Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 30. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• узагальнити знання і вміння з теми «Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)».

• застосовувати здобуті знання під час розв'язання тестових завдань;

• співвідносити знання у просторі та часі;

• характеризувати візуальні джерела;

• висловлювати власне ставлення до подій, що вивчають;

• давати оцінку політичним діцячам тієї доби.

Тип уроку: узагальнення та оцінювання знань і умінь.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Тестові завдання закритого і відкритого типу

1. Яку назву у народі дістав закон, написаний власноруч Й. Сталіним і прийнятий 7 серпня 1932 року?

А «Закон про чорну дошку»;

Б «закон про п’ять колосків»;

В «закон про ліквідацію куркульства як класу»;

Г «закон про боротьбу з розкрадачами соціалістичної власності».

Відповідь: Б.

2. 1925 року в Українській СРР нараховувалося 79,1 % шкіл з українською мовою викладання. 1930 року цей відсоток збільшився до 85 %. Що спричинило зазначені зміни?

А Здійснення владою політики «коренізації»;

Б прийняття нової Конституції республіки;

В ліквідація національних районів у складі республіки;

Г утворення Всеукраїнської академії наук.

Відповідь: А.

3. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. та їхніми наслідками.

1) Проголошення курсу на коренізацію в УСРР;

2) утворення Союзу РСР;

3) утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії для боротьби з неписьменністю;

4) проголошення нової економічної політики.

А Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі;

Б зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки;

В швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції;

Г половина сільського та дві третини міського дорослого населення опанували грамоту та вміли читати;

Д затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.

Відповідь: 1 Б, 2 Д, 3 Г, 4 В.

4. У якому уривку з історичного джерела відображено одну з причин упровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики «коренізації»?

А «Наше завдання: добити контрреволюційні елементи, викрити націоналістичні ухили, розгорнути роботу з виховання партійних мас, а також широких мас у дусі пролетарського інтернаціоналізму...»

Б «Від російської літератури нам треба тікати якомога швидше, тому що вона тяжить над нами в віках. Вигодовувати на ній наше молоде мистецтво — це значить затримати його розвиток.»

В «Замість того, щоб. розвивати зв’язок з культурою братнього російського народу. частина інтелігенції скочується на позиції занепадницької буржуазної культури. Ці митці відриваються від народу, захоплюючись техніцизмом.»

Г «Зростання української культури та української інтелігенції йде швидкими темпами, і, якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти повз нас. ...віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі.»

Відповідь: Г.

5. Яку політику більшовиків так характеризував С. Петлюра:

«.У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні.»?

А «Воєнний комунізм»;

Б неп;

В коренізацію;

Г колективізацію.

Відповідь: В.

6. Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР прагнуло.:

А знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію;

Б остаточно утвердити радянську владу в національних республіках;

В налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу; Г подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

Відповідь: Б.

7. Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового рівня «Звенигора, «Арсенал», «Земля» був.:

А Г. Юра;

Б Лесь Курбас;

В М. Бойчук;

Г О. Довженко.

Відповідь: Г.

8. Що з наведеного було характерним для культурного життя України в 1921-1928 рр.? (Три правильні відповіді)

1) Здійснення політики коренізації та її складової — українізації;

2) запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти;

3) консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання;

4) посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед Заходом»;

5) згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди;

6) проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення. Відповідь: 1, 3, 6.

9. Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення «українізації» були складовими політики.:

А Української Соціалістичної радянської республіки;

Б Української Держави П. Скоропадського;

В Західноукраїнської Народної республіки;

Г Української Народної республіки.

Відповідь: А.

10. Поглядам якого українського митця червневий (1926 р.) пленум ЦК КП(б У дав таку оцінку: «Ці гасла можуть бути прапором для української буржуазії, що зростає на ґрунті непу, бо вона під орієнтацією на Європу безперечно розуміє відмежування від фронту міжнародної революції, від столиці СРСР — Москви...»?

А Леся Курбаса;

Б Олександра Довженка;

В Миколи Хвильового;

Г Михайла Бойчука.

Відповідь: В.

11. Одним із наслідків упровадження в Україні непу стало.:

А прискорення соціальної диференціації в містах, поява «нової буржуазії»; Б скорочення обсягів виробництва товарів повсякденного вжитку;

В ліквідація закладів побутового обслуговування населення;

Г завершення процесу формування матеріально-технічної бази колгоспів. Відповідь: А.

12. Створення літературно-художніх об’єднань, розширення мережі робітфаків, становлення Української автокефальної православної церкви — це складові культурного та духовного життя українського народу під час.:

А української революції (1917-1918 рр.);

Б боротьби за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.);

В нової економічної політики (1921-1928 рр.);

Г радянської модернізації (1929-1938 рр.).

Відповідь: Б.

13. Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

1) Відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;

2) заснування Миколою Хвильовим Вільної Академії Пролетарської Літератури (ВАПЛІТЕ);

3) створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);

4) організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;

5) заснування в м. Києві Української академії наук;

6) утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Відповідь: 2, 4, 6.

14. Як назвали історики покоління репресованих українських діячів культури 30-х років?

А «Розстріляне відродження»;

Б «знищені таланти»;

В «герої 30-х»;

Г «незламні і нескорені».

Відповідь: А.

15. Хто є автором наведених тез?

«.6. Сучасні пляни індустріялізації треба переглянути, відкинувши тенденції розглядати руську економіку як пануючу.

7. Зокрема, треба переглянути з погляду економдоцільности плян будівництва нових заводів.

8. Беручи на увагу високий темп аграрного перенаселення в СрСр, слід встановити відповідну всеукраїнську систему регулювання притоку робочої сили з тим, щоб стежити за пропорційним розподілом місць на українських заводах між УСРР та РСФРР.»

А М. Волобуєв;

Б С. Косіор;

В П. Постишев;

Г М. Скрипник.

Відповідь: А.

16. Нижченаведений уривок взято зі статті, що з’явилася одночасно із.:

А затвердженням плану «Ост»;

Б підписанням ризького миру;

В «саморозпуском» УГКЦ;

Г розглядом «Шахтинської справи».

«<...>5. Бюджетне законодавство слід індивідуалізувати, застерігаючи від занадто великого вилучення народньо-господарських прибутків поза межі України і встановити за остаточну інстанцію затвердження українського бюджету — ВУЦВК... <...>

9. Треба застерегти за Україною та іншими союзними республіками права «дійсної контролі за діяльністю союзних органів» (V конф. КП(б)У), де ще, на превеликий жаль, досить часто відчувається вплив старих великодержавних фахівців-економістів».

Відповідь: Г.

17. Розташуйте плакати в хронологічній послідовності.

Відповідь: Б, Г, А, В.

18. Позначте особливості індустріалізації в Україні. (Три правильні відповіді)

А Побудова великих промислових об’єктів;

Б поява в промисловому комплексі нових галузей;

В випередження модернізації легкої промисловості від важкої індустрії;

Г нерівномірність процесу модернізації промисловості;

Д інвестування у промисловість значних коштів із-за кордону.

Відповідь: А, Б, Г.

19. Які з наведених історичних документів стосуються 30-х років ХХ ст.?

1) «РНК УРСР і ЦК КП(б)У відмічають, що внаслідок підривної роботи контрреволюційних троцькістсько-бухарінських і буржуазно-націоналістичних елементів викладання російської мови в школах України поставлено незадовільно.»

2) «Минає вже два місяці з того часу, як у ряді міст України — Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку — були проведені арешти та

численні обшуки з вилученням літератури, листування тощо... Ми стурбовані тим, що всі ці події відіб’ються негативно на станові українського культурного життя.»

3) «Партія мусить вести рішучу боротьбу і у власних рядах, і в пролетарських масах проти забобонів російської та русифікованої частини пролетаріату, проти перекручень інтернаціоналізму, проти псевдоінтернаціоналізму, русотяпства, шовінізму.»

4) «Харків — Косіору, Чубарю. Коли передбачається суд над Єфремовим та іншими? Ми тут думаємо, що на суді треба розгорнути не тільки повстанські і терористичні справи обвинувачуваних.»

5) «Уперше, Український тридцятимільйонний народе, Ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім’ї вільних народів могутньою рукою зачнеш собі сам кращу долю кувати».

6) «УПА бореться проти імперіалістів і імперій, бо в них один пануючий народ поневолює культурно і політично та визискує економічно інші народи. Тому УПА бореться проти СРСР і проти німецької Нової Європи.»

7) «Через абсолютну безконтрольність і злочинну байдужість організаторів. пропускається явно ворожий матеріал. Сумнівні бандуристи. під виглядом народної творчості протягають старий націоналістичний мотлох.»

Відповідь: 1, 4, 7.

20. Кого із відомих політичних діячів було засуджено за участь у діяльності так званої Спілки визволення України?

А М. Грушевського;

Б Х. Раковського;

В М. Скрипника;

Г С. Єфремова.

Відповідь: Г.

21. Дайте визначення таким поняттям: «нова економічна політика», «коренізація», «радянський тоталітарний режим», «директивна економіка», «Великий терор», «форсована індустріалізація», «хлібозаготівлі», «насильницька колективізація», «розкуркулення», «Голодомор», «геноцид», «розстріляне відродження», «культ особи», «ідеологізація культурного життя».

22. Складіть характеристики історичних персоналій: Олександр Довженко, Лесь Курбас, Микола Хвильовий, Микола Скрипник, Християн Раковський.

23. Поясніть такий факт. На пленумі ЦК КП(б)У в листопаді 1933 р. близько 10 % учителів було віднесено до класових ворогів.

24. Чи погоджуєтесь ви із мотивацією постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20 квітня 1938 р. «Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України»: «Необхідність вивчення російської мови в школах України обумовлюється, по-перше, посиленням братерського зв’язку та єднанням між українським народом і російським народом і народами Союзу РСР; по-друге, щоб сприяти вдосконаленню українських кадрів у галузі наукових і технічних знань; по-третє, щоб забезпечити необхідні умови для успішного несення усіма громадянами УРСР військової служби в рядах Робітничо-Селянської Червоної Армії і Військово-Морського Флоту.»

25. Прокоментуйте таке.

На пленумі Всеукраїнського комітету спілки працівників мистецтв у грудні 1933 р. пролунали заклики: «Через абсолютну безконтрольність і злочинну байдужість організаторів. пропускається явно ворожий матеріал. Сумнівні бандуристи. під виглядом народної творчості протягають старий націоналістичний мотлох».

26. Про що свідчать нижченаведені факти?

1917 р. Київська Православна єпархія налічувала:

• парафій — 1 710,

1940 р. — 2.

• монастирів (чоловічих і жіночих) — 23,

1940 р. — 0.

• священиків — 1435,

1940 р. — 3.

• ченців (черниць) — 5 193,

1940 р. — 0.

27. Чому, за даними ЦСУ Срср, частка куркульських господарств з 1927 р. до 1929 р. по Україні зменшилася з 3,8 % до 1,4 %?

Колективізовані сільськогосподарські угіддя (%)

28. За наведеною діаграмою з’ясуйте, як зростали темпи колективізації за роками. На який рік припадають найвищі показники?

Відповідь: 1930 р. Кількість угідь, порівняно з попереднім роком, збільшилася майже вшестеро.