Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 36. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту, щоб отримати інформацію про економічний розвиток України за часів перебудови;

• визначати хронологічну послідовність подій цього періоду;

• характеризувати політичну ситуацію в Україні на різних етапах перебудови;

• аналізувати перебіг державотворчих процесів.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Бесіда

1. За допомогою карти знайдіть інформацію про УРСР доби перебудови, розпад СРСР і проголошення незалежності України

2. Наведіть аргументи щодо занепаду командної економіки.

3. Проаналізуйте рівень життя населення України у 1985-1991 рр.

4. Визначте основні причини, тенденції та суперечності політики перебудови і гласності в УРСР.

5. Які факти свідчили про суперечливий характер зрушень у політичному житті України?

6. Наведіть аргументи власним судженням щодо спроби державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. та його наслідків для України.

7. Визначте роль і наслідки процесу формування багатопартійної системи в суспільному життя України.

8. Поясніть причини і наслідки «революції на граніті».

9. Сформулюйте власні судження щодо ролі і місця України в загальносоюзних суспільно-політичних процесах першої половини 1991 р.

Робота з поняттями і термінами

• Поясніть поняття й терміни: системна криза, «нове мислення», «перебудова», гласність, бартерний обмін, альтернатива, «неформальні організації», державний суверенітет, путч, державний переворот.

Робота з історичними персоналіями

• Дайте оцінку дяльності:

1. Леоніда Кравчука.

2. Олександра Мороза.

3. В’ячеслава Чорновола.

Завдання

1. Коли відбулись вибори до Верховної ради, про які йдеться в уривку?

«Неймовірним є те, що у перші ж дні існування Верховної Ради України була створена парламентська більшість, у складі якої були представники Комуністичної партії («Група 239») та опозиція (так звана «Народна Рада»). А наприкінці повноважень парламенту з’явилися і політичні групи, які стали прообразами майбутніх парламентських фракцій».

Відповідь: 1990 р.

2. Як називається документ, витяг з якого подано нижче?

«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... ...Українська РСР має право на власні

Збройні Сили...»

Відповідь: Декларація про державний суверенітет України.

3. Нижченаведена діаграма характеризує результати...

Відповідь: Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України.

Робота з візуальними джерелами

1. Якого року відбулась подія, наслідком якої стала поява тексту, зображеного на плакаті?

«МНС УКРАЇНИ. Полювання, вилов риби, збирання грибів і ягід ЗАБОРОНЕНО. ДП «Чорнобильліс» тел. 5-23-23»

Відповідь: 1986 року.

2. Про що свідчить нижченаведений документ?

Відповідь: поглиблення економічної кризи.

Творчі завдання

• Прочитайте уривок статті з газети «Радянська Україна» й виконайте завдання.

Нині, коли в усіх галузях народного господарства здійснюється радикальна економічна реформа, відбувається дальша демократизація економічного, політичного і громадського життя, впроваджують повний госпрозрахунок самофінансування і самоуправління на виробництві, коли посилюються кооперативні засади, орендний, сімейний та інші форми підряду, коли всіляко заохочується індивідуальна трудова діяльність, провідною повсюди має стати ідеологія соціалістичного господаря. В її основі — інтереси трудівника, людини праці...»

Завдання

1. Стаття, уривок з якої наведено вище, є свідченням...

Відповідь: запровадження політики перебудови.

2. Який термін характерний для цієї епохи?

А Націонал-комунізм;

Б космополітизм;

В раднаргосп;

Г гласність.

Відповідь: Г.

3. У рік виходу газети хто був політичним керівником УРСР?

А П. Шелест;

Б В. Щербицький;

В М. Хрущов;

Г Д. Мануїльський.

Відповідь: Б.

• Розгляньте зображення й виконайте завдання.

1. Якого року відбулись події, які ілюструють ці документи? Відповідь: 1991 рік.

2. Наведені вище листівки надруковані...:

А Народним Рухом України за перебудову;

Б комуністичною партією України;

В Українською Гельсінською групою;

Г «Групою 239».

Відповідь: А.

3. Що відбулось між подіями, яким присвячені листівки?

А Спроба державного перевороту у СРСР;

Б вибори Президента України;

В перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;

Г заснування Збройних сил України.

Відповідь: А.

Тестові завдання

1. Нижченаведена картосхема розподілу території на зони стала наслідком подій, що відбулися ...

А 1986 року;

Б 1985 року;

В 1987 року;

Г 1988 року.

Відповідь: А.

2. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Вибух на Чорнобильській АЕС;

Б створення Народного руху України за перебудову;

В перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;

Г ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Відповідь: А, Б, В, Г.

3. Позначте дату демонстрації, про яку йдеться в джерелі.

«Щербицький у своєму оточенні напередодні говорив про розмову з Горбачовим: “Він мені сказав: якщо зірвеш демонстрацію — виключимо з партії”».

А 1 травня 1985 року;

Б 7 листопада 1985 року;

В 1 травня 1986 року;

Г 7 листопада 1986 року.

Відповідь: В.

4. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначенням.

1) Перебудова;

2) інфляція;

3) плюралізм;

4) гласність.

А Збільшення кількості емітованих грошей, що має наслідком зростання цін, виражених у даній грошовій одиниці;

Б характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях;

В концепція, яка проголошує, що ініціативна, вільна, діяльність осіб є справжнім джерелом поступу в суспільному житті;

Г теоретично-політична програма реформування командно-адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР;

Д політика максимальної відкритості діяльності державних установ та свободи інформації.

Відповідь: 1 Г, Б А, 3 Б, 4 Д.

5. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Утворення Народного руху України;

Б прийняття Закону «Про кооперацію в СРСР»;

В прийняття ухвали Ради Міністрів СРСР «Про заходи з подолання пияцтва та алкоголізму, викорінення самогоноваріння»;

Г запровадження продажу товарів по картках споживача з купонами. Відповідь: В, Б, А, Г.