Усі уроки «Всесвітня історія». 10 клас

УРОК 9

Узагальнення знань за темами «Світ на початку XX ст.» і «Перша світова війна 1914-1918 рр.»

Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, виділяти головне і другорядне; працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору; вчити учнів культури спілкування.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

Методичні рекомендації

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. Клас заздалегідь об’єднується у три команди, кожна з яких обирає собі капітана.

Правила гри

 • 1. На уроці учні будуть працювати в групах, урок проходитиме у вигляді змагання між ними.
 • 2. Командам буде запропоновано шість конкурсних завдань, за які будуть нараховуватися бали. За кожне завдання — певна кількість балів.
 • 3. За «мертві душі» — учнів, які не працювали впродовж уроку, з команди будуть зніматися бали (один учень — один бал).
 • 4. За кожне порушення правил гри з команди знімається один бал.
 • 5. За кожне доповнення команда отримує додатковий бал.
 • 6. Учні з команди-переможниці отримують наприкінці уроку оцінки, на один бал вищі від зароблених.
 • 7. Перемагає та команда, яка отримає більшу кількість балів.

У кінці уроку капітани команд виставляють оцінки членам своїх команд. Ці оцінки будуть узгоджені з учителем.

II. Основна частина уроку

Завдання 1. Історичний марафон

Команди називають по черзі поняття і терміни з теми та пояснюють їх. Наприклад:

Імперіалізм (від лат. imperare правити) — державна політика, спрямована на завоювання територій, колоній, або встановлення політичного й економічного контролю над іншими державами.

Дуалістична монархія (двоїста монархія) — форма державного правління, за якої поряд з монархом функціонують парламент і уряд. Глава держави особисто формує уряд, який відповідальний не перед парламентом, а перед монархом. Монарх має право вето на закони, які приймає парламент.

Технічний прогрес — це поступальний рух техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об’єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Державне регулювання економіки — це майже всі функції держави, пов’язані з економічною та економіко-соціальною діяльністю і покликані забезпечити умови функціонування ринкової економічної системи.

Націоналізм — специфічний стан свідомості етносу і соціально-психологічних орієнтацій людей, а також сполучені з ними ідеологія, теорія і соціальна практика.

Національний рух — 1) будь-який суспільно-політичний рух, учасниками якого є представники певної етнічної спільності племені, народності, нації), з метою звільнення своєї країни від чужоземного панування; 2) у вузькому розумінні — національно-визвольний рух — масові рухи Нового і Новітнього часу проти інонаціонального панування, що розгортаються під чіткими національними гаслами і мають на меті об’єднання в єдину національну державу всіх етнічних територій свого народу.

Латифундизм — 1) система землеволодіння, основу якої складають великі поміщицькі земельні володіння — латифундії; 2) засилля латифундій в економіці слаборозвинених країн Латинської Америки.

Гонка озброєнь — політичне протистояння двох або декількох держав (а частіше — цілих військових блоків) за перевагу в області збройних сил. Під час такого протистояння кожна зі сторін накопичує величезні запаси зброї, намагаючись встановити паритет з супротивником або обігнати його.

Мілітаризм (фр. militarisme, від лат. militaris — військовий) — державна ідеологія, спрямована на виправдання політики всесвітнього нарощування військової могутності держави і яка водночас допускає використання військової сили при розв’язанні міжнародних і внутрішніх конфліктів.

Шовінізм (фр. chauvinisme, в англ. версії — джингоїзм) — найодіозніша форма націоналізму, пропагування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації, поширення ідей національної переваги, розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Анексія (лат. annexio приєднання) — це насильницьке захоплення державою всієї або частини території іншої держави або народу і включення її до свого складу.

Цей перелік триває доти, поки не будуть названі всі основні терміни теми. У цьому конкурсі перемагає та команда, яка останньою називає якийсь термін. Вона отримує п’ять балів, а інші дві команди по три бали.

Завдання 2. «Виправ помилки»

Команди отримують на спеціальних картках тексти, в яких допущені помилки. За три хвилини вони повинні знайти ці помилки та виправити їх. За кожну правильно виправлену помилку нараховується один бал.

Картка 1

Статті Брест-Литовськото мирного договору

Стаття І

Росія, з одного боку, і Німеччина, Австро-Угорщина, Франція й Велика Британія — з іншого, повідомляють, що стан війни між ними припинено.

Стаття III

Області, що лежать на захід від установленої договірними сторонами лінії, що й належали раніше Росії, будуть перебувати під її верховною владою: установлена лінія позначена на прикладеній карті...

Стаття V

Франція негайно проведе повну демобілізацію своєї армії...

Стаття VI

Велика Британія зобов’язується негайно укласти мир з Українською Народною Республікою й визнати мирний договір між цією державою й державами Четверного союзу. Територія України негайно очищається від російських військ і російської Червоної гвардії.

Стаття IX

Договірні сторони вимагають відшкодування своїх військових витрат, тобто державних витрат на ведення війни, так само як і відшкодування військових збитків, тобто тих збитків, які були заподіяні їм і їх громадянам у зоні воєнних дій військовими заходами, у тому числі й усіма зробленими у ворожій країні реквізиціями.

Картка 2

«14 пунктів» Вілсона

2. Залежність судноплавства на морях поза територіальними водами як в мирний, так і військовий час, крім випадків, коли деякі моря будуть частиною або повністю закриті в міжнародному порядку для виконання міжнародних договорів.

3. Усунення... всіх економічних бар’єрів і встановлення рівності умов для торгівлі всіх націй, що стоять за мир...

4. ...національні озброєння будуть збережені в обсягах, потрібних для забезпечення державної безпеки.

6. Звільнення всіх російських територій...

7. Бельгія, — весь світ погодиться, — має бути евакуйована і відновлена без спроби обмежити суверенітет, яким вона користується нарівні зі всіма іншими вільними націями...

8. Вся французька територія має бути звільнена, окрім Ельзасу та Лотарингії...

Картка 3

«14 пунктів» Вільсона

11. Румунія, Сербія та Україна мають бути евакуйовані. Зайняті території мають бути повернені. Румунії має бути наданий вільний і надійний доступ до моря. Взаємини різних балканських держав мають бути визначені дружньою дорогою відповідно до історично встановлених принципів приналежності і національності. Мають бути встановлені міжнародні гарантії політичної та економічної незалежності й територіальної цілісності різних балканських держав.

13. Має бути створена незалежна Українська держава, яка повинна включати всі території з незаперечно українським населенням, якому має бути забезпечений вільний і надійний доступ до моря, а політична й економічна незалежність якої, так само як і територіальна цілісність, мають бути гарантовані міжнародним договором.

14. Має бути утворене загальне об’єднання націй на основі особливих статутів, в цілях створення взаємної гарантії політичної незалежності й територіальної цілості великих, окрім малих, держав.

Завдання 3. «Словесний теніс»

Цей вид змагання передбачає обмін запитаннями з тем між командами. Гру починає перша команда, яка ставить запитання двом іншим, потім те саме роблять друга та третя команди. Відповідати треба одразу після поставлених запитань. Час на обмірковування не надається. Під час гри необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей. Словесний теніс триває 5-7 хв. Перед початком змагання команди мають хвилину на підготовку запитань. Максимальна оцінка за цей конкурс — 6 балів. При цьому враховується й те, які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Завдання 4. Складання есе методом «Гамбургер»

Перш ніж приступити до виконання завдання, учні мають пригадати, що таке гамбургер. Це, власне, булочка, яка має начинку і складається з трьох частин:

 • 1. Верхня частина — булка.
 • 2. Середина — м’ясо, салат, сир.
 • 3. Нижня частина — булка.

