Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 12

Урок узагальнення й тематичного оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• знатимуть і матимуть вміння, яких вимагають державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу II «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.».

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання відкритого типу

1. Покажіть на карті:

1) українські землі у складі Австрійської імперії;

2) місця діяльності громадсько-культурних організацій.

2. Охарактеризуйте політичний та соціально-економічний стан західноукраїнських земель.

3. Поясніть вплив європейської революції 1848—1849 рр. на соціально-економічний розвиток українських земель і національний рух в Україні.

4. Визначте:

1) наслідки діяльності «Руської трійці»;

2) революції 1848—1949 рр. для західноукраїнських земель;

3) характер та особливості початку українського національного відродження;

4) роль галицького греко-католицького духівництва в суспільному житті західноукраїнських земель;

5) особливості українського руху в Закарпатті та Буковині.

5. Назвіть:

1) дати уведення українських земель до складу Австрійської імперії;

2) хронологічні межі першого етапу українського національного відродження.

6. Сформулюйте власні судження щодо діяльності: М. Шашкевича, Г. Яхимовича, Л. Кобилиці, О. Духновича, Ю. Федьковича.

7. Творчо застосуйте здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій та складіть характеристику історичного діяча за таким планом.

1) Умови формування особистості.

2) Основні напрями діяльності.

3) Ваше ставлення до історичного діяча.

8. Поясніть терміни й поняття: «будителі», «весна народів», «революція».

Робота з документами

1. Про яку організацію говорить український історик Я. Грицак?

«...Від них започатковується власне українська орієнтація в національному відродженні Галичини... Найбільш далекосяжне політичне значення... мав однак зовсім аполітичний... акт — упровадження у літературу народної мови».

Відповідь: «Руську трійцю».

2. Якою цифрою на картосхемі адміністративно-територіального устрою Австро-Угорщини позначено Королівство Галіції та Лодомерії?

Відповідь: 1.

3. Про які реформи йдеться?

«Галицький селянин більше не був якоюсь зневаженою, не захищеною законом істотою... його становище поліпшилося... Сміливий і рішучий характер цих реформ стає ще очевиднішим, якщо згадати, що саме в час їх проведення інша імператриця — Катерина II — заганяла у кріпацтво селян Лівобережної України».

Відповідь: австрійського імператора Иосифа II.

4. Про кого писав Августин Волошин?

«...Засіяв нам звіздою своєї письменної праці тоді, коли начинявся час бистрого і опаснійшого упадку нашої народної жизні... його сильний голос будив нас...і причинив то, що зоря народного воскресіння встрітила туй нас ще перед повним винародовленням ... був основателем першої поетичної школи русинів підкарпатських, автором народного гімну і першої драми, автором хосенних учебників і молитвенників».

Відповідь: Олександра Духновича.

5. Про кого йдеться?

«Деякі громади твердять, ніби... заявив, що всі громади Буковини мають право користуватися соляною водою в наявних соляних джерелах... На зборах... з’явився з медаллю — відзнакою депутата, шарфом через плечі і запевняв громади, що першу одержав він від цісаря, а другий від цісаревої...»

Відповідь: Лукьяна Кобилицю.

Тестові завдання закритого типу

1. Хто становив після українців другу за численністю етнічну групу у Східній Галичині на початку XIX ст.?

А Росіяни;

Б поляки;

В австрійці;

Г євреї.

Відповідь: Б.

2. Унаслідок релігійної реформи в Австрійській імперії наприкінці XVIII ст.:

А католицькі священики отримали додаткові землі для відкриття монастирів;

Б посилився вплив Ордену єзуїтів серед греко-католиків і протестантів;

В греко-католицькі церкви перетворювались на католицькі костьоли;

Г зрівняні в правах католицька, протестантська, греко-католицька церкви.

Відповідь: Г.

3. Встановіть відповідність між особою та фактами її життя.

1) І. Вагилевич;

2) Л. Кобилиця.

