Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 27

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• матимуть знання і вміння, яких вимагають державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу IV «Українські терени у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті:

1) основні події Східної (Кримської) війни на українських землях;

2) адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії;

3) основні центри діяльності суспільно-політичних організацій.

2. Охарактеризуйте:

1) особливості соціально-економічних зрушень в українських землях у пореформений період;

2) погляди і діяльність громадівців 1860-1890-х років.

3. Визначте причини й наслідки селянської реформи 1861 року в Наддніпрянській Україні.

4. Поясніть роль і місце українських земель в господарському житті Російської імперії

5. Висловіть судження щодо діяльності В. Антоновича, М. Драгоманова, Б. Грінченка, П. Чубинського, О. Кониського.

6. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за нижченаведеним планом.

1. Умови формування особистості.

2. Основні напрями діяльності.

3. Ваше ставлення до історичного діяча.

7. Назвіть дати: Кримської війни, ліквідації кріпацтва, створення Київської громади, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, Братства тарасівців, ухвалення Валуєвського циркуляра та Емського указу.

8. Поясніть терміни й поняття: «інтелігенція», «історична пам’ять», «громадівський рух».

Робота з історичною інформацією

1. Про яку галузь промисловості кінця XIX початку XX ст. йдеться? «Цю галузь контролювали близько 20 спільних акціонерних товариств, і на 1900 р. близько 94 % їхніх акцій належало французьким і бельгійським інвесторам, які вклали мільйони карбованців...»

Відповідь: вугільна.

2. Який термін, що стосується реформи 60-70-х років XIX ст., пропущено?

«Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові ... установи, склад і порядок дії яких визначаються цим Положенням...»

Відповідь: земські.

3. Хто запровадив ці заборони?

«Не допускати ввезення в межі імперії... будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів...» Відповідь: російський імператор Олександр II.

4. Представник якої української організації висловив ці думки?

«Ми повинні віддати всі свої сили на те, щоб визволити нашу націю від того гніту, у якому вона зараз перебуває... Кожна велика ідея вимагає духовної сили. З міцною душею, повним почуттям і послідовністю ми поставимо нашу національну справу так, що вона не залежатиме від сьогоднішніх обставин і виробимо з себе українську інтелігенцію в самому високому розумінні цього слова».

Відповідь: «Братство тарасівців».

5. Укажіть наукову установу, про яку йдеться.

«...переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»

Відповідь: Південно-Західний відділ Російського географічного товариства.

6. Про якого історичного діяча йдеться?

«У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на сторінках журналу “Основа” статтю під заголовком “Моя сповідь”, у якій закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні й хочуть бути чесними перед собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні предки».

Відповідь: В. Антонович.

Тестові завдання закритого типу

1. Які положення характеризують розвиток ринкових відносин у промисловості Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.?

1) Переважання дрібних підприємств;

2) застосування вільнонайманої праці;

3) низька продуктивність виробництва;

4) надання пільг місцевим підприємцям;

5) завершення промислового перевороту;

6) формування фабричної промисловості.

Відповідь: 2, 5, 6.

2. Оберіть наслідки, до яких призвели наведені події.

1) Видання Валуєвського циркуляру;

2) Кримська війна.

А Набуття першого досвіду парламентської діяльності;

Б перетворення Галичини на «український П’ємонт»;

В активізація антикріпосницьких 1853-1856 рр. селянських рухів в Україні;

Г заборона діяльності українських політичних партій;

Д закриття недільних шкіл, розпуск громад.

Відповідь: 1 Д, 2 В.

3. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують економічний розвиток України в другій половині XIX ст.

1) Переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи й вільних земель;

2) перехід від ручного до машинного виробництва, від мануфактур до заводів і фабрик;

3) утворення об’єднань людей для здійснення спільної господарської діяльності;

4) зміни в економічному й політичному житті суспільства відповідно до сучасних вимог.

А Кооперативний рух;

Б модернізація суспільства;

В промисловий переворот;

Г трудова еміграція;

Д чумацький промисел.

Відповідь: 1 Г, 2 В, 3 А, 4 Б.

4. Що стало причиною трудової еміграції у другій половині XIX ст.?