За таким самим принципом будуватиметься відповідь команди. Адже есе буде складатися з трьох частин:

 • 1. Вступ. Одне-два речення, які пояснюють головну ідею або тему есе.
 • 2. Основна частина. Факти, докази, пояснення, які підтримують головну ідею (4-6 речень).
 • 3. Висновок. Підсумкове речення, яке висловлює головну думку всього сказаного.

Потім команди отримують теми для складання есе.

• 1 команда. Які особливості політичного життя спостерігались на початку XX ст. у провідних країнах світу?

 • 2 команда. Які основні тенденції економічного розвитку спостерігалися на початку XX ст. в провідних країнах світу?
 • 3 команда. Які зміни в соціальній структурі світового суспільства відбуваються на початку XX ст.?

Для складання есе учням дається 5 хв. Слово для відповіді надається одному представнику, який висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцінка конкурсу 6 балів.

Завдання 5. «Відгадай битву»

Учитель зачитує уривки з основних битв часів Першої світової війни, а учні повинні назвати, про яку йдеться. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

 • 1. Від самого початку правий фланг німців під командуванням фон Клука, що просунувся 24 серпня до міста Провена, почав відходити, зважаючи на небезпеку бути обійденим нами; йому пощастило уникнути небезпеки, і він кинувся на наш фланг. (Битва на р. Марна)
 • 2. ...Зліва від нас були розташовані французькі колоніальні частини. Цим нещасним, мабуть, канадці зобов’язані своєю поразкою цього дня. Вдалині ми побачили хмару, що зростає, неначе з-під землі. Це була червоно-зелена хмара, і вона збільшувалася в об’ємі у міру просування. Вона нагадувала туман, але такий, що притискався до землі, заввишки не вище за два метри, що заповнює кожну щілину і ямку в землі. Ми не знали, що це таке... (Битва на Іпрі)
 • 3. Увесь простір від землі до самого піднебіння увірвався гуркіт розривів і заповнив його від горизонту до горизонту. Цей гуркіт вивергали сталеві глотки важких снарядів, гаубиць і мортир, скорострільні польові гармати, міномети і кулемети, які своїм пронизливим «так-так-так» прорізали гуркіт снарядів крупного калібру... І так година за годиною, день за днем...

Не було місця, не було укриття, куди б не проник цей ураган звуків. («Верденська м’ясорубка»)

 • 4. ...15 вересня англійці вперше застосували в бою танки. Незважаючи на те, що танків було лише 18, вони мали величезний психологічний тиск на німецьку піхоту. Англійці за 5 годин змогли пройти 5 кілометрів, тобто більш ніж за 10 днів до цього (за іншими даними — 2 км за 3 години)... (Битва на р. Соммі)
 • 5. ...4 червня на фронті від Луцька до Чернівців почався масований наступ армій Південно-Західного фронту, який тривав до 20 вересня 1916 р. Перевершуючи супротивника в піхоті в 2-2,5 раза, артилерії — в 1,5-1,7 раза, російські війська досить легко прорвали оборону австро-угорських формувань і вже 7 червня взяли Луцьк, а 18 червня — Чернівці. (Брусиловський прорив)

Завдання 6. Робота з картою

Проаналізуйте карту «Перша світова війна 1914-1918 рр.», виконайте завдання.

 • 1. Назвіть держави разом з колоніями, що входили до складу військово-політичних блоків:

а) Антанти;

б) Четверного союзу;

в) зберігали нейтралітет у війні.

 • 2. Назвіть континенти та країни, на території яких велися воєнні дії.
 • 3. З’ясуйте, на яких морях та океанах відбувалися воєнні дії.

III. Підбиття підсумків. Оголошення результатів

Капітани команд виставляють оцінки членам своїх команд. Оцінки узгоджуються з учителем.

IV. Домашнє завдання

Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про Ллойд-Джорджа, Р. Пуанкаре, Ж. Клемансо.

УРОК 10

Резервний