Фізика і астрономія. 7–11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Фізика. 10-11 класи. Академічний рівень*

<...>

11 клас

(105 год, 3 год на тиждень, 3 год — резервний час)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (11 год)

Електричне поле.

Учні:

• знають властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів;

* Витяг із програми «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Академічний рівень», затвердженої наказом МОНУ від 28.10.2010 р. № 1021. Повний текст програми розміщено на сайті МОНУ. — Режим доступу: mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/fiz-ak.pdf

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив електричного поля на живі організми.)*

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля.

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці.

Лабораторна робота

1. (Дослідження взаємодії електризованих тіл.)

• розуміють сутність силової та енергетичної характеристик електричного поля, поляризації діелектриків;

• здатні пояснити вплив провідників і діелектриків на електричне поле;

• уміють зображувати електричне поле за допомогою силових ліній, схеми з’єднань конденсаторів;

• уміють класифікувати електричні поля на однорідні і неоднорідні;

• (володіють експериментальними способами дослідження електричної взаємодії);

• здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок напруженості і потенціалу електричного поля, взаємодію електричних зарядів, здійснену роботу під час переміщення заряду, електроємність, електроємності при послідовному і паралельному з’єднанні конденсаторів, енергію електричного поля.

* У програмах академічного і профільного рівнів питання, що наведено у дужках, вилучаються із їх змісту (див. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році» (с. 12 посібника)).

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (16 год)

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.

Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми.)

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.

Електроннодірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їхні властивості. Електронно-променева трубка.

Лабораторні роботи

2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

3. (Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.)

Учні:

• знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;

• наводять приклади використання електричного струму в різних середовищах;

• розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

• здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно-діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

• уміють складати прості електричні кола;

• уміють розрізняти послідовне і паралельне з’єднання провідників в електричному колі;

• володіють експериментальними способами вимірювання ЕРС джерела струму, дослідження електричних кіл з різними елементами;

• здатні розв’язувати фізичні задачі на закон Ома для повного кола, розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників, визначення роботи та потужності електричного струму.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ (16 год)

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів.

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації.

Вплив магнітного поля на живі організми.) Електромагнітна індукція.

Досліди М. Фарадея.

Напрям індукційного струму. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.

Лабораторні роботи

4. (Дослідження магнітних властивостей речовини.)

5. Дослідження явища електромагнітної індукції.

Учні:

• знають природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного поля на провідник зі струмом, принцип дії електродвигуна, закон електромагнітної індукції, будову трансформатора;

• розуміють сутність явища електромагнітної індукції, змінного струму як вимушених електромагнітних коливань;

• здатні пояснити дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, магнітні властивості речовини, утворення індукційного струму, дію трансформатора;

• уміють зображувати магнітні поля за допомогою силових ліній, визначати напрям індукційного струму, сили Лоренца та Ампера;

• володіють експериментальними способами дослідження явища електромагнітної індукції та магнітних властивостей речовини;

• здатні розв’язувати фізичні задачі на взаємодію магнітного поля з провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, закон електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергії магнітного поля, на визначення характеристик змінного струму, коефіцієнта трансформації.

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (16 год)

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.

Рівняння електромагнітних гармонічних коливань.

Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.

Учні:

• знають природу електромагнітних коливань, утворення електромагнітних хвиль, властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот;

• розуміють сутність гармонічних електромагнітних коливань, радіомовлення і телебачення, радіолокації, стільникового зв’язку, супутникового телебачення;

• здатні пояснити перетворення енергії в коливальному контурі, вимушені коливання, резонанс, принцип дії радіотелефонного зв’язку;

• уміють визначати частоту власних коливань контуру;

• здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи рівняння електромагнітних гармонічних коливань, на перетворення енергії в коливальному контурі, взаємозв’язок швидкості поширення хвилі з її довжиною і частотою.

ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА (19 год)

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал.. Застосування дзеркал.) Заломлення світла. Закони заломлення світла.

Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.) Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію.)

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса — Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. (Одержання поляризованого світла.)

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла.

Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.

Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.

Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.)

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Лабораторні роботи

6. Спостереження інтерференції світла.

7. Спостереження дифракції світла.

Учні:

• знають особливості поширення світла в різних середовищах, закони відбивання і заломлення світла, принцип Гюйгенса — Френеля, гіпотезу М. Планка, квантові властивості світла, закони зовнішнього фотоефекту, принцип дії квантових генераторів;

• розуміють сутність світла як електромагнітної хвилі, показника заломлення, інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світла, голографії, фотоефекту, корпускулярно-хвильового дуалізму;

• здатні пояснити поглинання і розсіювання світла, утворення інтерференційних і дифракційних картин, дисперсійний спектр світла, тиск світла, фотохімічні реакції і люмінесценцію, призначення мікроскопа і телескопа;

• уміють будувати зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз;

• володіють експериментальними способами спостереження інтерференції та дифракції світла;

• здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла, інтерференції та дифракція світла, рівняння фотоефекту, формулу енергії та імпульсу кванта світла.

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА (15 год)

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. (Досліди Д. Франка і Г. Герца.) Енергетичні стани атома.

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві.) Спектральний аналіз та його застосування.

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання.

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їхні особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер.

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика й екологія.

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отримання і застосування радіонуклідів.

(Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання.)

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. (Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.

Лабораторні роботи

8. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини.

9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

Учні:

• знають ядерну модель атома, квантові постулати Н. Бора, фізичні основи ядерної енергетики, види радіоактивного випромінювання, закон радіоактивного розпаду, способи радіоактивного захисту людини, загальну характеристику елементарних частинок;

• розуміють сутність випромінювання і поглинання світла атомами, спектрального аналізу, ядерних реакцій, ланцюгової реакції поділу ядер урану, радіоактивності, кваркової моделі елементарних частинок;

• здатні пояснити енергетичні стани атома, атомні і молекулярні спектри, природу рентгенівського випромінювання, існування ізотопів, стійкість ядер, дефект мас, протонно-нейтронну модель атомного ядра;

• уміють класифікувати елементарні частинки;

• володіють експериментальними способами спостереження спектрів речовини, дослідження треків заряджених частинок;

• здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н. Бора, енергію зв’язку атомного ядра, закон радіоактивного розпаду, (дозиметричні величини), на ядерні реакції, (на ККД ядерних реакторів).

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (7 год)

1. Дослідження магнітного поля Землі.

2. Дослідження магнітного поля соленоїда.

3. Вимірювання ємності конденсатора.

4. Визначення енергії зарядженого конденсатора.

5. Дослідження напівпровідникового діода.

6. Дослідження транзистора.

7. Дослідження відбиття та заломлення світла.

8. Визначення довжини світлової хвилі.

9. Вивчення явища поляризації світла.

10. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.

11. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості.

12. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.

13. Моделювання радіоактивного розпаду.

14. Визначення температурного коефіцієнта опору металу.

15. Дослідження залежності опору напівпровідників від температури.

16. Вимірювання індуктивності котушки.

За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами дослідження фізичних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, розвивають здатність узагальнювати дослідні факти і робити висновки про спостережувані явища і процеси.

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (2 год)

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.

За результатами проведення узагальнюючих занять в учнів формуються сучасні уявлення про будову речовини, сучасну фізичну картину світу. Вони усвідомлюють роль фізичного знання в суспільному розвитку, науково-технічному прогресі, поглиблюють свої знання про досягнення української науки у створенні нової техніки і наукомістких технологій.

Резерв (3 год)