Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Тематика презентацій з історії України

1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

2. Скіфи та Скіфія.

3. Перші слов’янські археологічні культури.

4. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

5. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

6. Походження української державної символіки.

7. Володимир Мономах.

8. Данило Галицький як історична особа.

9. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.

10. Становище України в складі Речі Посполитої.

11. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

12. Петро Конашевич-Сагайдачний.

13. Утворення козацької держави та її еволюція.

14. Б. Хмельницький - державний діяч і полководець.

15. Слобідська Україна в XVII-ХVШ ст.

16. Історія виникнення м. Харкова.

17. Українське козацтво в загальноісторичному контексті.

18. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

19. Гетьман К. Розумовський.

20. Кирило-Мефодіївське товариство.

21. Виникнення українських політичних партій.

22. Аграрна реформа П. Столипіна в Україні та її наслідки.

23. Особливості двовладдя в Україні.

24. Брест-Литовська угода: сутність, наслідки, значення.

25. Політичні погляди та діяльність П. Скоропадського.

26. Життя та діяльність С. Петлюри.

27. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

28. Степан Бандера: політичний портрет.

29. Створення і діяльність УПА.

30. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

31. Медичні працівники в роки Великої Вітчизняної війни.

32. Голод в Україні 1946-1947 рр.

33. Політичний портрет П. Шелеста.

34. Дисидентський рух 60-80 років в Україні.

35. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

36. Ринкові реформи та держава в Україні: сучасний стан і майбутнє.

Презентація історичної проблеми на семінарському занятті з історії України складається з трьох частин: реферату презентації, виступу і демонстраційного матеріалу.

Вимоги до реферату презентації

Реферат презентації є коротким письмовим викладом результатів студіювання запропонованої наукової проблеми на засадах аналізу додаткової літератури. Реферат походить від латинського«refero» - доповідаю, повідомляю.

1. Реферат оформлюється згідно із загальноприйнятими правилами.

2. Загальний обсяг реферату має становити 10-15 сторінок комп’ютерного тексту, набраного кеглем 14 шрифту Times New Roman через півтора інтервали з берегами 2 см.

3. У рефераті студент обов’язково посилається на джерела і авторів, у яких запозичив матеріали.

4. Текст реферату обов’язково повинен бути структурований (вступ, основна частина, висновки). У вступі потрібно обґрунтувати обрання теми (актуальність, рівень дослідження, практичне значення проблеми), сформувати мету і задачі презентації. В основній частині розглядається сама проблема. Основна частина може складатися з декількох розділів. Висновки підсумовують результати аналізу поставленої проблеми.

5. Реферат подають у теці чи переплетінні.

Виступ

Це лаконічна доповідь (5-6 хв.) за змістом вступу, основної частини та висновку. Студент повинен вільно орієнтуватися в змісті реферату, відповідати на поставлені запитання і пояснювати використовувані їм терміни.

Демонстраційний матеріал

Демонстраційний матеріал складається з низки слайдів. Перший слайд містить інформацію про тему та виконавця (ПІБ студента, номер групи, курс, факультет). Інформація, що виноситься на слайди, супроводжує найсуттєвіші положення доповіді. Слайди не повинні бути «переобтяженими» текстом. На них можна, наприклад, показати мету і завдання презентації, дати певні дефініції, розмістити найважливіші висновки. Проте більшу частину демонстраційного матеріалу мають складати схеми, таблиці, мапи, портрети, світлини, інші ілюстрації до доповіді.