Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 8. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті території українських земель, які були у складі Російської імперії та Австро-Угорщини;

• визначати основні етапи розвитку українських земель першої половини ХХ ст.; хронологічну послідовність явищ соціально-економічного, політичного і культурного життя;

• застосовувати періодизацію вітчизняної історії як інструмент для розуміння особливостей розвитку українських земель початку ХХ ст.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілі уроку.

ІІ. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тестові завдання закритого й відкритого типу

1. Ці будівлі об’єднує те, що вони...:

А зведені в одному місті;

Б спроектовані одним архітектором;

В споруджені на початку ХХ ст.;

Г спроектовані для театральної діяльності.

Відповідь: В.

2. Про який документ йдеться в уривку з історичного джерела: «За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв і виходило майже 20 українських періодичних видань — від наукових і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім проривом стала поява газети “Хлібороб” у Лубнах та першої щоденної української газети “Громадська думка” у Києві»? Відповідь: «Маніфест.» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

3. Які завдання мали бути розв’язані під час проведення Столипінської аграрної реформи? (Три можливі варіанти відповіді)

1) Розв’язання проблеми аграрного перенаселення;

2) зміцнення традиційної селянської общини (громади);

3) скасування панщини та кріпосної залежності селян;

4) сприяння зростанню товарності сільського господарства;

5) подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва;

6) ліквідація церковного та монастирського землеволодіння;

7) зміцнення соціальної опори самодержавства на селі.

Відповідь: 1, 4, 7.

4. Що стало причиною соціально-економічних змін, наведених в уривку з історичного джерела?

«Якщо в 40 губерніях Європейської частини Росії на 1 січня 1916 р. з общини вийшло близько 24 % господарств, то в Південній Україні цей показник становив 34,2 %, а в Правобережній Україні — 50,7 %».

Відповідь: Столипінська аграрна реформа.

5. Яка галузь промисловості у Галичині на початку ХХ ст. мала найшвидші темпи розвитку?

А Цукроваріння;

Б металургійна;

В вуглевидобувна;

Г нафтовидобувна.

Відповідь: Г.

6. Унаслідок яких подій стало можливим представництво українців у парламентах Австро-Угорської та російської імперій?

Відповідь: трансформації та модернізації суспільства, проведення реформ, здійснення революцій, суспільних рухів.

7. Укажіть головну причину міграції українців на початку ХХ ст.?

Відповідь: аграрне перенаселення.

8. Яке місце за кількісним складом посідали українці у структурі населення міст Західної України у складі Австро-Угорщини на початку ХХ ст.?

А 1; Б 2;

В 3; Г 4.

Відповідь: В.

9. Внаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод...:

А фактично втратив свою чинність Емський указ;

Б упроваджено земства в губерніях Правобережної України;

В остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні;

Г створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні. Відповідь: А.

10. Переселення селян з центральних губерній Російської імперії у Наддніпрянську Україну і Слобожанщину в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.:

А збільшило кількість жителів українських міст за рахунок іммігрантів;

Б зменшило потік трудової еміграції з Галичини у Канаду і США;

В збільшило кількість жителів українських сіл за рахунок іммігрантів;

Г уповільнило процес майнового розшарування в українських селах. Відповідь: А.

11. Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.

А Демографічний вибух і збереження великого землеволодіння;

Б соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників;

В скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель;

Г поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи. Відповідь: А.

12. Одним із завдань земельної реформи, запровадженої П. Столипіним, було (-а):

А ліквідація великого поміщицького землеволодіння;

Б подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва;

В зміцнення соціальної опори самодержавства на селі;

Г скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

Відповідь: В.

13. У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовували переважно в.:

А харчову промисловість;

Б сільське господарство;

В легку промисловість;

Г важку промисловість.

Відповідь: Г.

14. Яка з наведених подій відбулася під час російської революції 1905-1907 рр.?

А Створення Союзу визволення України (СВУ);

Б убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна;

В заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти»;

Г урочисте святкування сторіччя від дня народження Т. Шевченка. Відповідь: В.

