Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 50

Тематичний контроль за розділом V «Українські землі у 20-90-х рр. ХVIII ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати остаточної ліквідації гетьманства і Запорозької Січі, поділів Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; останніх гетьманів і роки їхнього правління, ватажків гайдамацького й опришківського рухів, діячів культури та церкви;

● показувати на карті територіальні зміни, що відбулися внаслідок поділів Польщі, ліквідації козацького адміністративно-територіального устрою в Лівобережній Україні, Слобожанщині, на території Вольностей Війська Запорозького;

● пояснювати і застосовувати поняття: «гайдамаки», «опришки», «паланки», «коліївщина», «Малоросійська колегія»;

● описувати адміністративно-територіальний устрій запорозьких земель та їхнє господарське освоєння;

● розпізнавати та описувати пам'ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

● характеризувати соціально-політичне та економічне становище українських територій, внесок Києво-Могилянської академії в освіту та науку; особливості розвитку та досягнення культури; зміни соціального стану основних верств населення;

● наводити приклади заходів козацької старшини Гетьманщини, спрямованих на відновлення державництва України, розвитку освіти та науки;

● визначати причини, сутність та наслідки остаточної ліквідації царським урядом гетьманського уряду та Запорозької Січі, розгортання гайдамацького руху на Правобережжі;

● висловлювати судження щодо діяльності П. Полуботка, Д. Апостола, К. Розумовського, П. Калнишевського, Г. Сковороди, С. Яворського, Ф. Прокоповича.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

Урок відбувається у формі контрольної письмової роботи. Учні повинні надати письмову відповідь на тестові завдання закритого типу.

II. КОНТРОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Тестові завдання

1. У ХVII-ХVIII ст. на території Слобожанщини існували Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський.

А Магістрати;

Б паланки;

В братства;

Г полки.

2. Як звали керівника гайдамацького повстання в Україні 1734 р.?

А Братковський;

Б Верлан;

В Гонта;

Г Палій.

3. Установіть відповідність між особою та фактом її біографії.

А І. Скоропадський;

Б К. Розумовський.

1 Обраний гетьманом 1750 року;

2 обраний гетьманом у 62 роки;

3 український митрополит.

4. Який з наведених фактів стосується діяльності гетьмана Д. Апостола?

А Збільшення кількості російських полків;

Б запровадження кодифікації документів;

В діяння судів за російськими законами;

Г відновлення збирання податків російськими представниками.

5. На карті цифрами позначено території Речі Посполитої, що відійшли до сусідніх держав в результаті її поділів у XVIII ст. Українські території у складі Австрії позначені цифрою:

А 1;

Б 4;

В 5;

Г 3.

6. Коли з’явився документ, з якого наведено уривок?

Для певного і правильного одержання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському, щоб запобігти всяким втечам та обтяженню поміщиків та інших сільських жителів, кожному з поселян залишитися на своєму місці і при своєму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією...

А 1764 р.;

Б 1768 р.;

В 1775 р.;

Г 1783 р.

7. Які ознаки характеризують соціально-економічний розвиток України у ІІ половині XVIII ст.?

1 Розвиток мануфактурного виробництва;

2 зменшення обсягів внутрішньої торгівлі;

3 утвердження кріпосницьких відносин;

4 масове покозачення селянства і шляхти;

5 ліквідація панщини і натурального податку;

6 заселення Північного Причорномор’я;

7 припинення селянських виступів.

8. У якому архітектурному стилі побудовано Андріївську церкву,

зображену на ілюстрації?

А Класицизм;

Б бароко;

В ампір;

Г готичний.

9. Яка російська імператриця відновила гетьманство 1750 року?

А Анна Іоанівна;

Б Катерина ІІ;

В Єлизавета Петрівна;

Г Катерина І.

10. У якому з міст у першій половині XVIII ст. діяв колегіум?

А Чернігів;

Б Полтава;

В Ніжин;

Г Черкаси.

11. Укажіть цифри, якими позначено українських території, що відійшли до Росії внаслідок поділів Речі Посполитої.

А 1, 3, 4;

Б 1, 4;

В 1, 3;

Г 3, 4.

12. Як звали художника-графіка, іконописця другої половини XVII — першої половини XVIII ст.?

А Л. Тарасевич;

Б Р. Ракушка-Романовський;

В І. Величковський;

Г Й. Шедель.

13. Як звали автора книг «Мир із Богом людині» та «Правдива віра», написаних у другій половині XVII — першій половині XVIII ст.?

А І. Галятовський;

Б Д. Туптало;

В І. Гізель;

Г Л. Баранович.

14. Який мистецький стиль панував в архітектурі України у другій половині XVII — першій половині XVIII ст. й означав «химерний, чудернацький»?

А Рококо;

Б романський;

В готичний;

Г бароко.

15. Самійло Величко був...

А літописцем;

Б архітектором;

В художником;

Г книгодрукарем.

16. У який період гетьманував К. Розумовський?

А 1722-1727 рр.;

Б 1734-1750 рр.;

В 1750-1764 рр.;

Г 1764-1775 рр.

17. Хто був останнім кошовим отаманом Чорноморського козацького війська?

А І. Малашевич;

Б А. Головатий;

В Т. Федорович;

Г П. Калнишевський.

18. На могилі якого діяча викарбовано цю епітафію?

Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого бывшей некогда Запорожской грозной Сечи казаков атамана, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи освобожден, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие.

А П. Головатого;

Б П. Калнишевського;

В Д. Апостола;

Г П. Полуботка.

19. Яка інша назва терміна «колії»?

А Гайдамаки;

Б гайдуки;

В голота;

Г дейнеки.

20. Позначте прізвище композитора України другої половини XVIII ст.

А В. Боровиковський;

Б Д. Бортнянський;

В Д. Левицький;

Г С. Ковнір.

21. Сучасником якої з наведених подій був Г. Сковорода?

А Перехід І. Мазепи на бік шведського короля;

Б зруйнування Запорозької Січі російськими військами на чолі з П. Текелієм;

В третій поділ Польщі;

Г заснування Олешківської Січі.

22. Який з фактів стосується біографії П. Калнишевського?

А Президент Малоросійської колегії;

Б засланий на довічну каторгу в Нерчинськ 1768 р.;

В на його могилі написано: «Світ ловив його, але так і не спіймав»;

Г прожив 112 років і помер у Соловецькому монастирі.

23. Де діяли в першій половині XVIII ст. повстанці, яких називали терміном, що в перекладі означає «знищувачі, порушники»?

А Поділля;

Б Прикарпаття й Закарпаття;

В Волинь;

Г Полісся.

24. Унаслідок першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано:

А Волинь;

Б Закарпаття;

В Галичину;

Г Північну Буковину.

25. На які адміністративні округи було поділено територію Нової Січі?

А Зимівник;

Б паланка;

В інстанція;

Г канцелярія.

26. Що собою являли Рішительні пункти (статті)?

А Угода між І. Мазепою та Карлом XII;

Б зобов’язання, які взяв на себе І. Скоропадський на Глухівській раді;

В договірні статті П. Полуботка й Петра І;

Г договірні статті між Д. Апостолом і царським урядом.

27. На карті позначено територію повстання під проводом:

А М. Залізняка;

Б О. Довбуша;

В С. Палія;

Г П. Іваненка.

28. Установіть послідовність подій другої половини XVIII ст.

А Коліївщина;

Б указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України;

В остаточна ліквідація Запорозької Січі;

Г перший поділ Речі Посполитої.

29. Гайдамаки та опришки...

А виступали за створення Земельного банку;

Б вимагали запровадження початкової освіти українською мовою; В грабували та нищили панські маєтки;

Г збільшили панщину до трьох днів на тиждень.

30. Для періоду Нової Січі характерно:

А зосередження виконавчої влади в руках І. Скоропадського;

Б занепад сільського господарства, промислів і торгівлі;

В збільшення території Війська Запорозького на північ і схід; Г чіткий адміністративно-територіальний поділ на паланки.

31. У складі яких держав наприкінці XVIII ст. опинились українські території, позначені на карті цифрами 1, 3, 4?

А Австрії, Пруссії;

Б Пруссії, Росії;

В Росії, Австрії;

Г Пруссії, Росії, Австрії.

32. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням.

1 Автономія;

2 Коліївщина;

3 паланка;

4 зимівник.

А Селянсько-козацьке повстання на Правобережній Україні;

Б документ, який визначає державний устрій країни;

В назва господарства в запорозьких козаків;

Г адміністративно-територіальна одиниця на Запорозькій Січі;

Д право самостійного здійснення державної влади чи управління.

33. Які реформи провів Данило Апостол?

1 Здійснено переоблік земельних володінь;

2 запроваджено «Правління гетьманського уряду»;

3 встановлено точний розмір державних видатків;

4 створено українське військо з рекрутів;

5 розроблено повний кодекс українських законів;

6 встановлено кордони між Росією і Гетьманщиною.

34. Розташуйте події другої половини XVIII ст. у хронологічній послідовності.

А Захоплення Буковини Австрією;

Б запровадження кріпацтва в Україні;

В заснування Задунайської Січі;

Г утворення Чорноморського козацького війська.

35. Розташуйте події першої половини ХVIII ст. у хронологічній послідовності.

А Утворення Нової Січі;

Б запровадження Правління гетьманського уряду;

В створення першої Малоросійської колегії;

Г обрання гетьманом І. Скоропадського.

Відповіді: 1 Г; 2 Б; 3 А 2, Б 1; 4 Б; 5 Б; 6 Г; 7 — 1, 3, 6; 8 А; 9 В; 10 А; 11 В; 12 А; 13 В; 14 Г; 15 А; 16 В; 17 Б; 18 Б; 19 А; 20 Б; 21 Б; 22 Г; 23 Б; 24 В; 25 Б; 26 Г; 27 А; 28 Г, А, В, Б; 29 В; 30 Г; 31 В; 32 — 1 Д, 2 А, 3 Г, 4 В; 33 — 1, 3, 6; 34 А, В, Б, Г; 35 Г, В, А, Б.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити за підручником матеріал курсу та підготуватися до уроку узагальнення.