Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 12

Тематичний контроль за розділом І

«Соціально-економічне, культурне та церковне життя в україні в XVI — першій половині ХVІІ ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати Люблінської унії, утворення греко-католицької церкви, виходу друком перших книжок, заснування києво-Могилянської академії, імена видатних діячів культури та церкви;

● показувати на карті територіальні зміни, які відбулися на українських землях унаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри;

● пояснювати і застосовувати поняття: «фільварок», «церковні братства», «полемічна література», «греко-католицька церква», «слов'яно-греко- латинська школа», «колегія», «академія», «гравюра»;

● розповідати про перші друковані книжки, повсякденне життя української знаті, міщан і селян, навчання у братських школах;

● наводити приклади поширення реформаційних і контрреформаційних ідей в українському суспільстві, впливу гуманізму та ролі історичних діячів доби в розбудові української культури, внеску навчальних закладів у розвиток освіти, діяльності православних братств;

● характеризувати особливості суспільно-політичного та економічного життя в українських землях, соціальну структуру українського суспільства, особливості розвитку та досягнення культури;

● визначати причини, сутність та наслідки Люблінської унії 1569 р., Берестейської церковної унії 1596 р.;

● порівнювати перебіг процесів Реформації і контрреформації в європейських країнах та в українських землях; висловлювати судження щодо діяльності В.-К. острозького, Г. Смотрицького, П. Могили, І. Потія.

Тип уроку: контролю знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

Урок запропоновано провести за двома варіантами (на вибір учителя).

За першим варіантом урок проходить у формі контрольної письмової роботи. Учні мають дати письмову відповідь на тестові завдання закритого і відкритого типу.

За другим варіантом урок проводять у формі контрольної письмової роботи для трьох груп.

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Перший варіант уроку

Тестові завдання

1. У якому історико-етнографічному регіоні України були створені Белзьке та Руське воєводства?

А Волинь;

Б Поділля;

В Галичина;

Г Закарпаття.

2. Що започаткував Король Сигізмунд II Август універсалом на початку червня 1572 року?

А Літопис;

Б статут;

В реєстр;

Г грамоту.

3. Кого вважали некоронованим королем Русі-України, який був київським воєводою та найбільшим після польського короля землевласником Речі Посполитої?

А Юрій Дрогобич;

Б Дмитрій Вишневецький;

В Петро Могила;

Г Василь-Костянтин Острозький.

4. Яким терміном називають релігійні та культурно-просвітницькі організації українських міщан, які виникли при церковних парафіях в Україні в ХV-ХVII ст.?

А Унія;

Б братства;

В спілка;

Г кіш.

5. Якого року підписано Берестейську унію?

А 1547 р.;

Б 1569 р.;

В 1574 р.;

Г 1596 р.

6. Якого року підписано Люблінську унію?

А 1547 р.;

Б 1569 р.;

В 1574 р.;

Г 1596 р.

7. Скільки років минуло між датами підписання Берестейської та Люблінської уній?

А 41;

Б 27;

В 15;

Г 34.

8. Яке поняття характеризує уривок з історичного документа? Хочуть... панове міщани львівські школи заснувати для навчання дітям християнським усіх станів, які би мали вчитися Письма Святого грецького і слов’янського, щоб не був їх християнський рід неначе безсловесним через свою невченість. І також купили друкарню, потрібну для тієї школи...

А Паланка;

Б цех;

В земство;

Г братство.

9. У результаті яких подій стало можливим прийняття польським сеймом відносно України постанови, уривок з якої наведено? Тому, внаслідок даного нам від усіх чинів дозволу, встановлюємо, що будемо вважати себе вільними в роздачі в цьому розумінні тих пустирів на вічність особам шляхетського стану, вислуженим перед нами і Річчю Посполитою, на розсуд і волю нашу.

А Укладення Люблінської унії;

Б утворення уніатської церкви;

В ліквідації Запорозької Січі;

Г підписання Андрусівського договору.

10. Яка унія спричинила утворення Речі Посполитої?

А Кревська;

Б Литовська;

В Берестейська;

Г Люблінська.

11. Найбільша панщина на тиждень на українських землях у XVI ст. була на:

А Галичині;

Б Волині;

В Київщині;

Г Чернігівщині.

12. Якого року у Львові був надрукований «Буквар»?

А 1574 р.;

Б 1575 р.;

В 1576 р.;

Г 1577 р.

13. Коли Львівське братство отримало статус ставропігійного?

А 1569 р.;

Б 1572 р.;

В 1586 р.;

Г 1596 р.

14. Що означає унія?

А Союз, об’єднання;

Б поміщицьке господарство;

В привілейований стан, дворянство в Речі Посполитій;

Г коштовність, атрибут української державності.

15. Які три ознаки характеризували греко-католицьку церкву за Берестейською унією?

1 Визнання тільки православних догматів;

2 збереження православних церковних обрядів;

3 визнання григоріанського календаря;

4 підпорядкування папі римському;

5 користування для богослужінь латинською мовою;

6 звільнення греко-католицьких священиків від податків.

16. Як називали багатогалузеві господарства, які активно впроваджували на українських землях у другій половині XVI ст. і продукцію яких вивозили на ринки?

А Фільварки;

Б цехи;

В помістя;

Г латифундії.

17. Хто був автором першого полемічного твору?

А Л. Зизаній;

Б І. Борецький;

В І. Вишенськнй;

Г М. Смотрицький.

18. Укажіть три факти біографії Юрія Дрогобича.

1 Був обраний ректором Болонського університету;

2 особистий лікар короля Болеслава;

3 автор книги про розташування небесних тіл «Прогностична оцінка поточного 1483 р.»;

4 його справжнє прізвище — Коріатович;

5 власник першої української друкарні;

6 працював професором медицини Краківського університету.

19. Якими були три наслідки Люблінської унії?

1 Українські землі поділялись на п’ять воєводств;

2 казна була поділена на дві рівноправні частини;

3 наполовину зменшувалась території Великого князівства Литовського;

4 Велике князівство Литовське могло проводити власну зовнішню політику;

5 короля мали обирати в Польщі;

6 було утворено Річ Посполиту.

20. Коли було створено Пересопницьке Євангеліє?

А 1556-1561 рр.;

Б 1550-1559 рр.;

В 1554-1558 рр.;

Г 1555-1560 рр.

21. Установіть відповідність між воєводством на українських землях у складі Речі Посполитої та його адміністративним центром.

1

Волинське;

А Брацлав;

2

Руське;

Б Кам’янець;

3

Подільське;

В Луцьк;

4

Брацлавське.

Г Белз;

   

Д Львів.

22. Напишіть есе на одну з тем.

1 Розвиток культури у XVI — першій половині XVII ст.

2 Розвиток православної церкви у XVI — першій половині XVII ст.

3 Люблінська унія: причини і наслідки.

4 Відомі українці XVI — першої половини XVII ст.

Відповіді: 1 В; 2 В; 3 Г; 4 Б; 5 Г; 6 Б; 7 Б; 8 Г; 9 А; 10 Г; 11 А; 12 А; 13 В; 14 А; 15 — 2, 4, 6; 16 А; 17 Г; 18 — 1, 3, 6; 19 — 2, 4, 6; 20 А; 21 — 1 В, 2 Д, 3 Б, 4 А.

Другий варіант уроку

Контрольна письмова робота для трьох груп

1-ша група

1. Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню. Національно-релігійні громадські організації міщан в Україні та Білорусії, які виникли для захисту православної церкви — ... .

2. Що з указаного нижче було причиною виникнення та поширення фільварків у XVI ст. на Галичині та Волині?

1 Зростання міст і кількості ремісничого населення в Європі;

2 збільшення попиту на сільгосппродукцію на зовнішньому ринку;

3 прийняття І Литовського статуту;

4 надання містам в українських землях Магдебурзького права.

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події.

А Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої;

Б створення Пересопницького Євангелія;

В Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви;

Г Видання І. Федоровим «Апостола».

4. Якими цифрами на картосхемі, що зображує адміністративний поділ українських земель після Люблінської унії, позначені Руське, Київське та Брацлавське воєводства?

5. Укажіть наслідки Люблінської унії для українських земель.

6. Складіть таблицю «Берестейська унія та її вплив на долю українських земель».

Передумови укладання унії

Основні положення унії

Наслідки унії

     

Відповіді: 1 братства; 2 — 2; 3 Б, А, Г, В; 4 — 4.

2-га група

1. Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню: Братства наприкінці XVI — початку XVII ст. виникли для захисту ... .

2. Становище селян на українських землях після укладання Люблінської унії:

А покращилося;

Б погіршилося;

В не змінилося;

Г власний варіант відповіді.

3. Якими цифрами на картосхемі, що зображує адміністративний поділ українських земель після Люблінської унії, позначені Руське, Кам’янецьке та Волинське воєводства?

4. Прочитайте уривок з опису міста XVI ст. і скажіть, про яку церкву йдеться.

У місті є єпископська катедра, воєводство, кастелянія [залога фортеці] і староство; має два замки. У цьому місті багата торгівля: її ведуть переважно вірмени, які тут поселилися і мають прекрасну церкву.

5. Чим життя і побут шляхти відрізнявся від життя і побуту селян та містян?

6. Складіть таблицю «Люблінська унія та її вплив на долю українських земель».

Передумови укладання унії

Основні положення унії

Наслідки унії

     

Відповіді: 1 православної церкви; 2 Б; 3 — 3, 5, 6; 4 православну.

3-тя група

1. Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. Християнська церква, яка утворилася внаслідок Берестейської унії як складова римо-католицької церкви і підпорядковувалася папі римському, — ... .

2. Культурне життя в Україні в XVI — першій половині XVII ст. визначають як період:

А занепаду;

Б національно-культурного відродження;

3. Острозька академія була заснована:

А 1439 р.;

Б 1576 р.;

В 1586 р.;

Г 1615 р.

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А утворення греко-католицької церкви;

Б заснування Київської братської школи;

В заснування братської школи у Львові;

Г відновлення православної ієрархії;

Д вихід друком Острозької Біблії.

5. Як розвивалася освіта України у XVI — першій половині XVII ст.?

6. Назвіть події кінця XVI — першої половини XVI ст., які, на ваш погляд, є найважливішими в історії українського народу. Обґрунтуйте свою точку зору.

Відповіді: 1 греко-католицька; 2 Б; 3 В; 4 Д, В, Б, Г.