Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 28 (39)

Тема. Узагальнення знань за темою «Закріплення радянської влади в Україні (1929—1939 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України та формування в учнів позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати їх до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведено в розробці уроку № 6 (9).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2) У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

Завдання на індивідуальних картках

КАРТКА № 1

1) Чому зі згортанням сталінського режиму почалося згортання нової економічної політики?

2) Визначте результати процесу індустріалізації УСРР.

КАРТКА № 2

1) Чи можна вважати, що індустріалізація та колективізація сільського господарства кардинально змінили соціальну структуру населення України? Поясніть свою відповідь.

2) Чи відповідали дійсності положення Конституції СРСР 1936 р.? Із якою метою її було прийнято?

КАРТКА № З

1) Голодомор був засобом чи наслідком колективізації в Україні?

2) Чому наклав на себе руки М. Хвильовий? Реакцією на які суспільні процеси та явища був цей учинок?

КАРТКА № 4

1) Що таке «розстріляне відродження»? Які чинники зумовили появу цього явища?

2) Визначте особливості колективізації в Україні.

Завдання

Дайте визначення понять: індустріалізація, колективізація, культурна революція, терор, розкуркулення, ідеологія, командна економіка, п’ятирічка, штурмовщина, стахановський рух, «ворог народу», «український буржуазний націоналізм», голодомор, «Шахтинська справа».

Тестові завдання

1. Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

А зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

Б допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

В установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

2. Із якими подіями світової історії збіглося здійснення в УСРР політики форсованої індустріалізації?

А Велика депресія

Б «проспериті»

В повоєнне врегулювання

Г хвиля міжнародного визнання СРСР

3. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:

А входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу

Б перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства

В диктатуру трудящих мас, завданням якої є здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму шляхом проведення соціалістичних перетворень

Г побудову розвиненого соціалістичного суспільства та керівну роль комуністичної партії в суспільному та державному житті

4. Що стало головною причиною Голодомору 1932—1933 рр.?

А засуха та неврожай

Б цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

В провал політики індустріалізації

Г агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

5. Які соціальні прошарки зникли в радянському суспільстві на кінець 1930-х рр.?

А селяни-власники, підприємці, духовенство

Б підприємці та промисловці, селяни-власники

В наймані робітники, куркулі, промисловці

Г інтелігенція, куркулі, духовенство

6. Для розкриття якого історичного явища можна використати такі поняття та терміни: показові судові процеси, ОДПУ, НКВС, «трійки», позасудові органи?

А «червоний терор»

Б «білий терор»

В масові репресії

Г дискримінація

7. У 1939 р. група літераторів з України — М. Рильський, М. Бажан, В. Сосюра, П. Тичина, А. Малишко тощо — створили колективну поему «Наш рідний Сталін». Що штовхнуло їх на такий крок?

А бажання врятуватися від репресій

Б безмежна відданість вождю

В сліпа віра в комуністичні ідеали

Г бажання зміцнити культ особи Й. Сталіна

8. Унаслідок якого процесу, сфабрикованого ОДПУ, було репресовано академіка С. Єфремова?

А процесу над Українським національним центром

Б процесу над «шкідниками» («Шахтинська справа»)

В процесу над Українською військовою організацією

Г процесу над Спілкою визволення України

9. У якій формі передбачалося створення колгоспів у роки суцільної колективізації?

А артіль

Б комуна

В ТСОЗ

Г радгосп

10. Яке твердження є правильним?

Стахановський рух був:

1) однією з форм збільшення норм виробітку для робітників при збереженні попередньої оплати;

2) організований із метою залучити молодь до опанування робітничих спеціальностей.

А обидва правильні

Б тільки перше правильне

В тільки друге правильне

Г обидва неправильні

11. Який із названих київських храмів був зруйнований у 1930-ті рр.?

А Успенський собор Києво-Печерської лаври

Б Михайлівський Золотоверхий собор

В Софійський собор

Г Володимирський собор

12. Яке твердження є правильним?

А до категорії куркулів радянське керівництво відносило лише тих селян, які вели боротьбу проти радянської влади в роки громадянської війни

Б процес індустріалізації УРСР був завершений у результаті першої п’ятирічки

В у більшовицькому керівництві не було однозначного ставлення до непу

Г суцільна колективізація не зустріла опору з боку українського селянства

13. Із якою політичною метою проводився масовий терор в СРСР у 1930-ті рр.?

А показати перед світовою громадськістю могутність СРСР

Б подолати економічні труднощі й завершити перехід до комунізму

В ліквідувати реальних і потенційних противників радянської влади, одноосібної влади Й. Сталіна всередині країни

Г скоротити кількість населення СРСР

14. Що зумовило можливість більшовицького керівництва реалізувати плани з форсованої колективізації українського села?

А українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

Б масштабні репресії та голодомор

В колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

Г широка агітаційна кампанія та економічна зацікавленість селян

15. Що спричинила політика колективізації в УРСР у 1930-ті рр.?

А зростання життєвого рівня селянства

Б зростання збору зернових у республіці

В фактичну ліквідацію індивідуального селянського господарства

Г формування нових прошарків селянства — куркулів і підкуркульників

16. Кого в роки колективізації 1930-х рр. називали куркулями?

А заможних селян

Б противників політики колективізації

В противників радянської влади

Г усі варіанти правильні

17. Із якою метою до України була направлена комісія на чолі з В. Молотовим, що діяла впродовж жовтня 1932 — січня 1933 р.?

А проведення кадрових змін у партійному керівництві республіки

Б контроль за створенням політвідділів МТС

В контроль за повним виконанням хлібозаготівельного плану

Г участь у розслідуванні справи Української військової організації

18. Укажіть основні складові радянізації 1930-х рр.

1) Культурна революція; 2) приватизація; 3) індустріалізація; 4) демократизація; 5) масові репресії; 6) пацифікація; 7) колективізація.

А 1, 2, 3, 6

Б 1, 3, 5, 7

В 2, 4, 6, 7

Г 1, 4, 5, 6

19. Які причини зумовили соціальні зміни у структурі населення України у 1920—1930-ті рр.?

1) Соціалістична модернізація; 2) міграційні процеси через стихійні лиха; 3) насильницьке винищення окремих соціальних груп; 4) значна еміграція за кордон; 5) часта зміна влади.

А 1, 2

Б 2, 3

В 4, 5

Г 1, 3

20. Хто із зазначених осіб був першим (генеральним) секретарем ЦК КП(б)У в 1920—1930-ті рр.?

1) X. Раковський; 2) В. Чубар; 3) М. Хрущов; 4) Е. Квірінг; 5) Д. Коротченко; 6) С. Косіор; 7) Л. Каганович.

А 1, 2, 5, 6

Б 3, 4, 6, 7

В 2, 4, 5, 6

Г 1, 3, 4, 7

21. Виступаючи на з’їзді КП(б)У, С. Косіор заявив: «На Україні класова боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог-куркуль, націоналіст — у нас більш досвідчений, лютіший, ніж будь-де в інших республіках і областях Союзу». Теоретичним підґрунтям для якої події стала ця теза?

А здійснення Голодомору 1932—1933 рр.

Б здійснення масових репресій другої половини 1930-х рр.

В проведення кампанії з розкуркулення 1929—1932 рр.

Г згортання політики коренізації на початку 1930-х рр.

22. Установіть відповідність між роками та урядовими заходами.

1 1929 p.

2 1930 p.

3 1934 p.

4 1937 p.

А перенесення столиці УСРР із Харкова до Києва

Б започаткування політики індустріалізації в УСРР

В здійснення політики пацифікації у Східній Галичині

Г рік «великого перелому», згортання непу в УСРР

Д завершення колективізації на території УРСР

23. Установіть хронологічну послідовність подій.

А рік «великого перелому»

Б початок здійснення планів першої п’ятирічки

В голодомор 1932—1933 рр. в Україні

Г ліквідація УАПЦ

24. Установіть хронологічну послідовність подій.

