Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 26. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ІДЕОЛОГІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про політичне, соціально-економічне життя УРСР доби «застою»;

• порівнювати й формулювати власні судження щодо дотримання прав людини в радянському суспільстві і положень Конституції УРСР 1978 р.;

• визначати основні тенденції й суперечності суспільно-політичного життя в добу «застою»;

• визначати здобутки і проблеми в розвитку соціальної сфери;

• характеризувати та застосовувати поняття й терміни: доба «застою», «розвинений соціалізм», номенклатура, системна криза.

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Петро Шелест, Володимир Щербицький.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Знайдіть ключове слово в темі уроку.

2. Які асоціації викликає у вас поняття «неосталінізм»?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Неосталінізм політики Брежнєва супроводжувався:

• новою хвилею політичних репресій проти інакодумців;

• активізацією цензури;

• негласною забороною критики Сталіна;

• створенням культу особи Брежнєва;

• порушенням прав і свобод людини;

• 1967 року КДБ створює «п’яте управління» для боротьби з дисидентами. Робота з текстовою таблицею

• Опрацювати зміст схеми та відповісти на запитання.

Запитання

1. Якими були основні складові курсу КПРС на «розвинутий соціалізм»?

2. Дайте оцінку кожному з них та курсу загалом.

Виступ учнів

Презентація проектного дослідження учнів про П. Шелеста.

Проблемне запитання

• П. Шелест — постать в українській історії досить неоднозначна і суперечлива. Підтвердите або заперечте це твердження фактами.

Робота з історичними джерелами

• Зробіть висновки з документа.

Зі спогадів П. Шелеста про одне засідання ЦК КПРС

«Секретар ЦК КПРС С. Суслов: «А взагалі, я повинен сказати вам, що в Україні далеко не все гаразд — уся Україна говорить українською мовою!» Я аж оторопів: «А що, вона має турецькою розмовляти чи як?» ...Демічев: «А Шевченко в них — кумир». І на Суслова дивиться. Тут мене прорвало: «Так, Шевченко у нас кумир. Його і в нашій країні, і за кордоном вважають великим демократом, геніальним поетом». Суслов втручається: «І потім у вас всі вивіски українською мовою. Що таке?». — «Ну, а якою мовою вони мають бути? Якою? Є українською, є і російською».

Виступ учнів

Презентація проектного дослідження про В. Щербицького.

Робота з історичною інформацією

• Висловіть своє ставлення до особи В. Щербицького.

Український історик І. Курас про В. Щербицького

«Загальна оцінка В. Щербицького не може бути однозначною. З одного боку, особиста енергія, наполегливість, працездатність і цілеспрямованість внесли свіжий струмінь... Наслідком цього був подальший розвиток економіки, соціальної сфери і культурного будівництва... Разом з тим кількісні показники зростання були досягнуті переважно за рахунок екстенсивних факторів».

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати джерело й відповісти на запитання.

Із Конституції УРСР 1978 р.

«...Стаття 2. Вся влада в Українській РСР належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу УРСР. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів.

...Стаття 6. Керівною і спрямувальною силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу. КПРС існує для народу і служить народові... Комуністична партія визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою діяльністю радянського народу.

Стаття 37. Громадяни УРСР мають усю повноту соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією СРСР, Конституцією УРСР та радянськими законами... Використання громадянських прав і свобод не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства і держави, правам інших громадян».

Запитання

1. Проаналізуйте зміст статей 2 та 6. Чи не суперечать вони одна одній? Чому?

2. Чому саме в Конституції 1978 р. з’явилася стаття 6?

3. Які з наведених статей Конституції, на вашу думку, мали декларативний характер, а які реально втілювалися в життя? Свою думку аргументуйте.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.