Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 2. Стародавня історія України

План

1. Первісне суспільство на теренах України. Трипільська культура.

2. Народи, що населяли територію України в давнину (кіммерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни).

3. Давні слов’яни.

Основні поняття: первісна доба, кам'яний вік, бронзовий вік, залізний вік, палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, первісна людина, неандерталець, кроманьйонець, родова община, присвійний тип господарства, виробничий тип господарства, неолітична революція, матріархат, патріархат, Трипільська культура, сусідська (територіальна) община, автохтонне населення.

Теми презентацій

1. Трипільська культура в української історії.

2. Перші слов’янські археологічні культури.

3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

Практичні завдання для самостійної роботи студентів

1. Складіть хронологічну таблицю «Народи, що населяли територію України в давнину»:

Назва народу

Коли з'явився

Звідки

До якого терміну перебував

Основні досягнення

Питання для самоперевірки

1. Коли первісні люди з' явилися на території України? Назвіть їх найдавніші поселення.

2. Наведіть періодизацію первісної доби, на чому вона заснована?

3. Дайте визначення «неолітична революція», які наслідки вона мала?

4. Згадайте, що ви знаєте про Трипільську культуру.

5. Назвіть народи, які населяли територію України у давнину?

6. Визначте території розселення слов'янських племен, які згадані у «Повісті минулих літ». Які з них проживали на території України?

7. Яка територія, на думку літописця Нестора, є батьківщиною слов’ян?

8. Як літопис «Повість минулих літ» характеризує побут та вірування слов’ян?

Цільові навчальні завдання

1. Чому використання заліза призвело до різкого зростання продуктивності праці?

2. У чому, на ваш погляд, особливість історичної долі півдня України і чим це можна пояснити?

3. Яку роль, на вашу думку, зіграли античні колонії Північного Причорномор’я у долі сусідніх народів?

4. Які теорії походження слов’ян ви знаєте?

5. Чому сусідська (територіальна) община прийшла на зміну родовій, які наслідки це мало, як вплинуло на долю слов’янських племен?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

Стосовно першого питання студентам необхідно знати періодизацію стародавньої історії України (кам’яний, бронзовий та залізний вік), вміти характеризувати кожен з періодів, визначати притаманні йому особливості. При характеристиці періодів давньої історії треба визначити:

а) хронологічні рамки; б) природні умови; в) матеріал для виготовлення знарядь праці; г) суспільний устрій; д) основні заняття; є) рівень духовної культури, наявність релігійних уявлень. На основі здобутих знань студенти також повинні порівнювати періоди давньої історії, вміти характеризувати здобутки людського суспільства на кожному етапі.

Характеризуючи період неоліту, студенти повинні усвідомити сутність та наслідки неолітичної революції - переходу від привласнюючих форм господарювання до відтворюючих, від матріархату до патріархату, виділення парної сім’ї. Для того, щоб змалювати якісні зміни неолітичної революції, як приклад треба навести відомості щодо життя та діяльність носіїв трипільської культури, розквіт якої припадає на період енеоліту. Студенти повинні знати, коли і ким була відкрита трипільська культура, де вона була розповсюджена (назвати ареал розселення трипільців, відомі поселення), чим займалися трипільці. При цьому треба наголосити, що трипільська культура була однією з перших землеробських культур, розповсюджених на території України.

При підготовці другого питання треба охарактеризувати життя та побут народів, що населяли територію України в давнину. Серед народів, які населяли територію нашої держави, необхідно згадати кочівників - кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів. До кожного з цих народів можна застосувати таку схему розповіді: 1) визначити час, коли вони перебували на території України; 2) окреслити територію, яку заселяли; 3) назвати основні заняття; 4) дати уявлення про культуру та релігію; 5) визначити причини занепаду. Студентам треба, окрім кочівників, згадати про перебування на території України переселенців з Греції, які заснували свої міста на території Північного Причорномор’я та Криму. Треба визначити причини грецької колонізації, назвати найбільші грецькі міста, вміти співвідносити їх із сучасними містами. При розгляді питання варто визначити основні заняття греків (землеробство, торгівля), відзначити високий рівень грецької культури.

У третьому питанні, що стосується давніх слов’ян, варто дати такі відомості: коли слов’яни вперше згадуються в істориків, у кого саме, під якою назвою. Студентам необхідно приділити увагу етногенезу слов’ян, перелічити основні теорії, назвати представників. Інформацію щодо розселення слов’янських племен можна знайти у «Повісті минулих літ» Нестора. Характеризуючи слов’ян, необхідно описати їхні заняття, суспільний устрій, релігію.