1) Недостатня забезпеченість землею селянських родин;

2) зростання чисельності населення у містах;

3) надлишок робочої сили на селі;

4) початок промислового перевороту;

5) завершення монополізації промисловості;

6) підписання міграційних договорів між країнами;

7) соціальне й національне безправ’я.

Відповідь: 1, 3, 7.

5. Чому селяни Правобережної України за реформою 1861 року отримали більше землі, ніж мали до реформи?

А Російський уряд прагнув підірвати вплив польської шляхти серед селян;

Б землі були низької якості і не потрібні були місцевим поміщикам;

В більшість становили колишні військові поселенці, що мали пільги на землю;

Г за спільною домовленістю російського царя та австрійського імператора.

Відповідь: А.

6. Якою діаграмою позначено розподіл орної землі в Україні за реформою 1861 року?

Відповідь: А.

7. Експорт якої продукції через Одеський порт зображено на діаграмі?

Експорт продукції через Одеський порт (млн пудів)

А Олія;

Б зерно;

В вовна;

Г тютюн.

Відповідь: Б.

8. Випуск якої продукції збільшився в підросійській Україні протягом 1861-1900 рр. у сотні разів?

А Хімічної;

Б деревообробної;

В залізорудної;

Г текстильної.

Відповідь: В.

9. Установіть послідовність запровадження реформ адміністративно-політичного управління 60-70 рр. XIX ст. у Наддніпрянській Україні.

А Земська реформа;

Б міська реформа;

В реформа вищої освіти;

Г селянська реформа.

Відповідь: Г, В, А, Б.

10. Якою цифрою на карті позначено губернію з найбільш розвиненою важкою промисловістю?

А 1;

Б 2;

В 3;

Г 4.

Відповідь: Б.

11. Вкажіть найбільше місто України наприкінці XIX ст.

А Одеса;

Б Київ;

В Харків;

Г Катеринослав.

Відповідь: А.

12. Розташуйте соціальні групи населення України у складі Російської імперії кінця XIX — початку XX ст. від найбільшої до найменшої за кількісним показником.

А Наймані робітники;

Б дворянство;

В селяни;

Г купецтво.

Відповідь: В, А, Б, Г.

13. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860-1880-х рр. був спрямований:

А на об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух;

Б на перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності;

В на організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження;

Г на створення підпільних терористичних організацій для силового повалення царизму.

Відповідь: В.

14. Про чиї твори у 1885 році І. Франко писав:

«Це пропаганда саме ідеї національної окремішності України, необхідності, щоб українська інтелігенція служила українському народові саме своєю інтелігентністю, тобто своїм розумом, наукою. Цією однією ідеєю проникнуті всі його праці, видані в Києві, Львові, Відні, Женеві, Флоренції, Парижі, Петербурзі, Москві»?

А В. Антоновича;

Б М. Драгоманова;

В П. Чубинського;

Г Б. Грінченка.

Відповідь: Б.

15. Що стало одним з наслідків Емського указу 1876 р.?

А Ліквідація автономії університетів у Наддніпрянській Україні;

Б закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

В повстання Устима Кармалюка;

Г переклад Святого Письма українською мовою.

Відповідь: Б.

16. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя

в Наддніпрянській Україні у другій половині XIX ст.

А Заснування української громади в Києві;

Б видання в Петербурзі журналу «Основа»;

В відкриття в Києві першої недільної школи;

Г утворення організації «Братство тарасівців».

Відповідь: В, Б, А, Г.

17. Встановіть відповідність між особою і фактами її біографії.

1) В. Антонович;

2) М. Драгоманов;

3) П. Чубинський;

4) Б. Грінченко.

А Доцент Київського університету, з 1876 року редактор журналу «Громада» в Женеві, професор Софійського університету, дядько Лесі Українки;

Б один з організаторів київської «Громади», професор російської історії Київського університету, автор понад 300 праць з історії, археології та етнографії України;

В учасник громадівського руху, автор вірша «Ще не вмерла Україна», керівник «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»

Г організатор недільних шкіл, письменник, видавець, працював у «Київському телеграфі», один із засновників Літературного Товариства ім. Т. Шевченка у Львові;

Д письменник, поет, перекладач, автор шкільних підручників, укладач чотиритомного «Словаря української мови», один із засновників «Братства тарасівців».

Відповідь: 1 Б, 2 А, 3 В, 4 Д.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.