Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 35. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• мати знання і вміння з огляду на державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення теми 6 «Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.»;

• використовувати карту як джерело інформації про основні події на західноукраїнських землях у 1921-1939 рр.;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки щодо політичного, соціально-економічного і культурного життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини;

• визначати й порівнювати правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини, Карпатської України;

• висловлювати та аргументувати власні судження щодо розгортання українського націоналістичного руху; інтегрального націоналізму; національної політики Польщі, Румунії, Чехословаччини;

• формулювати власні судження щодо ролі й місця Карпатської України в житті Західної України;

• визначати основні тенденції та суперечності в розвитку культури на західноукраїнських землях;

• виявляти й пояснювати причини відмінностей у повсякденному житті радянської людини та жителів Західної України;

• називати та застосовувати поняття й терміни: народовці, русини, інтегральний націоналізм, український націоналістичний рух, національна політика, осадництво, пацифікація;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Василь Мудрий, Євген Коновалець, Августин Волошин.

Тип уроку: повторення та узагальнення знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення мети та цілей уроку.

II. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання закритого і відкритого типу

1. Яка ідеологія домінувала в програмі ОУН?

А «Український монархізм»;

Б «інтегральний націоналізм»;

В «традиційний консерватизм»;

Г «національний лібералізм».

Відповідь: Б.

2. Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для

демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920- 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію.» щодо українців?

А Польща;

Б Румунія;

В Угорщина;

Г Чехословаччина.

Відповідь: Г.

3. Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які були в її складі у 1920- 1930-х рр.

1) Румунія;

2) Чехословацька республіка;

3) УСРР;

4) Польща.

А Створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН); Б проголошення автономії Підкарпатської русі;

В судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького;

Г судовий процес над представниками української інтелігенції у справі «Спілки визволення України»;

Д створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП). Відповідь: 1 Д, 2 Б, 3 Г, 4 В.

4. Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела: «Уряд запланував високі темпи «осадження» колоністів на Східних кресах: у 1921 році — 8 тис. осіб, у 1922 році — 20 тис. осіб...»?

А Польщі;

Б Угорщини;

В Чехословаччини;

Г Румунії.

Відповідь: А.

5. Якими були наслідки події, описаної в спогадах Є. Петрушевича: «Перебуваючи в Парижі на Раді послів Антанти, я сказав: «Іменем Національної ради Східної Галичини, як легального представництва українського населення Східної Галичини, виступаю проти такого рішення Конференції Амбасадорів від 14 березня 1923 року, та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі...»?

Відповідь: приєднання Східної Галичини до Польщі.

6. Коли відбулися події, описані в нижченаведеному уривку з історичного джерела?

«У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищено приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: “Хай живе Пілсудський!”»

А 1918 р.;

Б 1923 р.;

В 1930 р.;

Г 1939 р.

Відповідь: В.

7. Осадництво — це.:

А політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехословацькими партіями в 1920-1930-х рр.;

Б адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом румунії в 1920 — першій половині 1930-х рр.;

В процес згортання української освіти, здійснений урядом Угорщини наприкінці 1930-х рр.;

Г політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр. Відповідь: Г.

8. У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?

А Польщі;

Б Чехословаччини;

В Румунії;

Г Угорщини.

Відповідь: А.

9. Назву якого історико-географічного регіону пропущено в нижченаведеному витягу з документа?

«Уряд СРСР вважає, що повернення Бессарабії органічно пов’язане з питанням передання Радянському Союзові тієї частини., переважна більшість населення якої пов’язана з Радянською Україною спільністю історичної долі, мовою і національним складом».

А Галичини;

Б Волині;

В Закарпаття;

Г Буковини.

Відповідь: Г.

10. Яка подія призвела до появи цитованого документа?

«1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

А Розчленування та ліквідація Чехословаччини;

Б початок Другої світової війни;

В напад Німеччини на Радянський Союз;

Г «визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну.

Відповідь: А.

11. На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків цього розподілу?

А Штучне стримування промислового будівництва та розвитку;

Б скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки;

В суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття;

Г ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля. Відповідь: А.

12. Яка політична партія / організація, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

А УНДО;

Б УСРП;

В ОУН;

Г Українська національна партія (УНП).

Відповідь: В.

13. Якого року було проголошено незалежність Карпатської України?

А 1922 р.;

Б 1928 р.;

В 1933 р.;

Г 1939 р.

Відповідь: Г.

14. У якій країні у 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і Українська аграрна академія?

А Польщі;

Б Чехословаччині;

В Румунії;

Г Угорщині.

Відповідь: Б.

15. Президентом Карпатської України було обрано.:

А К. Левицького;

Б А. Волошина;

В Є. Петрушевича;

Г М. Грушевського.

Відповідь: Б.

16. Визначте заходи, що характеризують політику польського уряду щодо українських земель у 1927-1937 рр.

1) Конституційне закріплення прав українців на власну мову й здобуття початкової освіти українською мовою, надання Східній Галичині автономних прав.

2) Пошук порозуміння з українством шляхом створення двомовних шкіл на Волині, призначення українців на високі державні посади.

3) Заборона використовувати терміни «Україна» й «українці», передання українських земель польським осадникам.

4) Запровадження політики пацифікації, створення табору для політв’язнів у Березі-Картузькій.

А 1, 3;

Б 3, 4;

В 1, 4;

Г 2, 3.

Відповідь: Б.

17. Укажіть назви мирних договорів, у яких, попри інше, визначали державну належність західноукраїнських земель у 1920-х роках. (Три правильні відповіді)

1) Версальський;

2) Сен-Жерменський;

3) Нейїський;

4) Тріанонський;

5) Севрський;

6) Ризький.

Відповідь: 2, 4, 6.

18. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...»:

А УСРР;

Б Української Народної Республіки;

В Румунії;

Г Польщі.

Відповідь: В.

19. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на асиміляцію українців у 1920-1930-х рр.?

А «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в. школах з румунською мовою викладання».

Б «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

В «Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».

Г «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського життя в обмеженому вигляді».

Відповідь: А.

20. Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

А Підписання «пакту Молотова-Ріббентропа»;

Б формування осі «Берлін—Рим—Токіо»;

В аншлюс Австрії Німеччиною;

Г укладення Мюнхенської угоди.

Відповідь: Г.

21. Якого року Західна Україна увійшла до складу УРСР?

А 1921 р.;

Б 1939 р.;

В 1941 р.;

Г 1944 р.

Відповідь: Б.

22. Угода про «нормалізацію» була укладена 1935 р.:

А між польським і радянським урядом для нормалізації становища на кордоні;

Б між польським урядом і УНДО про припинення взаємної конфронтації; В між польським урядом і ОУН із метою припинити серію терористичних актів;

Г між польською владою та провідними українськими політичними партіями Східної Галичини з метою припинення акції «пацифікації».

Відповідь: Б.

23. У якій країні Східної Європи в 1920-1930-ті рр. були розташовані українські вищі навчальні заклади?

А Польщі;

Б Румунії;

В Німеччині;

Г Чехословаччині.

Відповідь: Г.

24. Війська якої країни окупували територію Карпатської України в березні 1939 р.?

А Німеччини;

Б Угорщини;

В Чехословаччини;

Г Радянського Союзу.

Відповідь: Б.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.