Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 2

Тема. Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

Мета: дати учням початкове уявлення про середньовічну історію України і джерела її вивчення; ознайомити з тим, як необхідно працювати з підручником на уроках і вдома; пояснити зміст термінів і понять «історія», «історичний факт», «історична подія», «історія України», «періодизація», «історичні джерела», «літопис»; продовжити відновлення навчальних вмінь і навичок із предмета, набутих минулого року; сприяти появі зацікавленості учнів новим навчальним предметом.

Тип уроку: вступний.

Обладнання: підручник, атлас.

Основні терміни і поняття: історія, історичний факт, історична подія, історія України, періодизація, історичні джерела, літопис.

Основні дати і події: V—XV ст. — середньовічна історія України.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Знайомство з новим навчальним предметом і підручником.

2. Історія України як наука і навчальний предмет.

3. Періодизація історії України. Джерела вивчення середньовічної історії України.

IV. Закріплення нових знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель звертає увагу учнів, що кожний період історії України має свої особливості. Для того щоб зрозуміти місце середньовічної історії в контексті усієї історії України, необхідно визначити особливості цього періоду.

Після цього знайомить із темою, завданнями і запланованими формами роботи на уроці.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Що таке історія?

2. Що вивчає наука історія?

3. Який період всесвітньої історії та історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хронологічні межі.

4. Які події стародавньої історії України вам запам’яталися найбільше? Чому?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «По одному реченню»

(Гра сприятиме активізації роботи учнів на уроці.)

Правила гри. Учням необхідно, відповідаючи по черзі одним реченням, розкрити зміст запропонованого вчителем питання. У грі беруть участь декілька пар учнів, які виступають одна за одною. Переможцем стає та пара, розповідь якої буде найбільш змістовною. У процесі гри суттєво активізується відтворення певного питання.

1. Знайомство з новим навчальним предметом і підручником

Розповідь учителя

Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбувалися на українських землях у період середньовічної історії.

На сторінках підручника перед вашими очима постануть хоробрі князі, мудрі діячі церкви і талановиті майстри. У вас буде можливість зазирнути за завісу часу й спробувати зрозуміти дії та вчинки людей, які жили задовго до вашого народження. Дізнавшись про їхній внесок у події українського Середньовіччя, ви зможете переконатися, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Це дозволить вам зрозуміти, що в цей складний і далекий час закладалися підвалини майбутньої незалежної України.

Отже, запрошуємо вас до цікавої і захоплюючої подорожі шляхами середньовічної України. Нехай вашим путівником у ній стане підручник.

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в п’ять розділів, кожний з яких містить від чотирьох до шести параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу.

Із минулого року ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, яку необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, що подані наприкінці цієї книги.

Важливу роль для розуміння подій мають наведені в підручнику документи, ілюстрації, схеми та карти. Працюючи з параграфом, необхідно уважно прочитати вміщені до нього документи і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Наведені схеми розкривають зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості й наслідки. Робота з історичною картою дозволить з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили.

Після кожного параграфа наведені запитання і завдання. Відповівши на них, ви зможете перевірити себе та переконатися, чи правильно ви запам’ятали зміст і хронологію подій, характер діяльності історичних постатей, зрозуміли значення нових понять і термінів тощо.

Закінчивши навчальний розділ, ви маєте можливість систематизувати вивчений матеріал за наведеними після нього узагальнюючими завданнями. Тестові завдання до розділу дозволять вам здійснити самоперевірку рівня знань за його матеріалом.

Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником, необхідно звертати увагу на позначки, розміщені на його сторінках:

«Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь»

Ця рубрика, розташована після назви параграфа, містить стислий виклад основних навчальних завдань.

«Запитання та завдання на повторення»

Запитання та завдання цієї рубрики на початку параграфа допоможуть вам пригадати раніше вивчений матеріал і підготуватися до сприйняття нового.

«Документи розповідають»

Тут наведені фрагменти історичних джерел, які слід уважно прочитати та відповісти на запитання.

«Цікаві факти»

У цій рубриці ви знайдете чимало цікавих історичних фактів, пов’язаних зі змістом параграфа.

«Постать в історії»

Під такою рубрикою вміщено інформацію про видатних історичних діячів та їхній внесок в історію.

«Терміни та поняття»

Тут ви знайдете тлумачення нових понять і термінів.

«Висновки»

У цій рубриці наведені основні положення вивченого матеріалу.

«Запам’ятайте дати»

Ця рубрика, що розміщена після висновків, містить дати історичних подій, які необхідно запам’ятати.

«Запитання і завдання»

Наведені тут запитання допоможуть вам перевірити, що ви запам’ятали з тексту параграфа, а також осмислити прочитане.

