Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Тема 5. Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921–1939 рр.)

Урок 24. Україна у 1920-х роках

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про адміністративно-територіальний поділ УСРР, регіони голоду 1921-1923 рр.; місця антибільшовицьких повстань;

• визначати основні тенденції та суперечності нової економічної політики; процесу політики коренізаціі;

• виявляти суперечності між державним статусом республіки і Конституцією УСРР;

• називати та застосовувати поняття й терміни: нова економічна політика, коренізація;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Микола Скрипник, Християн Раковський.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

1. Пригадайте суть політики воєнного комунізму.

2. Як, на ваш розсуд, населення ставилось до політики «воєнного комунізму»?

IIІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте наведену інформацію і поміркуйте, які обставини спонукали УСРР піти на обмеження своїх прав як суб’єкта міжнародного права?

1. Протягом 1919-1920 рр. відбувалося формування договірної федерації — зближення між УСРР та РСФРР, коли був створений військово-політичний союз радянських республік, щоб протистояти внутрішній і зовнішній контрреволюції. П’ять найважливіших наркоматів (військових справ, народного господарства, залізничного управління, фінансів та праці) проголошували спільними, а фактично ними керували з Москви. Проте УСРР зберігала статус суб’єкта міжнародного права.

2. «Та все ж таки збереження за Україною статусу, хай навіть формального, але окремої державної одиниці мало великий позитивний вплив на дальший розвиток української національної самобутності. Українці дістали те, чого їх довго позбавляла Російська імперія: окрему адміністрацію, територію, державні і громадські структури — основи для майбутнього територіального усамостійнення України» (Я. Грицак).

Робота зі схемами

• На ваш розсуд, який проект об’єднання радянських республік фактично було втілено?

Плани щодо утворення СРСР (Союзу Радянських Соціалістичних Республік)

Робота з історичним поняттям

Федерація — це форма державного устрою, за якої частини федерації користуються певною самостійністю і правом виходу зі складу цієї федерації. Концесії — договір, на підставі якого на певних умовах надається право експлуатації підприємств і надр тощо.

«Ножиці цін» — штучне підвищення цін на промислові товари і штучне зниження цін на сільгосппродукцію.

Націонал-комунізм — течія в комуністичному русі, що намагалася поєднати національні інтереси з комуністичними ідеями.

Робота з таблицею

• Опрацюйте відповідний матеріал підручника та додаткові джерела інформації, складіть хронологічну таблицю «Уведення УСРР до складу СРСР».

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Подія

1919-1920 рр.

Створення військово-політичного союзу радянських республік, об’єднання 5 наркоматів

Кінець 1920—1922 рр.

Формування договірної федерації, збільшується до восьми кількість спільних наркоматів

30 грудня 1922 р.

З’їзд рад, який затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і союзний договір

26 січня 1924 р.

ІІ з’їзд рад затвердив першу Конституцію СРСР

Травень 1925 р.

Всеукраїнський з’їзд рад затвердив текст Конституції УСРР, де зафіксував факт уведення України до складу СРСР

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте наведену інформацію та дайте відповіді на запитання.

Коли радянська влада остаточно закріпилася в Криму, ЦК ВКП(б) у 1921 р. вирішив підпорядкувати Крим безпосередньо Москві як Кримську автономну республіку. Палке бажання забрати Крим «під власну руку» московський уряд повинен був якимось чином обґрунтувати. Через це більшовики вдалися до фальсифікацій. Підсумки проведеного у квітні 1921 р. перепису населення

півострова були свідомо перекручені. Для того щоб отримати бажаний результат, перепис було проведено не за національною, а за релігійною ознакою. До єдиної графи зводилися татари, турки, цигани; євреї та кримчаки; росіяни, українці та білоруси. Саме так московський більшовицький уряд отримав бажаний результат, адже тепер кількість росіян у Криму (до них штучно залучили українців та білорусів) давала можливість створити Кримську республіку у складі РСФРР.

Запитання

1. Чи правомірним було рішення про перепис населення не за національною, а за релігійною ознакою?

2. Чому, на вашу думку, до такої фальсифікації вдався радянський уряд? Робота з історичними джерелами

• Опрацюйте наведений текст джерела та дайте відповіді на запитання.

З газети ЦК РКП(б) «Беднота»

«Крестьянское земледелие постепенно превращается в самоедское хозяйство. Крестьяне-производители исчезают, вместо них появляются просто едоки. Едок производит ровно столько, сколько нужно ему самому».

Запитання

1. Чи відомо було вищому партійному керівництву України про становище, яке склалося на селі?

2. Чому більшовики в 1920 — на початку 1921 р. не відмовились від політики продовольчої розкладки?

Робота з підручником

• Опрацюйте матеріал підручника про голод 1921-1923 рр. і дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть причини голоду 1921-1923 рр.

2. Чому голод в Україні тривав довше, ніж в інших регіонах СРСР?

3. Яку роль в подоланні голоду відіграли Фонд Ф. Нансена, АРА на чолі з Г. Гувером та Міжнародний комітет робітничої допомоги?

Робота в групах

• Працюючи в групах, опрацюйте матеріал підручника та додаткову інформацію, порівняйте політику воєнного комінузму та непу та дайте відповіді на запитання.

1. У чому ви вбачаєте обмеженість непу?

2. Як політика непу вплине на економічне життя в країні?

3. Чи передбачала лібералізація в економіці поступки в ідеологічній сфері?

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте наведений текст джерела та поміркуйте, чому серед причин запровадження політики коренізації називають «обманну українізацію».

Із висловлювання Симона Петлюри

«Взагалі, українізація справляє враження певного тактичного ходу з боку більшовиків. Коли вона не надасть бажаних наслідків, то про неї швидко забудуть».

Робота з історичною інформацією

• Опрацюйте наведену інформацію та дайте відповіді на запитання.

Л. Каганович (секретар ЦК КП(б)У 1925-1928 рр.) розглядав українізацію як відступ від ленінської національної політики. Х з’їзд КП(б)У 1927 р.

засудив «націоналістичний курс» О. Шумського. Керівників партії та уряду республіки, які свого часу були у складі комісії Політбюро ЦК КП(б)У з українізації — С. Косіора, В. Чубаря, В. Затонського та інших, у 30-х роках було оголошено «ворогами народу» і знищено. 1933 року процес українізації закінчився.

Запитання

1. Із яким періодом в житті СРСР збіглася заборона українізації й переслідування усіх долучених до її реалізації в Україні?

2. Назвіть представників «розстріляного відродження».

Повідомлення учнів

Виступи учнів з повідомленнями про життя і діяльність М. Скрипника. Завдання

• Продовжити відповідь двома-трьома реченнями: «М. Скрипник — це...» Робота над складанням тез

• Опрацювати за текстом підручника та за допомогою додаткових джерел інформацію за темою «Ставлення радянської влади до церкви» і скласти тези з цього питання.

Орієнтовний вигляд тез

1. Релігія і церква — пережитки минулого, вороги нового суспільства.

2. У роки громадянської війни — руйнування храмів, монастирів, репресії священиків.

3. 1921-1923 рр. під час голоду — вилучення церковних цінностей, продаж їх за кордон за зерно.

4. Конфлікт між владою і церквою.

5. 11 жовтня 1921 р. — створення УАПЦ (Українська автокефальна православна церква) на чолі з В. Липківським. УАПЦ проіснувала до 1930 р. В. Липківського за рішенням «трійки» при Київському НКВС СРСР було страчено.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон»

• Емігрант Микола Устрялов порівнював неп з редискою — біла зсередини, червона зовні. Чому?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.