Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Заняття 14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-і роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

План

1. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

2. Соціально-економічний розвиток України в 90-і роки ХХ ст. - на початку ХХІ ст.

3. Міжнародне становище незалежної України.

Основні поняття: Акт проголошення незалежності України, діаспора, багатопартійність, геополітика, автокефалія, демократія, консерватизм, лібералізм, менталітет, модернізація, парламентаризм, плюралізм, опозиція, президент, правова держава, сепаратизм, референдум, олігархія, приватизація, інфляція, ваучер, безробіття, демонополізація, ринкова економіка, страйк.

Теми презентацій

1. Джерела і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

2. Ринкові реформи в Україні: сучасний стан і майбутнє.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів

У тексті Конституції України знайти статті, що стосуються освіти та охорони здоров’я.

Питання для самоперевірки

1. Які атрибути держави були прийняти після 24 серпня 1991 р.?

2. Яка державна символіка була затверджена на початку незалежності? Як вона змінилася пізніше?

3. Що Ви знаєте про розвиток багатопартійності в Україні?

4. Які основні результати перетворень в економіці та соціальній галузі за роки незалежності?

5. Висвітліть основні пріоритетні напрями зовнішньої політики України.

6. Коли була прийнята Конституція України?

7. Коли була введена власна грошова одиниця?

Цільові навчальні завдання

1. Які альтернативи розвитку мала Україна в 1991 р.?

2. Як поставився світ до України після проголошення її незалежності?

3. Які чинники, на вашу думку, вплинули на зростання соціального напруження в українському суспільстві на початку III тисячоліття?

4. Які протиріччя існують у сучасній зовнішній політиці України?

5. Як, на вашу думку, можна вирішити мовне питання в Україні?

6. Які завдання постали перед суспільством у галузі культури?

7. Яким Ви бачите майбутнє України?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У першому питанні студенти повинні відзначити, що здобуття незалежності Україною стало відправною точкою, яка поклала початок якісно новому розвиткові держави. У перші роки незалежності держава набула усіх атрибутів - зафіксовано кордони, затверджено символіку, введено грошову одиницю - гривню, та найголовніше - створено та прийнято Конституцію.

Зокрема, докорінні зміни відбулися у політиці. Треба відзначити, що почала формуватися багатопартійна система, яка спочатку була недосконалою. Україна перейшла від тоталітаризму до демократії, від класових - до загальнолюдських цінностей. У перші ж роки була налагоджена взаємодія між трьома гілками влади. Студенти повинні знати сутність таких подій, як «справа Гонгадзе», Помаранчева революція, «справа Тимошенко», Євро- майдан, які надали країні як позитивного, так і негативного іміджу.

Студенти повинні зауважити, що на початок 90-х років економіка України була недосконалою. Після здобуття незалежності країна потребувала докорінних реформ. Новий курс був обраний на ринкові відносини. Серед наслідків треба відмітити приватизацію власності, утворення приватного сектору в економіці, урегулювання системи державних податків.

Студенти повинні оперувати поняттями «шокова терапія», «ваучер», «інфляція», «безробіття».

У третьому питанні треба відмітити, що незалежність України поступово була визнана державами світового товариства. Це дало змогу динамічно виступати на міжнародній арені, брати участь у різноманітних міжнародних організаціях. Позитивного іміджу країні додала відмова від ядерної зброї, що продемонструвало мирні наміри у зовнішній політиці. Студенти повинні знати основні принципи зовнішньої політики країни, такі як багатовекторність, стратегічне партнерство з країнами колишнього СРСР, зміцнення партнерських стосунків з країнами Європи та Америки.