Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 19. Україна в 1920–1921 рр.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про перебіг основних подій у боротьбі за українську державність;

• удосконалювати навички синхронізації історичних подій доби;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки щодо утворення і діяльності Українського раднаркому;

• пояснювати причини й наслідки політичної і трудової еміграції в Україні;

• називати та застосовувати поняття й терміни: націонал-комунізм, терор, неоголошена війна.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Обґрунтуйте причини поразки більшовиків.

2. Хто і коли завершив розгром денікінських військ?

IIІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вправа «Асоціації»

1. Назвіть асоціації, які виникають у вас, коли чуєте поняття «радянська влада» (записати на дошці).

2. Як ви вважаєте, яку політику проводитимуть більшовики, повернувшись до України?

3. Порівняйте ваші припущення з таблицею «Заходи більшовиків в Україні наприкінці 1919-го та 1920-го року».

Зміни в політиці більшовиків

1. Грудень 1919 р. — резолюція «Про радянську владу в Україні» В. Леніна:

• визнання самостійності УСРР;

• право на рідну мову;

2. Обмеження масштабів радянського будівництва, добровільність у створенні ТОЗів.

3. Лютий 1920 р. — видано Закон «Про землю» (передання поміщицьких, казенних, монастирських і удільних земель селянам без викупу, перевага надавалась малоземельним).

4. Закон «Про продрозкладку» зберігає чинність.

5. Націоналізація промисловості, торгівлі, транспорту, фінансів.

6. Загальна трудова повинність.

7. Мілітаризація праці.

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте текст джерела і дайте відповіді на запитання.

З інструктивної промови голови РВК РСФРР Л. Троцького перед комуністами-агітаторами, що виїжджали для роботи до України на початку 1920 р.

«...Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с вами. Идите же на работу, трудную, ответственную работу...

Конкретно наша задача сводится к следующему:

1. Не навязывать украинскому крестьянству коммуну до тех пор, пока наша власть не окрепнет.

2. Осторожно заводить ее в бывших имениях под названием артелей и товариществ.

3. Утверждать, что в России нет коммуны.

4. В противовес «самостийнику» Петлюре и другим говорить, что Россия тоже признает самостоятельность Украины, но с советской властью, а Петлюра продает Украину буржуазним государствам.

5. Так как необходимо обезоружить всех повстанцев, чтобы они снова не обратились против нас, а то обезоруживание вызовет недовольство среди крестьянских масс, необходимо внушить, что среди повстанцев большинство деникинцев, буржуев и кулаков...»

Запитання

1. Яку роль відводило Україні керівництво РСФРР?

2. Чиї інтереси виражав Л. Троцький?

Робота з текстом підручника

• Прочитати інформацію про політику «червоного терору» і відповісти на запитання.

1. Яке місце в реалізації політики воєнного комунізму посідав «червоний терор»?

2. Проти яких верств населення був спрямований «червоний терор» 1920 року?

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте текст джерела і дайте відповіді на запитання.

Із книги членів КП(б)У С. Мазлаха і В. Шахрая

«До хвилі. Що діється на Україні і з Україною» (Саратов, 1919)

«.Відносно України, т. Ленін, ми скажемо: може бути зараз лише дві відповіді: 1) або самостійна Україна — тоді повинен бути і «свій» уряд, і «своя» партія; 2) або Україна — се «Південна Росія». Т. Ленін! Ми просимо Вас відповісти ще нам на от ці запитання, які мають для нас «особистий» інтерес. Чи можна лишатися членом рКП і відстоювати самостійність України?

Якщо не можна, то чому: чи тому, що відстоювати самостійності України взагалі не можна, не полагається, чи тому, що не можна відстоювати самостійності України так, як ми відстоюємо?

Якщо не можна відстоювати самостійності України так, як ми відстоюємо (тобто через свій уряд і свою комуністичну партію. — Авт.), то скажіть, як треба відстоювати самостійність України, аби можна було лишатися членом рКП?

15/2 грудня 1918 р. — 14/1 січня 1919 р.».

Запитання

1. Чи можна вважати авторів націонал-комуністами і чому?

2. Спрогнозуйте наслідки та результати пропозиції авторів.

Робота з історичною картою

1. Розгляньте карту в атласі. Визначте, які з українських земель були окуповані Польщею 1919 року.

2. Назвіть території, захоплені польськими військами до 15 травня 1920 р.

3. Знайдіть межу, до якої просунулись радянські війська станом на 15 серпня 1920, і порівняйте її з кордоном, встановленим між Польщею та УСРР в результаті підписання Ризького миру 1921 р. Про що свідчать ці зміни?