15. У програмі якої партії початку ХХ ст. йшлося: «Державна самостійність є головною умовою існування нації, а державна незалежність — національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин»?

А Українська радикальна партія;

Б революційна українська партія;

В Українська демократична партія;

Г Українська соціал-демократична робітнича партія.

Відповідь: Б.

16. Якої течії національного руху дотримувалась Революційна українська партія?

А Ліберальної;

Б анархістської;

В самостійницької;

Г автономістської.

Відповідь: В.

17. Програмовим документом Революційної української партії був твір...:

А «Криза світової політики і наше завдання»;

Б «Україна уярмлена» («Ukraine Irredenta»);

В «До практичних завдань українства»;

Г «Самостійна Україна».

Відповідь: Г.

18. Які галузі промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст. перевищували 50 % загальноросійського виробництва? (Три можливі варіанти відповіді)

1) Вугільна;

2) деревообробна;

3) текстильна;

4) залізорудна;

5) цукрова;

6) хімічна.

Відповідь: 1, 4, 5.

19. Які ознаки економічного розвитку були притаманні України на початку ХХ ст.? (Три можливі варіанти відповіді)

1) Відсутність іноземного капіталу у видобувній промисловості;

2) пришвидшення майнового розшарування серед селян;

3) концентрація робочої сили у промисловому виробництві;

4) ліквідація кооперативів і кредитних товариств на селі;

5) зменшення кількості монополій у промисловості;

6) існування пережитків кріпосницьких відносин на селі.

Відповідь: 2, 3, 6.

20. Які ознаки характеризували економічний розвиток України в 19001905 рр.? (Три можливі варіанти відповіді)

1) Економічна криза тривала декілько років;

2) за темпами розвитку промисловості лідирувала Чернігівщина;

3) найбільш розвиненою галуззю промисловості стала текстильна;

4) кооперативний рух набув поширення в Галичині;

5) у вугільній промисловості утворювались монополії;

6) припинився розпродаж поміщицьких земель.

Відповідь: 1, 4, 5.

21. Які партії належали до автономістської течії українського національного руху в Російській імперії на початку ХХ ст.? (Три можливі варіанти відповіді)

1) Українська соціал-демократична партія;

2) Революційна українська партія;

3) Українська радикальна партія;

4) Українська народна партія;

5) Українська демократична партія;

6) Українська соціал-демократична робітнича партія.

Відповідь: 3, 5, 6.

22. Встановіть відповідність між адміністративною одиницею України початку ХХ ст. та її провідною галуззю економіки.

1) Цукрова;

2) вугільна;

3) нафтовидобувна;

4) суднобудівна.

А Херсонська губернія;

Б Катеринославська губернія;

В Подільська губернія;

Г Таврійська губернія;

Д Коронний край Галіції і Лодомерії.

Відповідь: 1 В, 2 Б, 3 Д, 4 А.

23. розташуйте соціальні групи структури населення України у складі російської імперії кінця ХІХ — початку ХХ ст. від найбільшої до найменшої за кількісним показником.

А Наймані робітники;

Б дворянство;

В селяни;

Г куцецтво.

Відповідь: В, А, Б, Г.

24.

Господарство

середній розмір земельного наділу 1905 року (дес.)

Поміщицьке

334

Заможне селянське

15,6

Середняцьке

7,2

Бідняцьке

3,7

Рік

Кількість робітників, зайнятих у промисловості

1897 р.

387 тис.

1910 р.

475 тис.

1917 р.

839 тис.

Період 1860-1910 рр.

Зростання кількості сільського населення

на 86 %

Зростання селянських наділів

на 32 %

Дані таблиць засвідчують, що:

А майнове розшарування селян прискорило індустріальну модернізацію в Україні;

Б формування робітничого класу залежало від утворення монополістичних об’єднань;

В кріпосницькі пережитки сприяли концентруванню промислового виробництва;

Г оренда поміщицьких земель поглиблювала сільськогосподарську спеціалізацію.

Відповідь: А.