Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів

Змістовний модуль 1.

Домодерна і модерна історія України. (з найдавніших часів до початку XX ст.)

Заняття 1. Вступ

План

1. Історія як наука. Предмет курсу «Історія України».

2. Історичні джерела та історіографія.

3. Періодизація української історії.

Основні поняття: історія, історія України, історичні джерела, джерелознавство, речові джерела, археологія, етнографія, етнографічні джерела, лінгвістичні джерела, фольклорні джерела, писемні джерела, історіографія, хронологія, Україна.

Теми презентацій

1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

Практичне завдання для самостійної роботи студентів

1. Визначити види історичних джерел і назвати приклади.

Питання для самоперевірки

1. Коли виникла наука «Історія України»?

2. Хто вважається «батьком» історії?

3. Назвіть методи та принципі дослідження історії?

4. Які види історичних джерел вам відомі?

5. Що таке «історіографія»? Назвіть відомих дослідників історії України.

6. Коли та де вперше зустрічається назва «Україна»?

7. Назвіть періодизацію української історії.

Цільові навчальні завдання

1. Яке значення має вивчання Історії України для майбутнього фахівця?

2. Як зрозуміти формулу «історія - служниця політики»?

3. У чому, на ваш погляд, полягає різниця між патріотизмом і націоналізмом?

4. Який вид історичного джерела вам представляється більш об’єктивним?

5. У чому, на ваш погляд, полягає причина множинності інтерпретацій поняття «Україна»?

6. У чому полягає складність вивчання сучасного періоду української історії?

Методичні вказівки до роботи на семінарському занятті

У першому питанні розглядається предмет курсу «Історія України». Слід звернути увагу, коли виникло поняття «історія», хто є так званим «батьком» історії та чому його так називають. Звернути увагу на те, що саме вивчає історія України, а також яке виховне значення вона має.

При розгляданні другого питання дайте характеристику видам історичних джерел. Особливо необхідно підкреслити важливість письмових пам'яток. Треба звернути увагу на порівняння та аналіз видів джерел - які на Вашу думку є найбільш достовірними? Дайте поняття терміну «історіографія». Коли з’являється історія України як наука? Яких відомих дослідників історії України Ви знаєте?

У відповіді на третє питання назвіть періодизацію історії України. Наведіть приклади періодизації української історії, запропоновані різними дослідниками, доведіть їх аргументи. Дайтевідповідь, коли та де вперше зустрічається назва «Україна». Поясніть, які є найпоширеніші інтерпретації етимологічного походження цієї назви.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст