Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 31 (43)

Тема. Закарпаття у складі Чехословаччини.

І варіант

Мета: показати, як відбувався розвиток українських земель у складі Чехословаччини; з'ясувати особливості політичної боротьби в краї; визначити причини поразки Карпатської України; формувати вміння учнів використовувати набуті знання для аналізу історичного матеріалу; виховувати в них громадську свідомість; сприяти утвердженню ідеалів добра та справедливості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період», атлас.

Основні терміни та поняття: Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, народовці, русини, русинський рух.

Основні дати: 1919 р. — Сен-Жерменський договір. Міжнародне визнання входження Закарпаття до складу ЧСР; 11 жовтня 1938 р. — надання автономії Закарпаттю. Створення першого автономного уряду на чолі з А. Бродієм; 28 жовтня 1938 р. — створення автономного уряду на чолі з А. Волошиним.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

1) Назвіть і покажіть на карті українські землі, що увійшли до складу Румунії. За яких обставин це відбулося?

2) Схарактеризуйте економічне становище українських земель у складі Румунії.

3) Визначте етапи політики правлячих кіл Румунії щодо українства.

4) Які українські політичні партії діяли на території Румунії?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Історичний диктант

1) Напередодні Першої світової війни Закарпаття входило до складу...

2) Які події спричинили існування радянської влади на Закарпатті в 1919 р.?

3) Які країни претендували на Закарпаття після Першої світової війни?

4) Якою була провідна думка щодо подальшої долі краю?

5) Яке рішення прийняв з’їзд народних комітатів у Хусті?

6) Які події унеможливили об’єднання Закарпаття з іншими українськими землями?

7) Яку позицію щодо долі своєї батьківщини посіла американська громада русинів?

8) Якою є самоназва українського населення Закарпаття?

9) Який документ закріпив приєднання Закарпаття до ЧСР?

10) Яка територія Закарпаття відійшла до Румунії?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Становище Закарпаття у складі Чехословаччини.

Робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та складіть розгорнутий план на тему «Становище Закарпаття у складі Чехословаччини. Політика урядових кіл ЧСР щодо краю».

Розповідь учителя

Після розпаду Австро-Угорської імперії Закарпатська Україна опинилась у складі Чехословаччини. За Сен-Жерменським договором ЧСР повинна була надати автономію цій території.

У політиці ЧСР щодо українців також можна виділити кілька етапів. Так, на початку 1920-х рр. чеський уряд намагався створити враження сумлінного виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо надання Підкарпатській Русі автономних прав, зазначених у Сен-Жерменському договорі. Свої зволікання з наданням автономії вони пояснювали непідготовленістю населення краю до самостійного життя через низький рівень освіти й відсутність підготовлених кадрів. Але за Конституцією 1920 р. ЧСР стала унітарною державою.

У другій половині 1920-х — у 1930-х рр. уряд ЧСР провів серію реформ, покликаних забезпечити запровадження системи освіти, проведення земельної реформи тощо. Здійснюючи ці заходи, він докладав зусиль, щоб відвернути населення від боротьби за автономію, зосереджуючи його увагу на мовному питанні (дискусія середини 1920-х рр.).

У другій половині 1930-х рр. урядові кола ЧСР зіткнулися з розгортанням нової хвилі боротьби населення за автономію і зрештою під тиском Німеччини змушені були в жовтні 1938 р. надати краю автономію.

2. Розвиток національно-визвольного руху в Закарпатті (1920—1938 рр.).

Розповідь учителя

У Закарпатті політичне життя було особливо складним. Суто української партії, яка б діяла самостійно, тут тривалий час не існувало. Нечисленні політичні групи Закарпаття були пов’язані з близькими їм чехословацькими партіями та діяли за їхніми вказівками. Усі найбільші партії ЧСР мали свої організації в Закарпатті, які відбивали настрої й уподобання різних груп населення. Разом із тим кожна з них схилялася до певних національно-культурних традицій, що історично склалися в краї. Найвпливовішими течіями були русинство й народовство. Русинський напрям користувався найбільшою підтримкою населення, домагався автономії краю. Лідером напряму був А. Бродій, призначений у жовтні 1938 р. головою автономного уряду. Але вже за два тижні його було усунуто з цієї посади. Народовський напрям на чолі з А. Волошиним послідовно відстоював український характер населення краю і виступав за автономію.

Крім названих течій, значна частина населення Закарпаття на виборах підтримувала комуністів (1924 р. — 30 %; 1929 р. — 15 %; 1935 р. — 26 %). У 1938 р. діяльність комуністів була заборонена.

3. Карпатська Україна. А. Волошин (для рівня стандарту).

Див. с. 357—361.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Українські землі у складі Чехословаччини опинились у більш сприятливих умовах розвитку, ніж у Польщі чи Румунії, завдяки демократичному режиму, який існував у країні. Чеський уряд не здійснював відвертих дискримінаційних заходів щодо українства, сприяв економічному та культурному розвитку краю.

Водночас Прага до 1938 р. категорично відмовлялася надати гарантовані міжнародними договорами автономні права Карпатській Україні, погодившись на це лише під зовнішнім впливом.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

ІІ варіант

Мета: показати розвиток українських земель у складі Чехословаччини; з'ясувати особливості політичної боротьби в краї; визначити причини поразки Карпатської України; формувати вміння учнів використовувати набуті знання для аналізу історичного матеріалу; виховувати в них громадську свідомість; сприяти утвердженню ідеалів добра та справедливості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період», атлас

Основні терміни та поняття: Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, народовці, русини, русинський рух.

Основні дати: 1919 р. — Сен-Жерменський договір. Міжнародне визнання входження Закарпаття до складу ЧСР; 11 жовтня 1938 р. — надання автономії Закарпаттю. Створення першого автономного уряду на чолі з А. Бродієм; 28 жовтня 1938 р. — створення автономного уряду на чолі з А. Волошиним.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ПЛАН

1. Становище Закарпаття у складі Чехословаччини.

2. Розвиток національно-визвольного руху в Закарпатті (1920—1938 рр.).

3. Карпатська Україна. А. Волошин.

Робота з підручником

Учні самостійно опрацьовують відповідний матеріал підручника та, виконавши завдання, отримують конспект із теми.

Запитання та завдання

1) У якому році Закарпаття увійшло до складу ЧСР?

2) Згідно з умовами якого договору це відбулося?

3) На яких умовах Закарпаття увійшло до складу ЧСР?

4) Яку офіційну назву мало Закарпаття у складі ЧСР?

5) Чому уряд ЧСР не надав автономії краю?

6) Які найвпливовіші політичні сили діяли на території краю?

7) Яка політична сила була домінуючою?

8) Які обставини змусили уряд ЧСР надати автономії Закарпаттю? Коли це відбулося?

9) Хто очолив перший автономний уряд?

10) Коли головою автономного уряду став А. Волошин?

11) Коли відбувся І Віденський арбітраж?

12) Якими були його рішення щодо Закарпаття?

13) Якою була реакція провідних держав світу на створення автономної Карпатської України?

14) На кого спирався А. Волошин у державотворчих процесах у краї?

15) Яка держава претендувала на територію Карпатської України?

16) Коли відбулися вибори до Сейму Карпатської України? Якими були їх результати?

17) Коли було проголошено незалежність Карпатської України? Хто став її президентом?

18) Сформулюйте історичне значення існування Карпатської України.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуйтеся до узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.».