Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

Урок 9. Україна і початок Першої світової війни

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події Першої світової війни на українських землях;

• визначати основні тенденції й аналізувати геополітичні плани країн Антанти і Центральних держав щодо українських земель;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки про ставлення українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель до Світової війни; щодо політики Російської імперії та Австро-Угорщини на окупованих територіях Східної Галичини і Північної Буковини;

• називати й застосовувати поняття й терміни: світова війна, ринки збуту, трудові ресурси, військово-політичний блок, окупаційний режим, національне військове формування, військове генерал-губернаторство, позиційна війна;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Кость Левицький.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть та покажіть по карті українські землі, які напередодні Першої світової війни були у складі російської та Австро-Угорської імперій.

2. Пригадайте, у якому стані перебували українські землі напередодні Першої світової війни. Між якими військово-політичними блоками розпочалася Перша світова війна?

IIІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. 1 серпня 1914 р. з оголошення Німеччиною війни російській імперії розпочалася Перша світова війна. Але поступово до участі в ній були залучені 38 з 59 держав світу; 3/4 населення Земної кулі. Бойові дії відбувались на 11 фронтах.

Робота зі схемою

Перша світова війна 1914-1918 рр.

Робота з документами

• Опрацюйте документи та виконайте завдання.

Із записів німецького публіциста Пауля Рорбаха «Хто володіє Києвом, той має ключ від росії».

Із висловлювання впливового німецького промисловця Августа Тіссена «Росія повинна віддати нам прибалтійські провінції... частину Польщі і Донецький басейн з Одесою, Кримом і Приазов’ям...»

Із таємних документів німецького генерального штабу (1 грудня 1915 р.)

Кожен, хто насправді знає і розуміє географічне та економічне положення, у якому перебуває Росія, є свідомим того факту, що Велика Росія може існувати лише через посідання багатої України. Якщо ми зуміємо змінити стан України на незалежну державу і утримати незалежну Україну при житті, то з певністю завдамо смертельного удару Великій Росії. Тому Україну слід вважати серцем Великої Росії. В опінії всіх експертів, це посідання України робить Росію великою європейською потугою. Україна, відділена від Росії, створить мур між властивою Росією, Центральними державами та Балканами, закриваючи доступ Росії до Чорного моря.

(Грицак Я. Нарис історії України... — С. 103.)

Завдання

1. Порівняйте плани Антанти і Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни. Зробіть висновки.

2. Чому німці називали Україну «серцем Великої Росії»?

3. Деякі політики й учені, наприклад В. Вернадський та відомий англійський славіст Р. Сетон-Вотсон, вважали, що саме українське питання було однією з головних причин, що призвели до війни. Чи згодні ви з цією думкою? Свою відповідь аргументуйте.

4. Поміркуйте, у чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні.

Учитель. Перша світова війна мала загарбницький характер з боку обох ворожих блоків. Українські землі також стали об’єктом їхньої експансії. На них претендували Російська, Австро-Угорська, Німецька імперії, Румунія.

Робота з таблицею

• Скласти таблицю, визначити території, на які претендували іноземні держави по карті.

Орієнтовний вигляд таблиці

Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України

Росія

• Захопити Східну Галичину, Північну Буковину, Закарпаття (розширити свої кордони, ліквідувати організаційні центри українського визвольного руху в Галичині)

Австро-Угорщина

• Зміцнити позиції в Західній Україні, приєднати Волинь і Поділля (посилили б вплив на інші слов’янські народи імперії, претендували на керівну роль у слов’янському світі)

Німеччина

• Розширити територію за рахунок українських земель Сходу і Півдня.

• Це крок до розгрому Російської імперії.

• Україна — зручний плацдарм для подальшого наступу на Схід.

• Україна — сировинна база Німеччини

Бесіда

1. Визначте, яке місце посідала України у воєнних планах Російської імперії. Які обставини визначали ці плани?

2. У чому полягали плани Австро-Угорщини щодо України в Першій світовій війні?

3. Яким уявлялось майбутнє України німецьким політикам?

Робота з поняттями

Головна українська рада — міжпартійна організація, утворена 1 серпня 1914 р. у Львові. Її засновниками були національно-демократична, радикальна, соціал-демократична партії. Головною політичною вимогою організації було здобуття державної самостійності України.

