Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 51

Узагальнення та систематизація знань до курсу: «Україна в ХVІ-XVIIІ ст. Здобутки та втрати козацької доби»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати хронологічні межі та періодизацію Раннього Нового часу;

● давати характеристику історичних діячів, які були причетні до значущих подій, явищ і процесів в історії України ХVІ-XVIIІ ст.;

● порівнювати події в Україні з основними процесами та тенденціями розвитку європейських країн;

● характеризувати особливість козацької доби та оцінювати роль козацтва в історії України.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. актуалізація знань учнів

Учитель. Друга половина XVII—XVIII ст. були насичені політичними подіями. 1648 р. у політичному житті України з’явилася людина, якій судилося відіграти епохальну роль в історії України. Це був Богдан (Зиновій) Михайлович Хмельницький. Відчувалося наближення бурі, якої ще Річ Посполита не знала. Перемоги повстанських військ під Корсунем і Жовтими Водами, Пилявцями сколихнули населення України. Щоб усунути небезпеку, яка загрожувала з Польщі, Хмельницький пішов на переговори з російським царем і 1654 року укладав із ним Переяславський договір, за яким Україна зберігала свою внутрішню автономію та всі права самостійної держави зі своєю армією, адміністрацією і зовнішніми дипломатичними зв’язками. Від початку Хмельниччини і до кінця XVII ст. Правобережна Україна перебувала у стані безперервних воєн і спустошень. Наприкінці 70-х років майже все населення Київщини і Східного Поділля переселилося або на Волинь, або до Молдови. Тоді ж розпочалось заселення Слобожанщини.

Своїм побутом слобожанці не відрізнялися від жителів Лівобережної Гетьманщини. Центром Слобідської України став Харків. Хоч історія українського народу другої половини XVII ст. сповнена боротьбою проти національного і соціального поневолення, загальний культурний рівень України був досить високим.

У першій половині XVIII ст. Лівобережна і Слобідська Україна зберігала власний адміністративний устрій — поділ на полки і сотні. Продовжувало існувати козацьке військо, діяли судова система, міське управління. Але розглядаючи Україну як звичайну провінцію Російської держави, царський уряд не припиняв наступ на її автономні права. Друга половина XVIII ст. позначена тим, що царський уряд продовжував політику, спрямовану на подальше обмеження, а потім і ліквідацію всіх органів і закладів Української держави, яка існувала ще за часів Богдана Хмельницького. Була вирішена і доля Запорозької Січі. У травні 1775 р. царські полки взяли фортечні мури козацької твердині, а у середині 1775 р. з’явився царський маніфест про ліквідацію Запорозької Січі.

Бесіда

1. Вивчення якої теми ми завершили?

2. Які найбільш важливі відбулися у виучуваний період?

3. Перегляньте назви розділів підручників і спробуйте запропонувати інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри

Один з учасників гри (ведучий) виходить за двері. Усі інші «загадують» ім’я будь-якого історичного діяча. Ведучий повертається до класу й повинен відгадати, ім’я якого діяча загадали учні. Йому дозволено ставити запитання, на які можна давати відповіді «так» чи «ні». Доцільно обмежити кількість запитань (наприклад, п’ять), за якими потрібно відгадати ім’я історичного діяча. Виграє той, хто відгадає ім’я після найменшої кількості запитань.

Дидактична гра «Віднови втрачене»

Правила гри

Учитель пропонує речення, у яких не вистачає якогось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Учні, спираючись на вивчений матеріал, відновлюють утрачене.

Завдання

1. Нова доба історії України — це період, що тривав від ... до ... ст.

2. Перша згадка про українських козаків подана у «Хроніці Польщі» Мартина Бєльського під ... р.

3. Першою відомою Січчю вважають фортецю, що була зведена на ... князем ... .

4. Легке маневрене судно, яке використовували козаки у своїх морських походах, називали ... .

5. Центром реєстрового козацтва було місто ... .

6. Перше козацьке повстання кінця XVI ст. відбулося під керівництвом . .

7. Король ... у ... р. надав реєстровому козацтву клейноди ... .

8. Запорозька Січ поділялася на ... куренів.

9. Символом влади козацького полковника був (ла) ... .

10. Берестейська церковна унія була укладена ... р., у результаті якої утворилася . .

11. У результаті Люблінської унії більшість українських земель опинилося під владою ... . На цих землях були утворені ... воєводства.

12. Пересопницьке Євангеліє було створене ... року.

13. Коли розпочалася Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького?

14. Назвіть соратників Б. Хмельницького.

15. Назвіть переможні битви Б. Хмельницького в ході Національно- визвольної війни.

16. За яким договором та коли виникла Гетьманщина?

17. Хто з гетьманів побудував Нову Січ?

18. Як, на вашу думку, І. Мазепа — зрадник чи борець за незалежність Гетьманщини?

19. Назвіть останнього гетьмана.

20. Назвіть останнього кошового отамана.

21. Назвіть відомих ватажків гайдамацького руху.

22. Хто очолював опришківський рух на Закарпатті?

«Історичний калейдоскоп»

1. Складіть перелік подій з історії України XVI-XVIII ст., які ви вважаєте найбільш важливими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «братства», «національно-визвольний рух», «опришківський рух», «гайдамаки», «Малоросійська колегія».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVI-XVIII ст.?

4. Якою була структура українського суспільства в XVI-XVIII ст.? Порівняйте становище його верств і прошарків.

5. Охарактеризуйте причини і наслідки виникнення українського козацтва.

6. Якими були передумови і причини укладення Люблінської унії? Проаналізуйте зміни, які сталися в українських землях внаслідок Люблінської унії.

7. Як розвивалося церковне життя на теренах України в XVI ст.? Поясніть причини та наслідки Берестейської церковної унії.

Робота з картою

1. Простежте, як змінювалась територія розселення українців у XVI-XVIII ст. Порівняйте її з сучасними кордонами України.

2. Як упродовж XVI-XVIII ст. змінювалася державна приналежність українських земель? Визначте, під владою яких держав перебували українські землі.

3. Назвіть воєводства, утворені на українських землях у складі Речі Посполитої, та їхні центри.

4. Покажіть місця розташування Запорозьких Січей та володіння Війська Запорозького в XVI ст.

5. Які території були охоплені козацькими повстаннями XVI- XVIII ст.?

6. Покажіть, де були створені найбільш визначні культурні пам’ятки цієї доби.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.