Усі уроки до курсу «Світова література». 11 клас

Усі уроки до курсу «Світова література». 11 клас

Плани-конспекти уроків світової літератури для 11-го класу складені відповідно до оновленої Програми «Світова література. 10-11 класи» академічного рівня. Посібник містить календарно-тематичний план та розробки 70 уроків. Вичерпна інформація про історичну ситуацію, що зумовила розвиток літератури, глибокий аналіз художніх творів, традиційні та інноваційні технології навчання — усе це в пропонованому виданні.

Для вчителів світової літератури, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів ВНЗ.

Календарно-тематичне планування

І семестр

Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

Урок 1. Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу

Урок 2. Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена

Урок 3. Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі

Урок 4. Аналітична композиція п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори

Урок 5. Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль письменника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм»)

Урок 6. Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад»

Із літератури першої половини XX ст.

Урок 7. Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу цього періоду

Урок 8. Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури

Урок 9. Європейська модерністська проза першої половини XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення»

Урок 10. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю письменника

Урок 11. Розвиток писемного зв’язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»

Урок 12. Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність

Урок 13. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер

Урок 14. Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса»

Урок 15. Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника

Урок 16. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми

Урок 17. Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики

Урок 18. Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю

Урок 19. Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

Урок 20. Розвиток усного зв’язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

Урок 21. Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось»

Урок 22. Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Урок 23. Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму

Урок 24. Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст., представленій творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки

Урок 25. Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки»

Урок 26. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій

Урок 27. Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму

Урок 28. Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака

Урок 29. Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби»

Урок 30. Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів “срібної доби” В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна»

Із літератури другої половини XX ст.

Урок 31. Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX століття

Урок 32. Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики й антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст.

II семестр

Урок 33. Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика

Урок 34. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

Урок 35. Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми

Урок 36. Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини XX ст. (Б. Брехт “Життя Галілея”»)

Урок 37. Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм

Урок 38. Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума»

Урок 39. Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»

Урок 40. Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»

Урок 41. Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»

Урок 42. Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю

Урок 43. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»

Урок 44. «Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст.

Урок 45. Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі

Урок 46. Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

Урок 47. Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника

Урок 48. Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі»

Урок 49. Життєвий і творчий шлях відомого колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсії Маркеса

Урок 50. Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Урок 51. Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму»

Урок 52. Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Із літератури кінця XX — початку XXI ст.

Урок 53. Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики

Урок 54. Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами

Урок 55. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст.

Урок 56. Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму

Урок 57. Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника

Урок 58. Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік»

Урок 59. Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо»

Урок 60. Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці»

Урок 61. Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи

Уроки 62-63. Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища

Урок 64. Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко»

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Урок 65. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження

Урок 66. Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)

Урок 67. Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму)

Урок 68. Найвидатніші здобутки світової літератури кінця XX — початку XXI ст.

Урок 69. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи...”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу»

Урок 70. Я — літературно освічена людина