Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 21. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати основні події економічного життя України в період лібералізації суспільства;

• визначати основні тенденції та протиріччя процесу реформування промисловості та сільського господарства;

• характеризувати та застосовувати поняття й терміни: волюнтаризм, суб'єктивізм, децентралізація.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота з історичним джерелом

 Опрацювати наведене джерело й відповісти на запитання.

Із резолюції XVIII з'їзду Компартії України за звітною доповіддю ЦК Компартії України щодо розвитку промисловості республіки. 26 березня 1954 р.

«XVI съезд Компартии Украины считает и впредь важнейшей задачей всестороннее развитие тяжелой промышленности, являющейся основой основ социалистической экономики, особенно угольной и металлургической, а также других отраслей тяжелой индустрии.

...Наряду с дальнейшим неуклонным развитием тяжелой промышленности, усилия партийных организаций и всех трудящихся республики должны быть направлены на выполнение неотложных задач партии по крутому подъему сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности. В работе по выполнению этих насущно важных, всенародных задач необходимо особое напряжение, так как речь идет о том, чтобы в течение короткого срока — за два-три года создать в нашей стране обилие продовольствия и товаров народного потребления».

Запитання

1. Які завдання щодо розвитку промисловості визначив XVIII з’їзд КП(б)У?

2. Чи були, на ваш погляд, реальними строки («два-три роки») і чи були забезпечені відповідні умови для швидкого зростання добробуту населення?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

 Опрацювати тексти джерел і відповісти на запитання.

1-ша група

Закон СРСР «Про подальше удосконалення управління промисловістю і будівництвом». 10 травня 1957 р.

Схвалити розроблені ЦК КПРС і Радою Міністрів Союзу РСР заходи щодо удосконалення організації управління промисловістю і будівництвом, спрямовані на неухильне піднесення народного господарства країни, подальше розширення прав союзних республік у господарському будівництві, наближення керівництва до виробництва, ще більш широку участь трудящих мас в управлінні виробництвом, всебічний розвиток їх творчої ініціативи у комуністичному будівництві.

Запровадити управління промисловістю і будівництвом за територіальним принципом на основі економічно-адміністративних районів.

Для управління промисловістю і будівництвом у кожному економічному адміністративному районі утворити ради народного господарства (раднаргоспи).

Запитання

1. Назвіть, які зміни в управлінні господарством передбачала реформа 1957 року.

2. Чи насправді йшлося про «розширення прав союзних республік»?

2-га група

Постанова Пленуму ЦК КПРС «Про подальший розвиток колгоспного ладу»

«Тепер, коли більшість колгоспів спроможна купувати і правильно, продуктивніше використовувати трактори, комбайни та інші сільськогосподарські машини, доцільно перейти до продажу цих машин безпосередньо колгоспам. Це дасть змогу значно краще використовувати сучасну техніку, прискорити технічний прогрес у сільському господарстві, підвищити продуктивність праці, збільшити виробництво валової і товарної продукції із розрахунку на сто гектарів земельних угідь і зменшити її собівартість».

Запитання

1. Чому було прийнято рішення про реорганізацію МТС?

2. Хто більш раціонально розпоряджається сільськогосподарською технікою: колгоспи чи МТС?

3-тя група

Із промови М. Хрущова 2 березня 1961 р.

«Кукурудза, я б сказав, найважливіша культура. Чому я так кажу? Через кукурудзу лежить шлях до збільшення виробництва м’яса і молока, значить, підвищення матеріального добробуту народу. Той, хто оволодіє кукурудзою, той зможе досягти гарних успіхів у піднесенні виробництва. Той, хто посідатиме щодо цієї культури консервативну позицію, може бути викинутий життям із сідла». (Оплески)

Запитання

1. Чому Хрущов став ініціатором збільшення посівів кукурудзи?

2. Які надії покладались на її вирощування? Чи була досягнута ця мета?

Робота з таблицею

• За результатами роботи груп скласти хронологічну таблицю «Економічний розвиток України у 1953-1964 рр.».

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота з історичною інформацією

• Прочитайте інформацію й поміркуйте, у чому полягав основний стратегічний прорахунок радянського керівництва в економіці. Якими були його наслідки?

Історик Я. Грицак про стратегічні прорахунки радянського керівництва в економіці

«Він (Хрущов. —Авт.) старанно вираховував, скільки тонн заліза має виробити Радянський Союз, щоб перегнати США. Іронія полягала в тому, що США, як й інші промислово розвинуті країни, у той самий час розвивали нові технології, які не потребували такої кількості металу. На Заході повним темпом йшла науково-технічна революція, що базувалася на використанні нових матеріалів напівпровідників, пластмаси. Хрущов хотів наздогнати і перегнати західний капіталізм, але не розумів, що біжить зовсім у протилежний бік».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.