Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 34

Тема. Узагальнення й тематичний контроль за розділом «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)».

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Повторення й узагальнення знань учнів

III. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався упродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1. Вивчення якої теми ми завершили?

2. Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте інші назви до них.

Запитання і завдання

1. Складіть хронологічну таблицю основних подій історії українських земель у складі Великого князівства Литовського.

2. Складіть розгорнутий план за темою «Українські землі в складі Великого князівства Литовського».

3. Порівняйте політичний устрій Великого князівства Литовського в XIV—XV ст. та Русі в XI—XIII ст. Визначте спільне та відмінне.

4. Доведіть або спростуйте твердження про те, що суть політики польської влади в Галичині в XIV—XV ст. полягала в руйнуванні її попереднього державного минулого й утвердженні її як невід’ємної частини Польщі.

5. Визначте ключові події в історії українських земель XIV—XV ст. Дайте характеристику кожної із зазначених подій.

Подія

Дата

Характеристика

     

6. Поясніть значення понять і термінів: удільне князівство, громадянська війна, Литовсько-Руська держава, українська шляхта, магдебурзьке право, цехи, кріпацтво.

7. Порівняйте політику литовських князів Ольгерда, Вітовта та Свидригайла щодо українських земель.

8. Чому руська знать православного віросповідання в XIV ст. була лояльною до литовських князів, а в XV — на початку XVI ст. бунтує проти них або переходить до служби іншому володарю?

9. Чому боротьба удільних князів на українських землях завершилася поразкою? Поясніть значення князівської верстви для збереження державотворчих традицій.

10. Заповніть таблицю «Унії між Литвою та Польщею». Зробіть відповідні висновки.

Назва

Дата

Зміст

Результат

Кревська

     

Віленська

     

Городельська

     

11. З’ясуйте історичне значення: а) битви на Синіх Водах; б) Грюнвальдської битви; в) Вількомирської битви.

12. Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського, Польського королівства, Угорщини.

13. Як вплинуло іноземне панування на розвиток культури українських земель у другій половині XIV—XV ст.?

14. Чому серед пам’яток архітектури XIV—XV ст. домінують оборонні споруди?

15. Визначте риси культури українських земель XIV—XV ст., що сформувалися під впливом культури країн Заходу.

16. Чому пам’ятки писемності Середньовіччя є водночас пам’ятками образотворчого мистецтва? Назвіть пам’ятки української рукописної книги.

17. Складіть докладний опис однієї з найзначніших пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва цієї доби.

18. З’ясуйте культурні досягнення українського народу XIV—XV ст.

Завдання за історичною картою

1. Покажіть держави, до складу яких увійшли українські землі.

2. З’ясуйте історико-географічні назви українських земель, що опинилися під владою Великого князівства Литовського.

3. Зазначте подію, яка стала поворотною в ліквідації монгольського панування на українських землях.

4. Визначте землі, за які велася боротьба між Московською державою і Великим князівством Литовським.

5. Покажіть межі Кримського ханства.

6. Визначте напрямки походів кримських татар на українські землі.

Тестові завдання

Варіант 1

1. Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилась:

А поділом володінь князівства між двома державами

Б входженням усіх володінь князівства до складу Литви

В спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике Поле

Г збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі

2. У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

А битви на Синіх Водах

Б битви на р. Ворскла

В Вількомирської битви

Г Грюнвальдської битви

3. У якому столітті на українських землях почала поширюватися цехова система в організації ремісничого виробництва?

А XII ст.

Б XIII ст.

В XIV ст.

Г XV ст.

4. Юрій Дрогобич (Котермак) уславився:

А організацією звитяжних воєнних походів князів

Б започаткуванням жанру полемічної літератури

В ініціюванням укладення Люблінської унії

Г науковою діяльністю в європейських університетах

5. Остаточна ліквідація Волинського і Київського князівств у 1452 р. і 1471 р. призвела до:

А поширення воєводського управління на українських землях

Б скасування магдебурзького права в українських містах

В запровадження кріпацтва на українських землях

Г входження українських земель до складу Польського королівства

6. Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

А Галичини

Б Західного Поділля

В Волині

Г Правобережжя

7. Фільварок — це форма господарювання:

