Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 32 (45)

Тема. Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведено в розробці уроку № 6 (9).

Хід уроку

І варіант

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Завдання

1) Складіть перелік подій з історії західноукраїнських земель 1921—1939 рр., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте власний вибір.

2) Поясніть значення термінів і понять: асиміляція, українська кооперація, пацифікація, УВО, ОУН, румунізація, русинство, Карпатська Січ, Карпатська Україна, осадники, «нормалізація», полонізація, політична еміграція, інтегральний націоналізм, соборність.

3) Покажіть на історичній карті: а) українські землі у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини; б) Татарбунарське повстання; в) Карпатську Україну.

4) Назвіть імена видатних історичних діячів Західної України. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цієї доби?

5) Порівняйте особливості суспільно-політичного життя українців у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини.

6) Який вплив на події в історії Західної України в міжвоєнний період відіграли УВО та ОУН?

7) Які обставини привели до проголошення незалежності Карпатської України?

8) Визначте сутність політики осадництва й пацифікації та інших проявів національної політики щодо українського населення в Польщі, Румунії та Чехословаччині.

9) З’ясуйте основні зрушення в повсякденному житті різних верств українського населення, що відбулися в 1920—1930-ті рр. під владою іноземних держав.

10) Які уроки може винести сучасна Україна з нетривалої історії існування незалежної Карпатської України у сфері внутрішньої й зовнішньої політики?

Завдання на індивідуальних картках

КАРТКА № 1

1) Чому країни Антанти погодилися визнати Галичину складовою частиною Польщі?

2) У чому полягає історичне значення проголошення незалежності Карпатської України?

КАРТКА № 2

1) Якою була реакція керівництва СРСР на створення Карпатської України? Чому саме такою?

2) Чому ОУН у 1930-ті рр. сповідувала ідеологію тоталітаризму?

КАРТКА № З

1) Чому опір румунізації в Північній Буковині не був таким рішучим, як опір полонізації в Галичині?

2) Охарактеризуйте діяльність УНДО в 1920—1930-ті рр.

Тестові завдання

Варіант 1

1. Офіційною назвою, яку в 1920 р. польський уряд запропонував використовувати щодо Східної Галичини, була:

А Західна Україна

Б Східна Польща

В Східна Малопольща

Г Західна Польща

2. Яких поглядів дотримувався Український союз хліборобів-державників (УСХД), очолюваний В. Липинським?

А консервативно-монархічних

Б комуністичних

В соціал-демократичних

Г націонал-демократичних

3. Татарбунарське повстання відбулося на українських землях у складі:

А УСРР

Б МАСРР

В Румунії

Г Угорщини

4. Головою уряду Карпатської України після проголошення незалежності став:

А А. Волошин

Б А. Бродій

В Ю. Ревай

Г М. Фрунзе

5. Б. Перацький — це:

А один із керівників ОУН

Б лідер партії УНДО

В міністр внутрішніх справ Польщі

Г командувач Збройних сил України

6. Польська влада поділила територію східної Галичини на три воєводства:

А Львівське, Тернопільське, Станіславське

Б Львівське, Руське, Подільське

В Львівське, Тернопільське, Дрогобицьке

Г Львівське, Станіславське, Подільське

7. Західна Волинь у 1921—1939 рр. входила до складу:

А БСРР

Б УСРР

В II Речі Посполитої

Г Румунії

8. Компартію Польщі (КПП) було розпущено:

А 1933 р.

Б 1937 р.

В 1938 р.

Г 1939 р.

9. Хто очолив ОУН після загибелі Є. Коновальця?

А А. Мельник

Б С. Бандера

В Я. Стецько

Г Р. Шухевич

10. Яка подія в УСРР призвела до зміни програмового положення УНДО про входження західноукраїнських земель до складу радянської України?

А голодомор 1932—1933 р.

Б початок індустріалізації

В рік «великого перелому», встановлення одноосібної влади Й. Сталіна

Г акції пацифікації проти українців

11. За віросповіданням українці на західноукраїнських землях були:

А католиками

Б православними

В греко-католиками

Г мусульманами

12. У 1920—1930-ті рр. західноукраїнські землі за рівнем розвитку були:

А аграрними

Б індустріальними

В аграрно-індустріальними

Г правильна відповідь відсутня

Варіант 2

1. Коли відбулися Варшавський і Львівський процеси над членами ОУН?

А 1929—1930 рр.

Б 1932—1933 рр.

В 1935—1936 рр.

Г 1937—1938 рр.

2. Підкарпатська Русь — це офіційна назва в 1920—1930-ті рр.:

А Північної Буковини

Б Східної Галичини

В Закарпаття

Г Волині

3. Коли було прийнято закон, що проголошував польську мову державною на території Польщі?

А 1923 р.

Б 1924 р.

В 1925 р.

Г 1926 р.

4. Українська соціал-радикальна партія (УСРП) утворилася:

А 1923 р.

Б 1924 р.

В 1925 р.

Г 1926 р.

5. Український кооперативний рух найбільш розгалужений був:

А у Східній Галичині

Б на Закарпатті

В у Північній Буковині

Г на Волині

6. Де був розташований концтабір для українських політв’язнів, створений польською владою?

А у Березі-Картузькій

Б у Сабіборі

В у Яворові

Г у Хусті

7. У який із зазначених періодів у Румунії українські політичні партії діяли легально?

А 1918—1928 рр.

Б 1928—1938 рр.

В 1929—1932 рр.

Г 1938—1940 рр.

8. Який міжнародний договір закріпив входження Закарпаття до складу ЧСР?

А Сен-Жерменський

Б Версальський

В Паризький

Г Ризький

9. У якій із країн, де проживали українці в міжвоєнний період, національна проблема розв’язувалася репресивними методами?

А Польща

Б ЧСР

В Румунія

Г СРСР

10. Варшавський і Львівський процеси 1935—1936 рр. відбулися над членами:

А ОУН

Б КПЗУ

В УНДО

Г УСРП

11. Коли було офіційно визнано залежність Східної Галичини від Польщі?

А 1922 р.

Б 1923 р.

В 1924 р.

Г 1925 р.

12. Заміна українських назв сіл і міст на румунські відбулася:

А 1919 р.

Б 1920 р.

В 1922 р.

Г 1924 р.

Варіант 3

1. У якому році було утворено ОУН?

А 1925 р.

Б 1927 р.

В 1929 р.

Г 1930 р.

2. До складу якої держави входили українські землі в стані облоги, що діяв у 1918—1928 рр.?

А Румунії

Б Польщі

В Чехословаччини

Г СРСР

3. Кого з діячів українського національно-визвольного руху було вбито у 1920—1930-ті рр. радянськими агентами?

А С. Петлюру

Б Н. Махна

В С. Бандеру

Г Є. Коновальця

4. Хто був першим керівником ОУН?

А А. Мельник

Б С. Бандера

В Є. Коновалець

Г С. Петлюра

5. У якому році в Румунії було прийнято закон про заборону використання української мови в державних установах?

А 1919 р.

Б 1920 р.

В 1924 р.

Г 1926 р.

6. На яких українських землях український рух мав найбільший вплив?

А Східна Галичина

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Волинь

8. Яка подія сприяла наданню автономії Карпатській Україні у складі ЧСР?

А Мюнхенська угода

Б Аншлюс Австрії

В Франко-чехословацько-радянська угода

Г Сен-Жерменський договір

10. Яка українська партія вважала можливою співпрацю з польськими урядовими колами?

А ОУН

Б КПЗУ

В УНДО

Г УНО

11. КПЗУ була:

А самостійною партією

Б автономною частиною КП(б)У

В автономною частиною КПП

Г складовою ВКП(б)

12. Головними причинами масової еміграції українців із західноукраїнських земель у міжвоєнний період були:

А економічні

Б політичні

В релігійні

Г соціальні

Варіант 4

1. В. Липинський відстоював ідеї:

А інтегрального націоналізму

Б монархізму

В ліберальної демократії

Г націонал-комунізму

2. У 1935 р. віце-маршалом польського сейму став?

А Д. Левицький

Б В. Мудрий

В С. Бандера

Г Д. Донцов

3. Яких українських земель стосувався І Віденський арбітраж?

А Галичини

Б Буковини

В Закарпаття

Г Волині

4. У якій країні існувала заборона на ввезення українських книжок і музичних творів у 1920—1930-ті рр.?

А Польща

Б Румунія

В ЧСР

Г СРСР

5. Які політичні сили були організаторами Татарбунарського повстання?

А прокомуністичні

Б ліберально-демократичні

В націоналістичні

Г націонал-демократичні

6. Укажіть найчисленнішу українську політичну партію Галичини в 1920—1930-ті рр.

А КПЗУ

Б УНДО

В ОУН

Г УСРП

7. У якому регіоні західноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр. була найбільш поширена православна церква?

А у Галичині

Б на Закарпатті

В на Волині

Г у Галичині й на Волині

8. Які українські землі мали стати колискою польсько-українського порозуміння?

А Галичина

Б Волинь

В Покуття

Г Закарпаття

10. Які українські землі розділяв Сокальський кордон?

А Закарпаття та Східну Галичину

Б Східну Галичину та Західну Волинь

В Галичину та Північну Буковину

Г Закарпаття та Західну Волинь

11. Яких українських земель стосувався І Віденський арбітраж?

А Галичини

Б Закарпаття

В Північної Буковини

Г Волині

12. Хто був першим ректором таємного Українського університету у Львові?

А М. Грушевський

Б В. Щурат

В В. Гнатюк

Г А. Волошин

Історичні диктанти

ДИКТАНТ № 1

1) Яка країна загарбала територію Карпатської України в березні 1939 р.?

2) До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1920—1930-ті рр.?

3) «Листи до братів-хліборобів» написав...

4) Президентом Карпатської України був...

5) Як називалися збройні формування Карпатської України?

6) У якому році відбулося Татарбунарське повстання?

7) Митрополитом УГКЦ у 1920—1930-ті рр. був...

8) Серед ідейних течій, поширених на Закарпатті в 1920—1930-ті рр., найпоширенішою була...

9) Головним ідеологом теорії інтегрального націоналізму був...

10) Найбільш жорстку антиукраїнську політику проводили правлячі кола...

11) У 1935 р. віце-маршалом польського сейму став...

12) У найкращому економічному стані перебували українські землі у складі...

ДИКТАНТ № 2

1) «Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк», «Народна торгівля» — це...

2) Які воєводства були створені на території Східної Галичини?

3) Які організації були співзасновниками ОУН?

4) На яких правах Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини за Сен-Жерменським договором?

5) Від 1929 до 1938 р. ОУН очолював...

6) Коли було розпущено КПЗУ разом із Польською комуністичною партією?

7) Єдиним легальним українським вищим навчальним закладом у Польщі був(ла)...

8) Назвіть п’ять українських партій, що діяли на території Польщі в 1920—1930-ті рр.

9) Якою була офіційна назва Закарпаття у складі ЧСР?

10) Поштовхом до Варшавського процесу над ОУН стало...

11) Легальним прикриттям комуністичної діяльності в Західній Україні було...

12) Столицею Карпатської України було місто...

ДИКТАНТ № 3

1) Незалежність Карпатської України була проголошена...

2) Де і коли була утворена ОУН?

3) За умовами якого договору Буковина увійшла до складу Румунії?

4) Які західноукраїнські землі входили до складу Польщі в 1920—1930-ті рр.?

5) У якому році лідерами УНДО було взято курс на «нормалізацію» польсько-українських відносин?

6) Перший автономний уряд Підкарпатської Русі очолив...

7) Коли відбувся Варшавський процес над членами ОУН?

8) У який період діяв таємний український університет у Львові?

9) Чи застосовувала ОУН терористичні методи боротьби?

10) На які дві фракції розкололась ОУН і хто їх очолював?

11) Які українські вищі навчальні заклади діяли на території ЧСР?

12) Що було державними символами Карпатської України?

ДИКТАНТ № 4

1) Якою була найпоширеніша ідейна течія в Закарпатті в 1920—1930-ті рр.?

2) На території Польщі ОУН діяла легально чи підпільно?

3) Попередницею ОУН була...

4) До якого року Східна Галичина зберігала автономію у складі Польщі?

5) Що означає термін «украквістичні»?

6) У якому році Рада послів країн Антанти визнала належність Східної Галичини Польщі?

7) Що відбулося раніше — створення УВО чи ОУН?

8) У якій країні Східної Європи існували українські вищі навчальні заклади?

9) Як називали українців у Румунії?

10) Що стало приводом до ліквідації КПЗУ?

11) Назвіть керівників КПЗУ.

12) Коли було створено концтабір у Березі-Картузькій?

II варіант

Форма проведення: семінарське заняття.

ПЛАН

1) Суть української політики правлячих кіл Польщі, Румунії та Чехословаччини в 1920—1930-ті рр.

2) Розвиток українського національно-визвольного руху на західноукраїнських землях.

Рекомендована література

1) Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 1996, 2001.

2) Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. — К., 1993.

3) Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. — К., 1999.

4) Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929—1941 рр.). — К.,1998.

5) Кентій А. Українська військова організація (УВО) в 1920—1928 рр. Короткий нарис. — К., 1998.

6) Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918—1923 рр. Проблеми взаємовідносин. — К., 1998.

7) Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.). — К., 1999.

8) Соляр І. Українське національно-демократичне об’єднання. Перший період діяльності (1925—1928). — Львів, 1995.

III варіант

Форма проведення: лабораторно-практична робота.

Завдання

1) Складіть порівняльну таблицю «Становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР» за планом: а) статус у складі держав; б) рівень економічного розвитку; в) аграрна реформа; г) суть урядової політики; д) український національно-визвольний рух; е) становище української церкви; є) розвиток української освіти.

2) Заповніть таблицю «Діяльність українських партій на західноукраїнських землях» за планом: а) назва політичної партії; б) мета діяльності; в) соціальна база; г) мета боротьби; д) лідери; е) ставлення щодо СРСР, УРСР.

Робота з документами

ІЗ ПРОГРАМИ УНДО, СХВАЛЕНОЇ 19 листопада 1926 р.

І. Політичні справи

1. Політичною метою УНДО є здобуття Соборної і Незалежної Демократичної Української Держави, і тому партія обстоює політичне самовизначення українського народу на всіх його етнографічних землях...

3. УНДО бореться за суверенні права українського народу, обстоює конституцію — парламентський устрій та загальне, рівне, безпосереднє, тайне і пропорціальне виборче право до всіх законодавчих і самоуправних установ.

4. УНДО обстоює рівність усіх громадян перед законом без різниці пола, національності і віри, свободу осідки і заняття, слова і друку, зборів і товариств, станових організацій і страйків, забезпечення правної особистої свободи, незайманості домівки, право на приватну власність і таємницю листування, незалежність судів і умовність засудів.

ІЗ ВІДОЗВИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА З ПРИВОДУ ЗАСНУВАННЯ УНДО (12 липня 1925 р.)

Визнаючи принціп загального признаного права про означення народів, УНДО на чолі своєї плютформи ставить здійснення в повному об’ємі права націй на всіх областях, на яких в 1914 р. український народ становив більшість населення.

УНДО стверджує, що Галичина з Лемківщиною, Волинь з Поліссям і Холмщина з Підляшшям мають відмінний український характер...

В боротьбі за найвище право нації УНДО спиратиметься на все свідоме громадянство Західної України і, виходячи з принціпу національної єдності — на всьому українському народі. Для здійснення основної мети УНДО єднатиметься з аналогічними організаціями інших націй та їх національних і міжнародних організацій, що свою міжнаціональну політику базують на принціпі права нації.

До здійснення права нації змагатиме УНДО всіма доцільними засобами.., а відкидаючи всі акти насильства, як акти незгідні з принціпами моралі, права і справедливості.

УНДО являється організацією національною і демократичною, організацією понадкласовою...

Виходячи з демократичного становища, УНДО не може дати своєї апроби на існуючий на радянській Україні переходовий диктаторський режім і однокласовий устрій, одначе признає сучасну Радянську Україну поважним і далекосяглим станом державності! українського народу та вірить, що під напором свідомих українських мас та своєрідна державна організація завершиться здійсненням універсальних змагань української нації.

У практичній діяльності УНДО організовуватиме селянські, робітничі і міщанські маси з метою перетворити їх на політично свідомі та економічно сильні й незалежні соціальні групи. З тією метою УНДО, відстоюючи в принципі приватну власність, буде боротися за перехід землі в руки нашого селянства... без дальшого відшкодування... УНДО велику увагу кластиме на поширення кооперативного руху... як головного засобу економічного подвигнення українського населення.

З тією самою метою УНДО буде змагати до привернення містам на українській національній території їх природного національного характеру...

З тією метою УНДО буде боротися за збереження дотеперішніх здобутків робітничої класи, за їх утвердження, поширення та за здобуття нових. Одним словом: УНДО буде боротися за політичне, економічне й культурне розкріпощення та подвигнення українського народу.

Проаналізуйте документи. Складіть порівняльну таблицю основних програмових положень УНДО й ОУН.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на тому, якими є найважливіші результати їх роботи за темою в цілому.

ІV.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд із 12 слів на тему «Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.».