Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 9

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.»

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оцінювання та перевірка знань

Виконання завдань

1. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї...

Людей можна призначити на козаків, незважаючи ні на роки, ні на зріст, а також маловажні тілесні вади, але єдино тільки із збереженням сил і здібностей до служби цього роду...» (Із розпорядження царя Олександра І // CD-R Історія України)

1) Про створення якого війська йдеться в документі?

2) Якого року воно було утворене?

Відповідь: українське козаче військо, 1812 р.

2. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Вона «...являла собою швидше політичний трактат, ніж наукову працю. Вона сміливо уславлювала й романтизувала козацьку минувшину, і хоч автор не виступав за негайну незалежність України, він вбачав в українцях окремий від росіян народ і закликав надати йому певну форму самоврядування. Його героями були Хмельницький і, що важливо, непокірний Полуботок, який повстав проти Петра І. Він також доводив, що Україна, а не Росія, є прямою спадкоємицею Київської Русі. ...(Вона) сповнена почуття національної гідності... Автор стверджує, що правда й справедливість є наріжними каменями кожної політичної системи, а захист життя, свободи та власності є невід’ємним правом усіх людей». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 204-205)

Укажіть назву найбільш видатного історичного твору в Україні кінця XVIII — початку XIX ст., про який йдеться.

Відповідь: «Історія Русів».

3. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

«Важно було передусім, що розвіялося те почуття безвихідності, яке огорнуло було українську людність в часи упадку, в XVIII ст. Заходи австрійського правительства відкрили якийсь просвіток, розбудили надію на кращу будучину і енергію змагання, боротьби за кращу долю». (Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 444)

Про які «заходи австрійського правительства» йдеться в документі?

Відповідь: реформи Марії-Терезії та Йосифа II.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

«...Не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми...

Увесь російський народ складає один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський...

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло». (Турченко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. XVIII — поч. XX ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 64-65)

Укажіть назву документа та його автора.

Відповідь: «Руська правда» Павла Пестеля.

5. Позначте реформи, які були проведені Марією-Терезією та Йосифом II, які суттєво вплинули на становище населення західноукраїнських земель (чотири правильні відповіді).

1) Адміністративна реформа.

2) Аграрна реформа.

3) Військова реформа.

4) Релігійна реформа.

5) Реформа освіти.

6) Судова реформа.

7) Фінансова реформа.

Відповідь: 1, 2, 4, 5.

6. Позначте українські землі, які на поч. XIX ст. входили до складу Російської імперії (чотири правильні відповіді).

1) Лівобережжя.

2) Правобережжя.

3) Слобідська Україна.

4) Галичина.

5) Закарпаття.

6) Буковина.

7) Південна Україна.

Відповідь: 1, 2, 3, 7

7. Установіть відповідність між назвами масонських організацій та містами, в яких вони виникли:

А «Вмираючий сфінкс»

Б «Понт Євксинський»

В «З’єднані слов’яни»

Г «Любов до істини»

1 Київ

2 Чернігів

3 Полтава

4 Харків

5 Одеса

Відповідь: А — 4; Б — 5; В — 1; Г — 3.

8. Установіть відповідність між назвами організацій та прізвищами політичних діячів, які до них належали.

А «Руська трійця»

Б «Товариство об’єднаних слов’ян»

В Південне товариство

Г «Любов до істини»

1 Павло Пестель

2 Іван Котляревський

3 Микола Костомаров

4 Маркіян Шашкевич

5 Петро Борисов

Відповідь: А — 4; Б — 5; В — 1; Г — 2.

9. Установіть відповідність між терміном, що характеризує політику російського уряду щодо українських земель, та його визначенням.

А Інтеграція

Б Уніфікація

В Бюрократизація

Г Денаціоналізація

1 Зведення управління в Україні до єдиних зразків, які існували в Російській державі

2 Збільшення кількості чиновників, які управляли українськими землями

3 Винищення всього українського, насадження мови і культури панівної нації

4 Перетворення українських земель на колонію, шляхом їх військового, економічного та політичного поневолення

5 Входження українських земель до Росії і ліквідація їх національної самобутності

Відповідь: А — 5; Б — 1; В — 2; Г — 3.