А ліквідація УАПЦ

Б голодомор 1932—1933 рр. в Україні

В проголошення курсу на ліквідацію куркульства як класу

Г початок здійснення планів першої п’ятирічки

Історичні диктанти

ДИКТАНТ № 1

1) Яка подія поклала початок стахановського руху?

2) Чи були виконані планові показники другої п’ятирічки?

3) Коли була ліквідована карткова система розподілу продуктів для робітників і службовців?

4) Коли почалася реалізація першого п’ятирічного плану?

5) У якому регіоні України було збудовано основну масу промислових підприємств у роки індустріалізації?

6) Колективізація сприяла розвитку чи занепаду сільського господарства України?

7) При реалізації першої п’ятирічки за основу було взято відправний чи оптимальний план?

8) Коли була створена перша в Україні МТС?

9) Назвіть кілька новобудов першої п’ятирічки.

10) Ключовими галузями індустрії України були...

11) Чи була завершена третя п’ятирічка?

12) Яка теза Й. Сталіна стала ідеологічним виправданням масового терору проти свого народу?

ДИКТАНТ № 2

1) Коли було розпочато індустріалізацію?

2) Який закон сучасники назвали «Законом про п’ять колосків»?

3) Коли відбулася перша п’ятирічка?

4) У якому році в цілому було завершено процес колективізації в Україні?

5) Чи були виконані плани першої п’ятирічки?

6) Коли почався стахановський рух?

7) Назвіть роки голодомору в Україні.

8) У якому році УСРР була перейменована в УРСР?

9) Коли було запроваджено систему внутрішніх паспортів?

10) Коли відбувся XVII з’їзд ВКП(б)?

11) Що було раніше: прийняття рішення про початок індустріалізації чи колективізації?

12) У якому році була ліквідована УАПЦ?

ДИКТАНТ № 3

1) Коли з’явився наказ НКВС СРСР про планове викриття й репресії «ворогів народу»?

2) На який рік припадає остаточне згортання українізації?

3) Назвіть кілька пам’яток церковної архітектури, що були знищені в 1930-ті рр.

4) Коли відбулися вибори до Верховної Ради УРСР?

5) Коли було відновлено університети в Україні?

6) У якому році Київ став столицею УРСР?

7) Назвіть прізвища кількох українських письменників і поетів, що стали жертвами сталінських репресій у 1930-ті рр.

8) Коли було затверджено нову Конституцію УРСР?

9) У якому році була створена Спілка радянських письменників України?

10) Коли було запроваджено обов’язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання?

11) У якому році відбулася «Шахтинська справа»?

12) У 1930-ті рр. українські вчені досяглії вагомих результатів у гуманітарних чи природничих науках?

Запитання для дискусії

1) Чи можливо було провести прискорену модернізацію України без установлення тоталітарного режиму?

2) Якою ціною було проведено радянську модернізацію України?

3) На кінець 1930-х рр. питома вага промислової продукції УРСР у загальносоюзному виробництві становила: 50,5 % видобутку вугілля, 67,6 % залізної та 30 % марганцевої руд, 67,7 % чавуну, 53,7 % сталі, 74,5 % коксу, 58,8 % прокату, 76,6 % труб, 67,5 % металургійного обладнання, 25,7 % електроенергії, 73,4 % магістральних паровозів, сільське господарство давало понад 20 % хліба, 75,5 % цукру, 20 % м’яса та 15 % масла. Які висновки можна зробити з наведених статистичних даних?

4) Відомо, що процес утвердження диктаторської влади Й. Сталіна йшов шляхом партійних чисток та масових репресій, особливо в Україні. Чому Україна в цей час постраждала найбільше?

5) Поміркуйте, чи вдалося партії більшовиків здійснити «революцію в умах». Аргументуйте свою відповідь, спираючись на факти розвитку освіти, науки, культури.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на тому, якими є найважливіші результати їхньої роботи за темою в цілому.