Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 3. Київська Русь (IX ст. - 30-і роки XII ст.)

План

1. Створення держави у східних слов’ян. Перші київські князі.

2. Соціально-економічний і політичний устрій.

3. Історичне значення.

Основні поняття: Київська Русь, норманська теорія, нормани (варяги), антинорманська теорія, великий князь, удільні князі, бояри, смерди, рядовичі, закупі, холопи, міщанство, біле та чорне духовенство, віче, данина, натуральне господарство, бортництво, ранньофеодальна монархія, вотчина.

Теми презентацій

1. Історична зумовленість і значення хрещення Русі.

2. Походження української державної символіки.

3. Володимир Мономах.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів

1. Складіть таблицю «Київські князі та їхня політика»:

Князь

Термін князівства

Основні напрями політики

Значення діяльності

Питання для самоперевірки

1. Коли та за яких обставин утворилася Київська Русь?

2. Як «Повість минулих літ» розповідає про створення Київської держави?

3. Назвіть періоди політичної історії Київської Русі? Які князі тоді керували державою?

4. Які теорії походження Київської Русі вам відомі?

5. Яке значення мало запровадження християнської релігії на Русі?

6. Який політичний устрій мала давньоруська держава?

7. Назвіть основні соціальні верстви давньоруського суспільства.

Цільові навчальні завдання

1. Назвіть теорії походження державності у східних слов’ян, яка з них здається вам більш аргументованою? Приведіть докази.

2. Чому перший період існування Київської Русі літописець назвав «періодом збирання східнослов’янських племен»?

3. Доведіть, що період правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого став періодом розквіту Київської держави.

4. Чому Київську Русь ми називаємо ранньофеодальною монархією?

5. Доведіть, що Київська Русь за соціальним устроєм була ранньофеодальною.

6. Як ви розумієте фразу «панування натурального господарства»?

7. Приведіть точки зору щодо проблеми історичного значення Київської Русі, яка з них вам більш імпонує?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У першому питанні розглядається генезис давньоруської державності. Слід звернути увагу на норманську та антинорманську теорії походження державності східних слов’ян. Коли вони виникли? Наведіть аргументи на користь кожної з них. Якими були соціально-економічні й політичні передумови створення держави? Вкажіть також особливості розвитку Київської Русі в період правління перших князів. Використовуйте складену Вами таблицю.

Розкриваючи друге питання, дайте характеристику соціально-економічного та політичного розвитку Русі. Проаналізуйте характерні риси економіки, поясніть термін «натуральне господарство». Зверніть увагу на існування різних верств населення, як їх називали. Подумайте, що свідчить про формування феодального суспільства. Якими були особливості державного устрою Київської Русі.

При підготовці третього питання підкреслити, яке значення мала Давньоруська держава в історії східних слов’ян. Покажіть могутність держави, її значення для розвитку економіки, соціально-політичного та культурного життя. Треба звернути увагу на значення Київської Русі у світовій історії. Нарешті, наведіть точки зору, які існують в історіографії стосовно історичного значення Київської Русі.