А Учасник «Руської трійці», вчений, 1848 р. був у складі Руського собору

Б керівник селянського руху на Буковині в 40-х рр. XIX ст., депутат парламенту;

В учасник Кирило-Мефодіївського братства, історик, висланий до Саратова;

Г масон, директор Полтавського театру, майор у відставці, драматург, письменник;

Д дезертир, керівник повстанського руху на Поділлі 23 роки, 4 рази тікав із заслання.

Відповідь: 1 А, 2 Б.

4. Яка суспільна верства на початку XIX ст. відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?

А Інтелігенція;

Б греко-католицькі священики;

В заможні селяни;

Г дрібні підприємці.

Відповідь: Б.

5. Встановіть хронологічну послідовність подій в українських землях у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — І половині XIX ст.

А Діяльність Головної руської ради;

Б створення Товариства галицьких греко-католицьких священиків;

В проведення реформ Марії-Терезії та Йосифа II;

Г діяльність «Руської трійці».

Відповідь: В, Б, Г, А.

6. Що передбачала аграрна реформа Марії-Терезії та Йосифа II на західноукраїнських землях?

А Звільнення селян від особистої залежності від поміщиків;

Б переселення безземельних селян на незаселені землі;

В звільнення селян, що володіли невеликими наділами землі, без викупу;

Г збільшення повинностей і податків, які сплачували селяни. Відповідь: А.

7. У чому полягала основна мета діяльності культурно-просвітницького об’єднання «Руська трійця»?

А Проголошення незалежної Української держави;

Б пробудження національної свідомості українців;

В зрівняння у правах католиків та греко-католиків;

Г створення федерації всіх слов’янських республік.

Відповідь: Б.

8. Авторами альманаху «Русалка Дністрова» були...

1) І. Югасевич та В. Довгович;

2) М. Лучкай та Й. Лозанський;

3) М. Шашкевич, Я. Головацький та І. Вагилевич;

4) Т. Шевченко та М. Гулак.

Відповідь: В.

9. У яких українських землях упродовж першої половини XIX ст. відбулися селянські «холерні бунти»?

А Буковина;

Б Галичина;

В Закарпаття;

Г Поділля.

Відповідь: В.

10. Яка етнічна група в Буковини посідала друге після українців місце на початку XIX ст.?

А Румуни;

Б росіяни;

В австрійці;

Г поляки.

Відповідь: А.

11. Співвіднесіть рік і місто видання альманаху «Русалка Дністрова».

А Львів;

Б Відень;

В Будапешт;

Г Краків.

1) 1835 р.;

2) 1836 р.;

3) 1837 р.;

4) 1838 р.;

5)1839 р.

Відповідь: В 4.

12. Кого в Австрійській імперії можна означити терміном «будителі»?

1) Івана Франка;

2) Маркіяна Шашкевича;

3) Миколу Гулака;

4) Якова Головацького;

5) Кирила Трильовського;

6) Івана Котляревського;

7) Олександра Духновича.

Відповідь: 2, 4, 7.

13. Встановіть відповідність між особою і фактом її біографії.

1) Засновник «Товариства галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмами просвіти і культури серед вірних», автор першої в Галичині граматики української мови та підручників українською мовою для шкіл;

2) священик Української греко-католицької церкви, поет, байкар, перекладач, зачинатель нової української літератури в Галичині, ініціатор видання та автор передмови до альманаху «Русалки Дністрової»;

3) співзасновник «Руської трійці», співавтор альманаху «Русалка Дністрова», перший в історії професор та завідувач кафедри руської словесності у Львівському університеті, у 54 роки перейшов у православ’я;

4) керівник селянського спротиву, якого влада піддавала неодноразовим арештам, депутат австрійського парламенту від Буковини, згодом очолив збройний виступ, його називали «гуцульським королем», після арешту відправлений під нагляд жандармів.

А І. Могильницький;

Б М. Шашкевич;

В Я. Головацький;

Г І. Вагилевич;

Д Л. Кобилиця.

Відповідь: 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Д.