А шляхти

Б селян

В міщан

Г козаків

8. Наприкінці XV ст. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від:

А Османської імперії

Б Речі Посполитої

В Великого князівства Литовського

Г Австрійських Габсбургів

9. Князь Костянтин Іванович Острозький уславився як полководець у війнах:

А із кримськими татарами і Московським царством

Б із Польським королівством і Великим князівством Литовським

В з Угорським королівством і Молдавським князівством

Г Османською імперією і Тевтонським орденом

10. У якому році укладено угоду, з якої наведена цитата? «...Вельмишановна пані, прийми князя Ягайла за сина та віддай йому в дружини свою дочку Ядвігу королеву Польщі... Государ Ягайло з усіма своїми ще нехрещеними братами ближніми, що проживають на його землях, просить прийняти їх у католицьку віру... обіцяє свої литовські і руські землі навік приєднати до королівства Польського».

А 1362 р.

Б 1370 р.

В 1385 р.

Г 1392 р.

11. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 шляхта

2 кріпацтво

3 магістрат

4 цехи

А самоврядна громада вільних ремісників однієї чи кількох спеціальностей, що встановлювала правила й умови виробництва та продажу товарів, а також контролювала ці правила

Б назва органу міського самоврядування, що здійснював адміністративно-судові функції

В система суспільних відносин, за якою землевласник мав право на особу, працю і майно залежних від нього селян

Г привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських та білоруських землях у XIV—XVII ст.

Д громадські релігійні та культурно-просвітницькі організації міщанства

12. Установіть послідовність подій.

А остаточна ліквідація Київського князівства

Б Кревська унія

В утворення Кримського ханства

Г перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Варіант 2

1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилась:

А поділом володінь князівства між двома державами

Б входженням всіх володінь князівства до складу Литви

В спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике Поле

Г збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі

2. У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

А битви на Синіх Водах

Б битви на р. Ворскла

В Вількомирської битви

Г Грюнвальдської битви

3. Про що свідчила поява в українських містах починаючи з XIV ст. споруд, подібних до тих, що зображені на фотографіях?

А надання місту магдебурзького права

Б належність міста великому земельному магнату

В відсутність у місті цехів ремісників

Г наявність у місті резиденції короля та єпископа

4. Кримське ханство утворилось у результаті розпаду:

А Київської держави

Б Великого князівства Литовського

В Османської імперії

Г Золотої Орди

5. Збірник норм права Київської держави XI—XII ст. «Руська правда» активно використовувався у судочинстві:

А Речі Посполитої

Б Великого князівства Литовського

В Кримського ханства

Г Польського королівства

6. У якому році відбулася подія, описана М. Грушевським?

«Литовські пани завзялися не давати Києва Олельковичам, а повернути його на звичайну провінцію й послати туди воєводою Литвина, Мартина Гаштовта. Казимир вчинив їх волю, дав Семеновій сім’ї князівство Слуцьке на Білоруси, а Київ дав Гаштовтови».

А 1387 р.

Б 1434 р.

В 1471р.

Г 1482 р.

7. Фільварок — це форма господарювання:

А шляхти

Б селян

В міщан

Г козаків

8. У якому столітті на українських землях почала поширюватися цехова система в організації ремісничого виробництва?

А XII ст.

Б XIII ст.

В XIV ст.

Г XV ст.

9. Посаду ректора якого європейського університету займав Юрій Котермак (Дрогобич)?

А Сорбоннського В Болонського

Б Падуанського Г Празького

10. «Кревська унія» — це угода, що передбачала:

А об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського у федеративну державу — Річ Посполиту

Б повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського

В приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою

Г відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства

11. Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали на середину XVI ст.

1 Велике князівство Литовське

2 Польське королівство

3 Московське царство

4 Молдавське князівство (васал Османської імперії)

А Буковина

Б Закарпаття

В Галичина, Холмщина, Західне Поділля

Г Чернігово-Сіверщина

Д Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля

12. Установіть послідовність подій.

А утворення Кримського ханства

Б битва на Синіх Водах

В перша згадка про українських козаків у письмових джерелах

Г укладення Кревської унії між Польщею та Литвою

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал усіх тем курсу і підготуйтеся до уроку узагальнення за темою «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину».