Усі уроки «Історія України». 7 клас

УРОК 34

ТЕМА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV-XV ст.)

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.

Тип уроку: перевірка знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

Знайомство учнів із порядком проведення заліку.

II. Основна частина уроку

І. Початковий рівень навчальних досягнень

А. Пригадайте

1. Що вам відомо про те, як потрапили українські землі під владу... (Великого князівства Литовського, Польщі, Угорщини, Османської імперії, Московської держави)?

2. Про українські землі у складі якої держави йдеться?

____ — управління здійснювалось за принципом «старого не порушувати, нового не вводити», зберігалася руська мова, руські закони і судочинство, руська система управління і війська, православна віра, українцям дозволялося обіймати високі посади й отримувати від великого князя землі за службу.

____ — збереження руських назв, дозвіл вживати руську мову і відправляти православні обряди, але всіляка підтримка католицької церкви, роздача українських земель полякам, надання пільг польським купцям.

3. Назвіть подію.

____ — угода, укладена між Польщею та Великим князівством Литовським у 1385 р., яка передбачала об'єднання Польщі та Литви внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла.

____ — битва, в якій об'єднана польсько-литовсько-українська армія 1410 року розгромила війська Тевтонського ордену і припинила просування німецьких рицарів на схід.

4. Про кого йдеться?

____ — великий князь литовський, противник об'єднання Польщі та Литви, визнаний Ягайлом довічним правителем Литви, ліквідував на території України Волинське, Київське, Новгород-Сіверське і Подільське князівства, створивши на їх місці провінції; поширив володіння до Чорного моря, вів війни з Московією та Тевтонським орденом, за Городельською унією обмежив права української шляхти.

____ — маршалок великокнязівського литовського двору, у 1507—1508 рр. очолив повстання української шляхти проти Польщі за православ'я та політичні права, після придушення повстання подався до Москви, де брав участь у боротьбі за владу під час регентства його племінниці Олени Глінської (матері Івана Грозного).

5. Чи правильні твердження?

Український народ підтримував об’єднання Литви і Польщі

Так

Ні

У Грюнвальдській битві українці виступали на боці Тевтонських рицарів

Так

Ні

Магдебурзьке право передбачало надання містам самоврядування

Так

Ні

На українських землях у складі Польщі не було залежних селян

Так

Ні

Українці були єдиним народом, який мешкав на території України

Так

Ні

Українські селяни жили общинами, які поєднували кілька господарств великих сімей

Так

Ні

Українське духовенство сповідувало лише православну віру

Так

Ні

Б. Орієнтуємось у часі

1. Що було раніше? (Правильне підкресліть.)

Утворення Золотої Орди

або

Утворення Кримського ханства

Розквіт Галицько-Волинської держави

або

Об’єднання Польщі та Литви

Приєднання до Литви Київщини

або

Приєднання до Московської держави Чернігівщини

2. Які з князів правили раніше? (Правильне підкресліть.)

Ягайло

або

Свидригайло

Міндовг

або

Вітовт

Казимир IV

або

Ядвіга

Вітовт

або

Свидригайло

В. Орієнтуємось в історичному просторі

1. Чи правильні твердження?

Волинь, Поділля, Київщина та Чернігово-Сіверщина належали Великому князівству Литовському

Так

Ні

Причорномор’я і Крим входили до складу Золотої Орди

Так

Ні

Закарпаття було самостійним князівством на чолі з Федором Коріятовичем

Так

Ні

Галичина перебувала у складі Польщі

Так

Ні

2. Підкресліть правильний географічний орієнтир.

Угорщина вела боротьбу за приєднання українських земель — східних, південних чи західних.

Золота Орда вела боротьбу за приєднання українських земель — північних, південних чи західних.

Польща вела боротьбу за приєднання українських земель — північних, південних чи західних.

Велике князівство Литовське вело боротьбу за приєднання українських земель — східних, південних, північних чи західних.

Московська держава вела боротьбу за приєднання українських земель — східних, південних, південних чи західних.

II. Середній рівень навчальних досягнень

А. Виділяємо головне

1. Визначте, які українські землі до якої держави входили. У дужках позначте час.

Велике князівство Литовське

Польща

Угорщина

Московська держава

Османська імперія

2. Охарактеризуйте політику литовських князів щодо українських земель.

Гедимін

Ольгерд

Вітовт

Свидригайло

Приєднання українських земель до Литви

Адміністративний устрій земель

Права населення

3. Назвіть основні досягнення в галузі культури у XIV—XV століття.

Розвиток мови

Усна народна творчість

Освіта й писемність

Літописання

Живопис

Архітектура

Побут

4. Визначте, хто належав до різних груп населення в українських землях, що входили до складу Польщі та Великого князівства Литовського в XV столітті.

5. Дайте визначення понять.

Магдебурзьке право, релігійне гноблення, фільварок, громада, привілеї.

Б. Орієнтуємось у часі

1. Розташуйте у хронологічній послідовності правління великих князів литовських:

Казимир IV, Ягайло, Міндовг, Свидригайло, Вітовт, Ольгерд, Гедимін.

2. Розташуйте в хронологічному порядку.

• Відновлення Галицької митрополії.

• Кревська унія.

• Поразка руських військ під Вількомиром.

• Грюнвальдська битва.

• Городельська унія.

3. Позначте на стрічці часу:

а) періоди правління князів: Казимира IV, Ягайла, Свидригайла, Вітовта, Ольгерда;

б) дати: Кревська унія, поразка руських військ під Вількомиром, Грюнвальдська битва, Городельська унія, повстання М. Глинського, повстання Мухи.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

Визначте, якими цифрами на карті позначені території, які на початок XVI століття належали:

а) Великому князівству Литовському;

б) Польщі;

в) Кримському ханству;

г) Османській імперії;

д) Московській державі;

е) Угорщині.

Г. Виявляємо зміни, відмінності та подібності

1. Які зміни відбулися в українських землях, які опинилися під владою Польщі у XIV ст.?

2. Які зміни відбулися в українських землях, які опинилися під владою Литви у XIV ст.?

3. Що змінилося в українських землях у складі Великого князівства Литовського за правління Вітовта та Свидригайла?

4. Чим відрізнялась політика Казимира IV щодо українських земель від політики його попередників?

5. Як змінився національний склад населення українських земель протягом XIV-XVI ст.?

6. Що було спільного у політиці Великого князівства Литовського і польського короля на українських землях?

7. Які зміни в соціальному становищі різних верств населення відбулися протягом XIV—XVI ст.?

Д. Виявляємо причини і наслідки історичних подій

1. Чим можна пояснити те, що українські землі протягом другої половини XIV ст. опинилися під владою сусідніх держав?

2. Які наслідки для українських земель мало їх загарбання іноземними державами?

3. Чим було викликане об'єднання Польщі і Великого князівства Литовського в єдину державу?

4. Під впливом яких подій і процесів відбувався розвиток української культури у XIV—XV ст.?

5. Якими причинами були зумовлені виступи української шляхти під проводом М. Глинського та селян під проводом Мухи?

6. Які наслідки для українських земель мало послаблення Золотої Орди?

III. Достатній рівень навчальних досягнень

А. Узагальнюємо

1. Підготуйте розповідь на тему «Українські землі у складі Великого князівства Литовського» за таким планом, максимально використовуючи необхідні історичні терміни:

1) Руські князівства у першій половині XIV ст.

2) Встановлення влади Великого князівства Литовського над українськими землями.

3) Політика Гедиміна та Ольгерда в українських землях.

4) Вплив Кревської унії на становище українських земель.

5) Політика Вітовта в українських землях.

6) Українські землі за часів Свидригайла.

7) Політика Казимира IV щодо українських земель.

8) Оцінка становища українських земель у складі Великого князівства Литовського на початку XVI ст. та визначення загального напряму змін, що відбулися протягом XIV—XV ст.

2. Підготуйте розповідь з теми «Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави» за таким планом, максимально використовуючи необхідні історичні терміни:

1) Спроба Казимира IV приєднати Галичину до Польщі.

2) Боярське правління Дмитра Детька.

3) Суперечки між Польщею та Угорщиною за Галичину

4) Ліквідація автономії Галичини.

5) Становище українського населення у складі Польщі.

3. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави».

4. Складіть розгорнутий план відповіді на тему «Культура і церковне життя у II пол. XIV—XV ст.».

Б. Орієнтуємось у часі

1. На стрічці часу позначте:

а) правління відомих вам литовських князів та правління польських королів;

б) основні події цього періоду.

2. Визначте, на які основні періоди поділяється історія українських земель у складі Великого князівства та Польщі, позначте їх на стрічці часу.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

На карті позначте території, які відійшли до:

а) Великого князівства Литовського;

б) Польщі;

в) Кримського ханства;

г) Османської імперії;

д) Московської держави;

е) Угорщини.

Г. Виявляємо зміни, відмінності та подібності

1. Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі.

Велике князівство Литовське

Польща

Спільне:

2. Порівняйте політику щодо українських земель польських королів Казимира III та Казимира IV.

Казимир III

Казимир IV

Спільне:

3. Порівняйте повстання М. Глинського та Мухи.

Повстання М. Глинського

Повстання Мухи

Спільне:

4. Простежте, які зміни відбулися в адміністративному устрої українських земель у складі Литви.

5. Простежте зміни, які відбулися в Криму та Причорномор'ї.

6. Простежте зміни, які відбулися в Закарпатті протягом X—XV ст.

Д. Виявляємо причини і наслідки історичних подій та явищ

1. Визначте, чим були викликані нижченаведені події та які наслідки мали.

Причини

Подія

Наслідки

1

2

3

Встановлення влади литовських князів над Волинню, Поділлям, Київщиною, Чернігово-Сіверщиною, Переяславщиною

Приєднання Галичини до Польщі

Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверської землі

Національний та соціальний рухи на українських землях

Укладення Кревської унії

Перемога над тевтонцями у Грюнвальдській битві

IV. Високий рівень навчальних досягнень

А. Розв’язуємо проблеми, доводимо думку

1. Чим ви можете пояснити те, що Литва, яка, за словами автора «Слова про загибель Руської землі» (XIII ст.), «з болота на світ показувалася», стала не тільки серйозним суперником українських земель, а й володаркою їх значної частини? Свою думку обґрунтуйте.

2. Український історик XIX ст. М. Костомаров визначав, що толерантність (терпиме ставлення до інших народів) є властивістю українського народу, яка обумовлювалася всією його історією. Що мав на увазі вчений? Свою думку обґрунтуйте, спираючись на матеріал історії України XIII-XVI ст.

3. Історик М. Чмихов вважав, що населення України виживало лише завдяки тому, що «рівень його розвитку ніколи не був нижчим за рівень східних або західних прибульців». Доведіть або спростуйте цю думку на матеріалі з історії України XIII—XVI ст.

4. Пригадайте соціальну структуру населення часів Київської Русі і визначте, які зміни в ній відбулися протягом XIV—XVI ст., спираючись на знання основних напрямів політики литовських князів у цей період. Чим можна пояснити виникнення такої соціальної верстви, як козацтво?

5. Історики визначають, що хвилі етнічних змін припадають на середину XIII ст., на кін. XIV — поч. XV ст. й охоплюють переважно великі міста, значно менше невеличкі містечка і села. Пригадайте перебіг основних подій цього періоду, пов'язаний з пересуванням представників того чи іншого етносу, і спробуйте знайти цьому пояснення або спростуйте цю думку.

Б. Орієнтуємось у часі

На стрічці часу позначте зверху основні події української історії XIV — початку XV ст., а внизу — перелічені події всесвітньої історії.

• Початок Столітньої війни.

• Битва при Кресі.

• Битва при Пуатьє.

• Жакерія.

• Куликовська битва.

• Кальмарська унія.

• Повстання Уота Тайлера.

• Взяття турками Константинополя.

• Виникнення об'єднаного Іспанського королівства.

• Війна Білої та Червоної Троянди в Англії.

• Відкриття Колумбом Америки.

• Завершення Реконкісти в Іспанії.

В. Орієнтуємось в історичному просторі

Створіть картосхему «Українські землі в XV ст».

Г. Виявляємо зміни, відмінності подій та явищ

(Вільне володіння вміннями демонструється при виконанні завдань А.)

Д. Виявляємо причини і наслідки історичних подій та явищ

(Вільне володіння вміннями демонструється при виконанні завдань А.)

Е. Самостійно аналізуємо історичні джерела

1. Проаналізуйте джерела і визначте:

1) чим католицька церква пояснює втручання польського короля у справи Галичини;

2) в чому ви вбачаєте справжню мету польського втручання;

3) які цілі переслідував Казимир III, укладаючи угоду з Дмитром Детьком;

4) чому відмовився від неї;

5) яка позиція Папи Римського з цього питання;

6) чим її можна пояснити;

7) чи був лист Казимира III Константинопольському патріарху аналогічним кроком.

З листа папи Бенедикта XII краківському римо-католицькому єпископові (1341 р.)

З поданого до нас прохання цього короля [Казимира III, 1341 р.] ми недавно довідались, що, коли схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі, сина віруючих батьків і двоюрідного родича згаданого короля, а також деяких інших християн, які були слухняними цьому князеві за його життя, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди.

Виконуючи його доручення, король уклав договір з цим старостою, який засвідчив присягою, що збереже за старостою і народом всі їх обряди, права і звичаї. Проте король висловлює сумнів, чи діятиме він цим самим згідно з волею Бога. Тому він просив, щоб ми ласкаво звільнили його від цієї присяги.

З листа польського короля Казимира III Константинопольському патріархові (1370 р.)

...Здобув Руську землю я, король Лехії Казимир. І тепер, Святий Отче, патріарх Вселенського собору, просимо собі від тебе архієреєм того, кого з ласки Божої... з нашими князями й боярами собі вибрали... А як на це не буде ласки Божої і Вашого благословення, то потім не жалуйте на нас: прийдеться хрестити русинів на латинську віру, як не буде на Русі митрополита, бо земля не може бути без Закону.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст