Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 7

Тема. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Виникнення та становлення Русі-України».

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалити наявні вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого України.

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Хто більше»

Правила гри. Учитель пропонує гравцям (бажано об’єднати учнів у декілька команд) скласти якомога довший перелік понять, термінів, персоналій, дат тощо за певний час. Перемагає та команда, перелік якої буде більшим.

Для гри учитель доручає назвати і коротко пояснити якомога більше термінів і понять за темами вивченого розділу.

Кросворди

Учитель організовує перевірку і обговорення кросвордів, складених учнями до уроку за матеріалом розділу. Доцільно визначити тих, хто виконає це завдання найкраще.

Запитання і завдання

1. Виконайте завдання за історичною картою:

1) знайдіть і покажіть на карті території розселення східнослов’янських племінних союзів та їхніх сусідів у VIII— IX ст.;

2) визначте територію Київської держави за князювання Олега і Святослава;

3) покажіть напрямки походів перших київських князів.

2. Представте історичний портрет Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги або Святослава (на вибір). Обґрунтуйте свій вибір.

3. Установіть хронологічну послідовність правління київських князів і назвіть роки їх правління. Яким, на вашу думку, був головний внесок кожного з великих київських князів у розбудову державності Русі?

4. Які чинники найбільшою мірою вплинули на становлення Київської держави?

5. Якою є роль Києва у становленні Русі? Чому саме Київ став центром державотворення східних слов’ян?

6. Назвіть факти, які свідчать про зростання могутності й міжнародного авторитету Київської держави у IX—X ст.

7. Яку роль в історії східних слов’ян відіграло створення власної Київської держави?

8. Розкрийте значення «Повісті минулих літ» як історичного джерела про життя східних слов’ян у IX—X ст. Наведіть приклади того, що можна вважати літописними легендами та історичними фактами.

9. Порівняйте внутрішню і зовнішню політику князів Київської держави в IX—X ст. Визначте її значення та наслідки.

Тестові завдання

1. Центром якого союзу племен був Київ?

А полян

Б сіверян

В деревлян

Г дулібів

2. Щорічний похід князя з метою збирання данини з підвладних племен називався:

А полюддя

Б урок

В становище

Г віче

3. Кого з названих осіб князі Київської держави вважали родоначальником своєї династії?

А Кия

Б Аскольда

В Рюрика

Г Олега

4. У якому році відбулось об’єднання північних і південних руських земель князем Олегом?

А 860 р.

Б 882 р.

В 911 р.

Г 988 р.

5. Який із київських князів першим прийняв хрещення?

А Кий

Б Аскольд

В Дір

Г Олег

6. Що стало приводом до повстання деревлян у 945 р.?

А повторне збирання данини київським князем Ігорем

Б усунення від влади Святославом княгині Ольги

В насильницький збір війська київським князем для походу на Константинополь

Г встановлення у Києві влади династії Рюриковичів

7. Походи київського князя Святослава в Болгарію призвели до конфлікту Русі:

А з Хозарським каганатом

Б з Візантійською імперією

В з племенами половців

Г зі Священною Римською імперією

8. Яким було головне заняття східнослов’янських племен?

А землеробство

В скотарство

Б торгівля

Г ремесло

9. Зображений середньовічний малюнок можна використати як ілюстрацію до літописної розповіді про поразку походу на Константинополь київського князя:

А Аскольда

Б Олега

В Ігоря

Г Святослава

10. «“Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертві сорому не ймуть. Якщо моя голова ляже,— тоді [самі] подумайте про себе”. І сказали вої: “Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо”», — цю промову князь Святослав проголосив перед битвою:

А з болгарами

В з візантійцями

Б із хозарами

Г з печенігами

11. Установіть відповідність між іменами князів та їхніми здобутками.

1 Аскольд

2 Олег

3 Ольга

4 Святослав

А приборкання повстання деревлян

Б об’єднання північних і південних руських земель

В створення перших писаних законів Київської держави

Г укладення першого відомого договору Русі з Візантією

Д розгром Хозарського каганату

12. Установіть послідовність подій, пов’язаних із зовнішньополітичною діяльністю київських князів.

А розгром Хозарського каганату

Б розгром печенігів у битві під Києвом

В запровадження на Русі християнства як державної релігії

Г мирна дипломатична місія до Константинополя

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про територіальне зростання Київської держави від Олега до Святослава.