Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 23 (33)

Тема. Узагальнення знань за темою «УСРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведено в розробці уроку № 6 (9).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2) У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

Завдання на індивідуальних картках

КАРТКА № 1

1) Яким був вплив непу на розвиток радянської економіки?

2) Поясніть зміст гасла, під яким на початку 1920-х рр. розгорнувся робітничий і селянський рух: «Ради без більшовиків!».

КАРТКА № 2

1) Визначте здобутки та прорахунки непу.

2) Що таке націонал-комунізм та яким є його різновид в Україні в період непу?

КАРТКА № 3

1) Висловіть позицію X. Раковського щодо створення СРСР.

2) У своїй праці «Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття» історик Я. Грицак стверджує: «Хоча “українізація” мала характер офіційної лінії, вона проходила не зовсім гладко. Центральне партійне керівництво намагалося звести її до напівзаходів. Його ставлення було двоїстим: формально воно підтримувало розширення сфери вживання української мови, але боротьба з виявами широкого українського почуття, особливо з тими, які вели до політизації українського питання, не припинялася». На прикладах підтвердіть думку історика.

Завдання

Дайте визначення понять: неп, автономізація, коренізація, українізація, «криза збуту», «ножиці цін», продподаток, господарський розрахунок, концесія, оренда, непман.

Тестові завдання

1. У якому році в основному завершилася відбудова промисловості УСРР?

А 1923 р.

Б 1925 р.

В 1926 р.

Г 1927 р.

2. У галузі національної політики XII з’їзд РКП(б) проголосив курс:

А на коренізацію

Б на українізацію

В на націоналізацію

Г на приватизацію

3. Яким був офіційний державний статус України на початку 1920-х рр.?

А незалежна держава

Б автономія у складі федеративної Росії

В незалежна держава, що уклала військово-політичний союз з іншими радянськими республіками

Г область Росії

4. У якому році була створена УАПЦ?

А 1920 р.

Б 1921 р.

В 1922 р.

Г 1924 р.

5. Яка міжнародна організація надала допомогу Україні під час голоду 1921—1922 рр.?

А Ліга Націй

Б Помгол (допомога голодуючим)

В АРА (Американська організація допомоги)

Г ООН

6. Створений 1922 р. в Києві театр «Березіль» очолював:

А Лесь Курбас

Б Г. Верьовка

В Г. Юра

Г О. Довженко

7. Які ознаки були притаманні політиці більшовиків у галузі культури?

А прагнення зберегти контроль над культурою та всіма проявами духовного життя

Б сприяння вільному розвитку культури, ліквідація форм контролю над нею

В деідеологізація культури, толерантне ставлення до інакомислення

Г боротьба з будь-якими проявами інакомислення, зведення всієї сукупності проявів духовного життя суспільства до заздалегідь зазначених схем

8. Із якою державою радянська Україна уклала першу мирну угоду?

А із Латвією

Б із Литвою

В із Грузією

Г із Польщею

9. У 1920 р. в Україні вироблялося промислової продукції порівняно з довоєнним періодом:

А 5 %

Б 10 %

В 15 %

Г 50 %

10. У березні 1921 р. про саморозпуск оголосила:

А РКП(б)

Б УКП

В КП(б)У

Г КПУ(б)

11. Як керівництво більшовицької партії сприйняло націонал-комуністичні погляди О. Шумського та М. Волобуєва?

А підтримало

Б засудило

В проігнорувало

Г взяло до уваги

12. Курс більшовиків на українізацію передбачав:

А розширення сфери використання української мови в роботі партійного й державного апаратів, збільшення кількості шкіл із навчанням рідною мовою, розвиток національної культури

Б ліквідацію радянської влади й відновлення незалежної Української держави, упровадження української мови в роботу державного апарату, національно-культурне відродження

В виховання більшовицьких кадрів із представників корінної національності, упровадження рідної для населення мови в роботу партійного, господарського й радянського апаратів, збільшення мережі шкіл із навчанням рідною мовою, розвиток національної культури

Г запровадження багатопартійності, поділ КП(б)У на декілька українських партій, перетворення рад на органи парламентського типу, формалізацію відносин з РСФРР

13. Коли було ліквідовано Народний комісаріат закордонних справ УСРР?

А 1921 р.

Б 1922 р.

В 1923 р.

Г 1925 р.

14. Що було першим і найголовнішим заходом непу?

