західної України в другій половині XIX ст.?

1) Переважання великих підприємств;

2) застосування вільнонайманої праці;

3) розвиток фабричної промисловості;

4) низька продуктивність виробництва;

5) надання пільг місцевим підприємцям;

6) завершення промислового перевороту.

Відповідь: 2, 4, 6.

4. Західноукраїнські селяни у 1880-1890-х роках масово переселялись до...:

А Кубані й Північного Кавказу;

Б Казахстану й Нижнього Поволжя;

В Латинської і Північної Америки;

Г Приамур’я і Приморського краю.

Відповідь: В.

5. Які поняття і терміни характеризують історію західноукраїнських земель другої половини XIX ст.?

1) Москвофіли;

2) військові поселення;

3) громадівський рух;

4) кріпацтво;

5) сервітути;

6) народовство.

Відповідь: 1, 5, 6.

6. Хто був одним із засновників Русько-української радикальної партії та Української Національно-демократичної партії?

А Ю. Бачинський;

Б І. Франко;

В М. Міхновський;

Г С. Петлюра.

Відповідь: Б

7. Програмові положення якої політичної організації наведено нижче?

«Повна воля політична, самодержавність люду, демократія; перехід землі і фабрик на власність загалу, спільна господарка на користь загалу; визволення люду з темноти, доступ для кожного до науки, до світла...»

А Наукове товариство ім. Т. Шевченка;

Б товариство «Просвіта»;

В революційна українська партія;

Г Українська соціал-демократична партія.

Відповідь: Г.

8. В історії України 1868 і 1873 рр. пов’язані...:

А зі створенням перших гуртків хлопоманів та народників;

Б з упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти; В із забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою;

Г із заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

Відповідь: Г.

9. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» висловив...:

А ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн — Австрії, Угорщини, Польщі та України;

Б пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративної Австро-Угорщини;

В переконаність у необхідності об’єднання українців у власній державі;

Г ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий коронний край Австро-Угорщини.

Відповідь: В.

10. «Нова ера» в Галичині у 1890-1894 рр. передбачала...:

А ліквідацію всіх українських громадських організацій;

Б заміну в містах польської адміністрації на українську;

В пошук компромісу між урядом і українськими громадами;

Г утворення окремого Галицького сейму у Львові.

Відповідь: В.

11. Установіть відповідність між прізвищами діячів та їхніми характеристиками.

1) Публіцист, член Української радикальної та Української соціал-демократичної партій, автор праці «Україна поневолена»;

2) історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, професор Львівського університету, автор «Історії України-Русі»;

3) письменник, публіцист, редактор народовецької газети «Батьківщина», один із засновників Української радикальної партії;

4) поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник Української радикальної партії, автор повісті «Захар Беркут».

А Ю.Бачинський;

Б М. Грушевський;

В Є. Левицький;

Г М. Павлик;

Д І. Франко.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 Г, 4 Д.

12. Період українсько-польського порозуміння в 1890-1894 рр. у Галичині дістав назву...:

А «Нова ера»;

Б «Вічний мир»;

В «Національне відродження»;

Г «За нашу і вашу свободу».

Відповідь: А.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про українських меценатів Г. Галагана, В. Симиренка, Терещенків та Бродських.