2. Історія України як наука і навчальний предмет

Розповідь учителя

Закінчилися літні канікули і розпочався новий навчальний рік. У 7 класі ви продовжите вивчення систематичного курсу історії,— як всесвітньої, так і історії України.

Слово «історія», як ви вже знаєте, давньогрецького походження й перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають «батьком історії», називав «історіями» свої оповідання про греко-перські війни.

Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій.

Історія України є невід’ємною складовою всесвітньої історії. Це наука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність та пов’язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії.

Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям вона оновлює й поглиблює наші знання про історичні події. На основі досліджень учених-істориків створено навчальний предмет «історія України», вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої Батьківщини.

Робота з термінами і поняттями

Історичні факти — дійсні, невигадані випадки, які відбувалися насправді.

Історичні події — сукупність пов'язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять сдине ціле.

3. Періодизація історії України. Джерела вивчення середньовічної історії України

Колективна робота учнів з підручником

Учитель організовує самостійне опрацювання учнями відповідного матеріалу підручника з наступною бесідою за запитаннями:

1) На які періоди поділяється історія України?

2) За якими фактами історичних джерел вивчають середньовічну історію України?

Результати роботи учнів учитель систематизує й уточнює за допомогою наведеного матеріалу.

Додаткова інформація

Історію людства, як ви вже знаєте, дослідники поділяють на певні періоди. Періодизація історії України в цілому відповідає всесвітній історії, але має певні особливості, які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях.

Отже, історію України вчені поділяють на такі періоди: стародавня історія: найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України до Великого переселення народів;

середньовічна історія: розповідає про події, що відбувалися в період від Великого розселення слов’ян і до кінця XV ст.; нова історія: характеризує розвиток українських земель у XVI— XIX ст.;

новітня історія: знайомить із подіями від початку XX ст. і до сьогодення.

Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел, що розповідають про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують декілька типів історичних джерел, серед яких основними є речові, писемні, усні, мовні, етнографічні, фото- і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певний бік минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації.

Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел.

Робота з термінами і поняттями

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що е історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Історичні джерела — усе, що було створене в процесі діяльності людини й збереглося до наших днів, дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

ТИПИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

Речові джерела

Залишки матеріальної культури минулого: будівлі, культові споруди, знаряддя праці, предмети побуту, зброя, прикраси тощо

Писемні джерела

Літописи, документи, угоди, укази, хроніки тощо

Усні джерела

Легенди, билини, перекази, казки, пісні тощо

Мовні джерела

Відомості з історії розвитку мови

Етнографічні джерела

Результати досліджень побуту та звичаїв народів

Фото- та кінодокументи

З'явилися у другій половині XIX ст. і відображають етапи розвитку суспільства

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

I варіант

Дидактична гра «По одному реченню»

Учитель організовує перевірку результатів виконання учнями завдання до дидактичної гри, отриманого перед початком розгляду нового матеріалу.

II варіант

Бесіда за запитаннями

1. Кого вважають «батьком історії»?

2. Що таке історичні факти та історичні події?

3. Що вивчає і досліджує наука історія України?

4. Що таке історична періодизація?

5. Що таке історичні джерела?

6. Чи можуть бути історичні джерела однаковими для вивчення усіх періодів історії? Поясніть свою думку.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель звертає увагу учнів на провідні ідеї матеріалу, розглянутого на уроці.

Людям необхідно вивчати історію, оскільки без знання свого минулого вони не зможуть зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

В Україні в минулому відбувалися процеси, подібні до тих, що відбувалися і в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

Довідатися про різні події минулого можна лише поєднуючи інформацію, отриману з різних історичних джерел.

За наявності часу вчитель може попросити учнів пояснити зміст цих ідей, наводячи факти, розглянуті на уроці. (Надалі таку вправу учні зможуть виконувати з метою самоперевірки знань.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 1 підручника.

2. Повторіть матеріал про Велике переселення народів та участь у ньому слов'ян.

Розділ І. Виникнення та становлення

Русі-України

Пропонується два варіанти вивчення розділу.

За першим — на уроці № 4 розглядається матеріал про розвиток Київської держави від часів Аскольда до князювання Ігоря включно. На уроці № 5 — про правління Ольги і Святослава, а після цього проводяться практичне заняття, узагальнення і тематичний контроль.

За другим варіантом на уроці № 4 розглядається матеріал про розвиток Київської держави від Аскольда до Святослава, на уроці № 5 — про суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі в IX—X ст., а після цього відбуваються практичне заняття, узагальнення і тематичний контроль.

У посібнику наведено матеріал, який можна використати для обох варіантів.