А заміна продподатку продрозкладкою

Б заміна продрозкладки продподатком

В здійснення партійної «чистки»

Г придушення селянського повстанського руху

15. Які соціалістичні радянські республіки увійшли до складу СРСР у 1922 р.?

1) Російська СФРР; 2) Молдавська СРР; 3) Туркестанська СРР;

4) Українська СРР; 5) Білоруська СРР; 6) Закавказька СФРР; 7) Грузинська СРР.

А 1, 3, 5, 7

Б 1, 4, 5, 6

В 2, 3, 5, 6

Г 2, 4, 6, 7

16. Якого року розпочалася політика українізації?

А 1921 р.

Б 1922 р.

В 1923 р.

Г 1925 р.

17. Чим пояснювалася підтримка української автокефалії радянською владою?

А повагою до релігійних вірувань українців

Б прагненням сприяти розвитку релігійного життя

В прагненням послабити Російську православну церкву

Г спробою залучити церкву до комуністичної агітації

18. Від 1922 р. Всеукраїнську академію наук (ВУАН) очолював:

А В. Вернадський

Б М. Грушевський

В С. Єфремов

Г В. Липський

19. У якому році здебільшого був придушений селянський повстанський рух проти політики більшовиків?

А 1921 р.

Б 1922 р.

В 1923 р.

Г 1925 р.

Історичні диктанти

ДИКТАНТ № 1

1) У якому році було створено СРСР?

2) Що завершилося швидше: відбудова промисловості чи сільського господарства УСРР?

3) Які прошарки селянства (бідні, середні, заможні) підтримували антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 — на початку 1921 рр.?

4) Хто був головою раднаркому УСРР на початку 1920-х рр.?

5) Кількість шкіл з українською мовою навчання за роки непу збільшилася чи зменшилася?

6) Хто здійснював загальне керівництво придушенням антибільшовицького повстанського руху в Україні на початку 1920-х рр.?

7) На якому з’їзді РКП(б) та якого року було прийнято рішення про запровадження непу?

8) Коренізація в Україні проходила у формі...

9) Чи створював неп економічні стимули для сільського господарства?

10) Яка промисловість стала основою індустрії УСРР у роки відбудови — легка чи важка?

11) Із якою країною на початку 1922 р. УСРР підписала договір про дружбу й братерство?

12) Наркомами освіти України в роки непу були...

ДИКТАНТ № 2

1) У роки непу система управління господарством була централізованою чи децентралізованою?

2) У якому році була прийнята друга Конституція УСРР?

3) Чи перебували провідні галузі промисловості в державній власності в роки непу?

4) Які райони України найбільше постраждали від голоду 1921—1923 рр.?

5) Хто очолив комісію з українізації?

6) У якому році було утворено УАПЦ?

7) Чи правильне твердження: у галузі культури більшовицьке керівництво сприяло вільному розвитку всіх напрямків і течій творчої діяльності, ліквідації форм контролю над творчою інтелігенцією?

8) Елітними навчальними закладами, які забезпечували більшовицьку партію й державу кваліфікованими працівниками, були...

9) Як українська політична еміграція зустріла українізацію (позитивно чи негативно)?

10) Чи були притаманні непу кризові явища?

11) Першим президентом ВАПЛІТЕ став...

12) Фільм «Звенигора» створено режисером...

Запитання для дискусії

1) Запровадження непу — вимушений крок більшовицького керівництва радянської Росії чи частина плану побудови комунізму?

2) Голод 1921—1923 рр. в Україні: невідворотне лихо чи свідома політика радянського центру?

3) Як можна пояснити існування на початку 1920-х рр. в Україні кількох комуністичних партій? Чим вони відрізнялися між собою?

4) Серед істориків тривають суперечки щодо того, чи варто вважати Радянський Союз «другим виданням» Російської імперії. Одні стверджують, що поступки більшовиків національно-визвольному руху надзвичайно великі, і це виключає постановку такого питання. Інші кажуть, що національна радянська державність була фікцією, і тому Радянський Союз мало чим відрізнявся від Російської імперії. Якої точки зору дотримуєтесь ви? Свою думку обґрунтуйте.

5) Назвіть позитивні та негативні сторони в процесі ліквідації неписьменності населення. Чому більшовики приділяли стільки уваги цій проблемі?

6) Який вплив мала українізація на українську політичну еміграцію?

7) У чому полягає суть гасла М. Хвильового «Геть від Москви!»? Чи було це гасло політичним?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на тому, якими є найважливіші результати їхньої роботи за темою в цілому.