Робота з документами

• Опрацюйте документи і виконайте завдання.

Варшавська угода, укладена між Польщею та УНР

1. Польська держава визнавала право УНР на незалежне існування.

2. Директорію і головного отамана С. Петлюру визнавали найвищою владою в Україні.

3. Польща одержувала території Східної Галичини, Західної Волині, Холмщини, Підляшшя, Полісся.

4. Польща зобов’язувалася не укладати міжнародних угод, спрямованих проти України.

5. Гарантувалися національно-культурні права українського населення в Польщі, а польського — в Україні.

6. 24 квітня 1920 р. між Польщею та УНР було підписано військову конвенцію, яка стала складовою Варшавської угоди і передбачала спільні дії проти більшовицьких військ в Україні:

• збройні сили С. Петлюри підпорядковувалися польському командуванню;

• УНР давала згоду на підпорядкування залізниць польському управлінню і на спільну валюту;

• утримання польських військ на території України покладалося на український уряд, а озброєння петлюрівців — на польський.

Завдання

1. Оцініть Варшавську угоду. Як ви вважаєте, чому ця угода була таємною?

2. У чому полягали принципові недоліки Варшавського договору і якому договору він суперечив?

3. Як, на ваш розсуд, поставились до Варшавської угоди оточення С. Петлюри та громадськість Галичини? (Галицька громадськість різко критикувала договір, бо він перекреслював сподівання на національне визволення.)

Ризький договор, укладений між РСФРР, УСРР і Польщею

1. Польща визнавала існування УСРР.

2. Анульовано Варшавську угоду між Польщею і УНР.

3. До Польщі відійшли Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся.

4. Решта Правобережної України відійшла до УСРР.

5. Східна Галичина відійшла до Польщі.

Завдання

1. Порівняйте Ризький договір з Варшавським, знайдіть спільні і відмінні ознаки.

2. Які наслідки мав Ризький мирний договір для України?

Робота з картою

1. Простежте маршрут Другого Зимового походу. Які події в історії України були пов’язані із селом Базар?

2. Звідки розпочали свій наступ війська барона П. Врангеля? Яку позицію посів за цих обставин Н. Махно?

3. Яка участь спіткала армію Н. Махно після розгрому П. Врангеля більшовицькими військами?

Робота з таблицею

• Складіть таблицю про розподіл українських земель між сусідніми державами станом на 1921 рік.

Орієнтовний вигляд таблиці

Українські землі

Рік

Країна, у складі якої опинились українські землі

Буковина

1919 р.

Румунія

Бессарабія

1920 р.

Румунія

Закарпаття

1919 р.

Чехословаччина

Західна Україна

1921 р.

Польща

Наддніпрянщина

 

Територія УСРР

Метод «Дерево рішень»

• Назвіть, на вашу думку, причини поразки боротьби українського народу.

Робота з історичним джерелом

• Опрацюйте історичне джерело і поміркуйте, у чому полягало історичне значення Української революції.

Із висловлювання М. Шаповала

«Передовсім, у ній народ знайшов своє ім’я. Украдене ворогом ім’я наше вернулось. Тепер кожний селянин і робітник знає, що він українець. Це великий здобуток революції... Але що більш! По цілому світі прокотилось і прогриміло ім’я України, яка змучена і обкрадена повстала до боротьби за своє людське право. Кілька років цілий світ чув і чує й тепер ім’я України, це веде до того, що світ таки пізнає справу нашу, визнає її за справедливу і своєю опінією підтримуватиме існування України, як рівноправного члена всесвітнього суспільства. Наша справа, наше ім’я вже не загине».

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Робота з документом

• Опрацюйте документ і скажіть, чи погоджуєтесь ви з автором?

Із листа В. Винниченка «Революція в небезпеці»

«...Вважається, що Українська Соціалістична Радянська Республіка є самостійна, незалежна робітничо-селянська держава. Але це тільки в деклараціях. В дійсності ж політика абсолютного централізму керівників революції звела не тільки державну самостійність України, але навіть її самодіяльність нанівець. Тут так само все, що можна, зцентралізовано, особливо в сфері економіки. Промисловість, транспорт, робітничий ринок, продовольча справа, фінанси — все це залізними дротами прикуте до московського центру, звідки даються накази й директиви, що часто абсолютно не можуть бути погоджені з українськими умовами, але які силою “залізної дисципліни” мусять бути бюрократично виконаними».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про життя і діяльність В. Вернадського.