Навчання дітей з порушенням слуху. 2019. Кульбіда

Вступ

У цьому навчально-методичному посібнику окреслено новітні підходи у навчанні дітей з особливими потребами; представлено ефективне технологічне забезпечення спеціального та інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху. Автори дають методичні рекомендації щодо організації освітнього середовища та пропонують специфічні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів і сприятимуть удосконаленню педагогічної практики.

Автори посібника — науковці відділів освіти дітей із порушеннями слуху та навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Вони вивчають передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, проходять стажування за кордоном, беруть участь у діючих проектах та експериментах. Матеріали розділів тісно пов’язані й узгоджені з новим українським законодавством та освітніми стандартами.

Наукові розробки авторів посібника орієнтовані на сучасні світові тенденції в організації допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зокрема порушеннями слуху: ранню діагностику та ранній початок фахового супроводу; комплексний підхід до організації допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку та їхнім родинам; варіативність форм організації освіти та методичних підходів до навчання; гнучкість змісту та індивідуалізацію процесу навчання і реабілітації.

У посібнику представлено передовий досвід організації освіти дітей із порушеннями слуху закладів, що є експериментальними базами інституту.

Посібник адресовано педагогам закладів загальної середньої освіти зі спеціальною та інклюзивною формами навчання; співробітникам навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивних ресурсних центрів; слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; студентам педагогічних спеціальностей; батькам дітей із порушеннями слуху.

Висловлюємо подяку педагогічним колективам та керівникам закладів, учасникам науково-педагогічних експериментів, за спільну працю, високий професіоналізм, безцінний досвід з реалізації інноваційних підходів, що забезпечило ефективність дослідницької роботи.

Розділ 1. Зміст освіти та його реалізація

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, глухота і зниження слуху діагностуються у 2-3 % новонароджених, у віці 18 років — у 5% молодих людей. Щороку в Україні народжується близько 400 дітей з тяжким порушенням слуху.

Ступінь участі дитини із психофізичними особливостями в соціальному житті залежить від багатьох чинників, і перш за все, від якості освітніх послуг.

Особи з порушеннями слуху здобувають освіту всіх рівнів у закладах з інклюзивним навчанням, спеціальних закладах, групах, класах.

Діяльність спеціальних та інклюзивних закладів, що надають освітні послуги дітям з порушенням слуху, унормована законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Концепцією Нової української школи, Державними стандартами освіти, Постановами Кабінету міністрів «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», «Про інклюзивно-ресурсний центр», наказом МОН України «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти», Типовими освітніми програмами спеціальних закладів загальної середньої освіти I, II, III ступенів для дітей з особливими освітніми потребами, Положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти та іншими документами.

Для осіб з порушенням слуху законодавством України передбачено надання освітніх, зокрема, педагогічних, психологічних, корекційно-розвивальних послуг, а також їх забезпечення засобами корекції психофізичного розвитку.

Заклад, що надає освіту особам з порушенням слуху, має дотримуватися принципів універсального дизайну та, за необхідності, використовувати засоби розумного пристосування; мати необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу; фахівців з відповідною підготовкою (педагогів, які володіють сучасними педагогічними технологіями, асистентів учителів/вихователів, штатних або залучених спеціальних педагогів та інших фахівців) для врахування особливих потреб кожної дитини.

Батьки дитини мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття освіти. Особи з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з порушеннями слуху, як і особи з нормотиповим розвитком, можуть реалізувати своє право на освіту шляхом формального, неформального або інформального навчання.

Законодавством України передбачено різні форми навчання: дистанційне, екстернатне, сімейне, або домашнє, та педагогічний патронаж, що забезпечує гнучкість та дає змогу створити індивідуальну освітню траєкторію для кожної дитини.

У законі України «Про освіту» визначено мету освіти. Це всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Згідно із чинними законодавчими документами, зміст освіти — це обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури.

Зміст освіти можна розглядати як педагогічно адаптований досвід людства, який засвоється здобувачем завдяки різним видам діяльності. Зміст освіти дає відповідь на запитання: Чого навчати учнів? Що мають засвоїти здобувані освіти? Які компетенції необхідно сформувати у процесі навчання?

Зміст освіти є основою для добору інших компонентів освіти: методів, засобів, форм навчання тощо.

Зміст освіти засвоюється через досвід пізнання, застосування різних видів діяльності, взаємодії з навколишньою дійсністю. Результатами засвоєння змісту освіти є знання (результат пізнавальної діяльності), уміння (результат практичної, у тому числі, творчої діяльності), світоглядні, моральні, естетичні орієнтації (результат досвіду ставлення до навколишньої дійсності).

Діти з порушеннями слуху, як і інші учні з особливими освітніми потребами, користуються додатковою постійною чи тимчасовою підтримкою, характер та обсяг якої можуть різнитися. Діти зазначеної категорії можуть потребувати підтримки різних фахівців.

Міждисциплінарний підхід у реалізації змісту освіти

Важливим і вкрай актуальним на сучасному етапі є впровадження міждисциплінарного підходу (на відміну від мультидисциплінарного) в організації допомоги дітям з порушенням слуху. Адже навіть своєчасний і якісний внесок кожного, хто задіяний, не є достатнім для того, щоб повного мірою використати потенціал дитини, якнайкраще допомогти їй розвиватися і навчатися. Необхідна командна робота, спрямована на спільну постановку кінцевих та проміжних цілей, вироблення шляхів їх досягнення, поетапного визначення конкретних завдань та ролі кожного учасника у їх виконанні. Неузгодженість дій, фахові межі, нестача інформації, різновекторність впливів, різниця в очікуваннях та баченні способів їх досягнення створюють бар’єри, які заважають досягненню кращих результатів.

Таблиця 1

Мультидисциплінарний підхід

Міждисциплінарний підхід

залучення різних фахівців та зацікавлених осіб;

чіткий розподіл обов’язків;

доступ до інформації від інших джерел;

кожний має свої завдання, реалізує свою стратегію, керується своїми підходами та спрямовує діяльність на задоволення окремих потреб, оцінює окремі здобутки

співпраця, командна робота на засадах партнерства;

обмін інформацією;

спільний аналіз усіх факторів, що впливають на життєдіяльність отримувача послуг;

взаємодія, комунікація;

спільне визначення потреб отримувача послуг та шляхів їх задоволення;

колегіальне вироблення спільних підходів;

спільна розробка стратегій впливу;

урахування думок усіх членів команди;

колегіальне оцінювання здобутків

Міждисциплінарний супровід дитини з порушенням слуху, організований на засадах командного підходу, забезпечує різновекторний, але узгоджений вплив; сприяє оптимізації розвитку, виховання, навчання та соціалізації та уможливлює максимальне врахування сильних сторін дитини, задоволення її потреб.

Порушення слуху спричиняє деякі особливості сприйняття матеріалу та можливостей дітей демонструвати свої навчальні надбання, тому реалізація змісту освіти для дітей із порушеннями слуху має деяку специфіку.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст