Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 РР.)

Урок 31. ПОЧАТОК ПЕРЕБУДОВИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про УРСР доби «перебудови»;

• аналізувати й робити аргументовані висновки щодо стану економіки та рівня життя населення України в 1985-1991 рр.;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: системна криза, бартерний обмін, альтернатива.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть складові політики «застою».

2. Наведіть факти, що свідчили про наявність кризових явищ в економічному і політичному житті СРСР і України.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Мікрофон»

• Наскільки самостійною була політика українського керівництва в 60-80-х роках XX ст.?

Робота з поняттями

Перебудова — політичний курс радянського керівництва з 1985 до 1991 року — курс на оновлення життя країни, реформи в усіх сферах суспільного життя, модернізацію суспільства, корінні зміни в економіці, політиці, національних відносинах, соціальному житті.

Прискорення — за часів перебудови спроба реконструювати промисловість та підвищити якість виробленої продукції.

Інфляція — процес знецінення паперових грошей, падіння й купівельної спроможності.

Робота з таблицею

1. Поясніть напрями курсу «перебудови».

2. Чи можливо було досягти відчутних змін у разі їхньої реалізації? Доведіть.

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати наведені уривки та відповісти на запитання.

Історик В. Баран про особливості «перебудови» в Україні

«...Перші новації М. Горбачова партапарат сприймав позитивно: застарілі механізми почали повільно підновлювати. Лише згодом, коли «перебудова» зачепила інтереси апарату, коли замахнулась на привілеї, на всевладдя номенклатури, розпочався глухий опір на місцях, зокрема в Україні.

...Але зміна гасел ще не означала зміни політики: до кінця 80-х років в Україні майже все залишалося по-старому, як у часи «застою». І саме В. Щербицький стримував наростання нових суспільно-політичних тенденцій. Жорстокий консервативний курс на певний час загальмував розгортання демократичних процесів в Україні».

Запитання

1. Якою була позиція українського керівництва щодо «перебудови»?

2. Якими були особливості «перебудови» в Україні?

З гумористичної рубрики «Літературної газети»

«...Наша марка. З цього кварталу кочевряжинська фабрика вже не ставить на свої вироби штамп «Зроблено в СРСР», оскільки це й без того видно».

Запитання

1. Як ви розумієте цей текст?

2. Які негативні явища в економіці СРСР висвітлювали сатирики?

3. Історик Ф. Турченко про якість промислової продукції

«...Починаючи з 1987 р. було запроваджено державне приймання готової продукції... Держприймання виявило серйозні недоліки в якості виробів, що їх випускала промисловість. Тільки після доопрацювання і повторного пред’явлення було прийнято у 1987 р. продукції на 3 млрд крб, а забраковано — на 9 млн крб. Врешті-решт, від держприймання — цієї спроби навести порядок у промисловості за допомогою силових методів, які могли дати лише тимчасовий ефект, — змушені були безповоротно відмовитися».

Запитання

1. Як партійно-державне керівництво намагалось підвищити якість продукції?

2. Чи вдалося досягти поставленої мети?

Робота з таблицею

• Опрацювати текст підручника та іншу джерела інформації, скласти хронологічну таблицю «Спроби реформування за часів перебудови» і відповісти на запитання.

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Подія

Квітень 1985 р.

Постанова ЦК КПРС і Ради міністрів «Про боротьбу з алкоголізмом та його негативними наслідками»

Травень 1986 р.

Постанова ЦК КПРС про посилення боротьби з нетрудовими доходами

Листопад 1986 р.

Закон «Про індивідуальну трудову діяльність»

Червень 1987 р.

Закон «Про державне підприємництво» — упровадження економічних методів управління ринкового типу на підприємствах, розширення прав підприємств

1988 р.

Розвиток кооперативних форм господарювання; початок створення асоціацій, концернів, малих підприємств, спільних підприємств з іноземними фірмами

Дата

Подія

Серпень 1990 р.

Закон УРСР «Про економічну самостійність»

Осінь 1990 р.

Запровадження продажу продовольчих і промислових товарів по картках

Запитання

1. Проаналізуйте зміст таблиці. Про що свідчать перші заходи влади?

2. Чому вона вимушена була вдаватися до поступової ліквідації адміністративно-командних методів керівництва економікою?

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати наведене джерело та відповісти на запитання.

Л. Кучма про суперечності радянської економіки

«До 80-х років радянська економіка прийшла закритою, тіньовою і безмежно бюрократизованою, і тоді ж значна частина власності, яка продовжувала називатися державною, по суті, перестала бути такою: багато з тих, хто сидів у партійних кабінетах і мав доступ до управління й господарювання, зробили все, щоб стати власниками — нехай не юридичними, так реальними — того, чим розпоряджалися.

Горбачовські реформи... виявилися неефективними, але саме тому, що не міняти нічого в старій системі уже було не можна, проте міняти її зовсім уже віджилі правила намагалися в логіці старої ж системи. Замінити тоталітарну систему «розвиненого соціалізму» на соціалізм «з людським обличчям», «підлатати» поганий комунізм комунізмом хорошим виявилося неможливим.

Та тоталітарна, надто жорстка мобілізаційна модель, яка збирала всі ресурси до рук держави, що перебувала, до того ж, під контролем однієї партії, могла бути (і була) ефективною лише в екстремальних ситуаціях — у роки підготовки до війни, під час самої війни, у період післявоєнної відбудови.

Чому Радянський Союз так тримався за модель державного соціалізму, незважаючи на те, що переваги ринкової моделі були очевидними? Думаю, причина цього була в самій природі ринку, який передбачав відокремлення політичної влади від економічної, деідеологізацію економіки, а отже, створював умови для демократії і свободи суспільства. Тоталітарна система усвідомлювала, що вона і свобода — несумісні, а тому продовжувала вичерпувати країну до самого дна».

Запитання

1. Визначте особливості розвитку радянської економіки. У якому стані вона перебувала у 1980-х роках?

2. Назвіть основні суперечності тоталітарної системи СРСР, що призвели до розвалу СРСР.

3. Чи можна була цього уникнути? Свою думку обґрунтуйте.

Робота із статистичною інформацією

• Опрацювати статистичні відомості про алкоголізм у СРСР на початку 80-х років і відповісти на запитання.

Вік (роки)

Зловживання алкоголем (на 1 000 осіб) — чоловіки

Зловживання алкоголем (на 1 000 осіб) — жінки

5-19

89,4

5,0

20-29

133,1

6,3

30-39

195,4

8,4

40-49

268,4

13,7

Вік (роки)

Зловживання алкоголем (на 1 000 осіб) — чоловіки

Зловживання алкоголем (на 1 000 осіб) — жінки

50-59

131,6

6,6

Понад 60

59,4

2,5

Запитання

1. Проаналізуйте дані таблиці. Чи загрожував алкоголізм радянському суспільству?

2. Які вікові групи були найуразливішими щодо алкоголізму?

3. У чому полягали причини поширення цього явища?

Учитель. Влітку 1987 р. Горбачов заявив, що економіка СРСР опинилася в передкризовому стані. 1989-1990 рр. — загострення кризи: 1990 р. — інфляція досягла 10 % на рік, у другій половині 1991 р. — 25 % на тиждень.

Робота з підручником

• Прочитати текст, визначити причини розгортання страйкового руху, вибрати дві, на вашу думку, найголовніші.

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте текст і поміркуйте, якою, на ваш розсуд, була на це реакція населення. Чому?

Історик Ф. Турченко про зростання доходів партноменклатури «...1 жовтня 1989 р. ЦК КПРС ухвалив рішення підвищити платню працівникам партійного апарату на 50-100 %. Крім того, за ними залишалися всі пільги. За умов гласності про це рішення швидко стало відомо широкому загалу, що призвело до подальшого падіння авторитету партії».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.