Загальна українська рада — загальноукраїнська політична організація, що постала 5 травня 1915 р. у Відні після уведення до складу ГУр представників Буковини та СВУ, що ставила на меті об’єднання всіх українських земель у межах Австро-Угорщини в єдиний коронний край з правами територіальної автономії. Проіснувала до листопада 1916 р.

Союз визволення України — безпартійна політична організація, утворена для презентування національно-економічних інтересів українців Росії. Мета — проголошення самостійності й соборності України внаслідок поразки росії, повалення самодержавства, запровадження і встановлення конституційної монархії.

Повідомлення учнів

Виступ учнів з повідомленням про діяльність Костя Левицького (18591941).

Робота з історичними джерелами

• Опрацюйте наведені джерела та дайте відповіді на запитання.

Із маніфесту Головної української ради (3 серпня 1914 р.)

«Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке найшло охорону в конституційнім ладі австрійської держави. Побіда росії мала би принести українському народові австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 мільйонів українського народу в Російській імперії. І тому дорога наша ясна... Теперішня хвиля кличе український нарід стати однодушно проти царської імперії, при тій державі, в якій українське національне життя знайшло свободу розвитку.

Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораженіє Росії, тим швидче виб’є година визволення України.

Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!»

Із «Нашої платформи» Союзу визволення України (жовтень 1914 р.)

«Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між Західною Європою і Москівщиною повстала самостійна українська держава. Потрібне се для осягнення і утревалення європейської рівноваги, є се в інтересі народів Австро-Угорської держави, а передовсім в інтересі німецького народу в обох цісарствах, а для українського народу було б се здійсненнєм вікових його мрій і зусиль.

Національно-політичною платформою Союзу є державна самостійність України».

Запитання

1. Проаналізуйте аргументи 1-2 на користь підтримки Австро-Угорщини у війні з Російською імперією. Наскільки, на вашу думку, ці аргументи переконливі?

2. Порівняйте текст обох документів. Зробіть висновки.

3. Яким шляхом СВУ планував досягти незалежності України?

4. Чому, на ваш погляд, українці не виробили єдиної позиції щодо сторін протистояння?

Зі статті С. Петлюри «Війна і українці»

«Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою.

але й як громадяни-обивателі, що повинні... сприяти успішному виконанню російською армією виїмково відповідального завдання, що випало на її долю.

Якщо в найбільш критичні дні проби народи Росії виконують свої обов’язки у відношенні до неї, то у свідомість суспільства і його керівних сил повинна просякти думка про надання цим народам і відповідних прав. У цьому відношенні можна завважити вже сприятливі симптоми. Логіка речей промовляє за те, що зміна відношення до інородців торкнеться також і українців, і в перспективах розв’язання національного питання в Росії і українське питання теж буде поставлене на денний порядок.

Москва, липня 30 дня 1914 року».

Запитання

1. Як ви вважаєте, чому війна внесла розкол в український національний рух? Свою думку аргументуйте.

2. Як, на думку С. Петлюри, мало бути розв’язане українське національне питання? Чи погоджуєтесь ви з його позицією? Чому?

Робота з таблицею

• Заповніть таблицю «Ставлення представників українських полівтичних сил до війни».

Орієнтовний вигляд таблиці

С. Петлюра, М. Славінський

Підтримка Росії

Карпато-Руський визвольний союз (колишні москвофіли)

Підтримка Росії

СВУ

Підтримка Австро-Угорщини

ГУР

Підтримка Австро-Угорщини

ТУП

Еволюція поглядів: від підтримки до нейтралітету

Воєнні дії на території України

Робота з картою

1. Назвіть регіони України, по яких проходили фронти Першої світової війни.

2. Які фронти були утворені Росією на українських землях?

3. Внаслідок яких подій російські війська протягом серпня-вересня 1914 р. заволоділи Львовом, вийшли до Карпат, захопили Східну Галичину, Буковину, північно-східну частину Словаччини і Закарпаття?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Обговорення

• Як ви розумієте слова Д. Дорошенка: «Нещасливе українське населення Галичини опинилося буквально між двома вогнями: з одного боку, мордували його москалі за «мазепинство», а з другого — австрійці й мадяри за русофільство. У той же час українці мусили битися за своїх мучителів: одні в рядах російської, другі в рядах австрійської армій. Рідні брати мусили стріляти одні в других»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про К. Трильовського, М. Галущинського, Г. Коссака, Вільгельма Франца фон Габсбург-Лотрінґен (Василя Вишиваного).