Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

ЗАНЯТТЯ 4

Тема. Що таке злочин і кримінальна відповідальність?

Мета: пояснити, що таке злочин і кримінальна відповідальність; ознайомити з ознаками злочину, видами кримінальної відповідальності, особливостями кримінальної відповідальності неповнолітніх; удосконалювати навички аргументувати й висловлювати альтернативні думки, ухвалювати правові рішення; виховувати розуміння невідворотності юридичної відповідальності.

Обладнання: підручник, Конституція України; витяги з Кримінального кодексу України, словник-довідник.

Основні поняття: «злочин», «кримінальне право», «кримінальна відповідальність».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Гра «Дерево знань»

Умови гри: учні (кількість визначає вчитель) знімають з дерева «листочки» з питаннями, які вони самі придумали на попередньому уроці, і стисло пояснюють їх.

«Юридичний футбол»

Учитель об’єднує учнів у дві команди. Кожна команда по черзі намагається «забити гол» супернику (називають поняття, терміни, що вивчалися на попередніх уроках, а суперники дають визначення або пояснення).

Орієнтовні терміни і поняття

Правопорушення — протиправне діяння (дія або бездіяльність), що містить вину, за здійснення якої передбачена юридична відповідальність.

Юридична відповідальність — це вид державного примусу, його застосовують щодо правопорушника органи держави: порушника обмежують у певних правах, позбавляють певних цінностей.

Правомірна поведінка — поведінка, що відповідає нормам права.

Протиправна поведінка — поведінка, за якої порушуються норми права.

Винність — наявність вини особи, що вчинила правопорушення.

Крайня необхідність — заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

Необхідна оборона — дії, вчинені з метою захисту охоронних законом прав та інтересів особи, яку захищають, а також суспільних інтересів і інтересів держави від посягання шляхом спричинення тому, хто робить замах, шкоди, необхідної та достатньої у даній обстановці для негайного запобігання або припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Провина — діяння (дія або бездіяльність), що порушує розпорядження норм права, але не досягає рівня суспільної небезпеки, притаманного злочинам.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Людина не народжується злочинцем, а стає ним через певні життєві обставини. Статистика свідчить, що в середовищі неповнолітніх з року в рік погіршується кримінальна ситуація. У країні засуджені понад 100 тис. підлітків, понад 500 тис. перебувають на обліку в міліції. На 10 тис. неповнолітніх припадає у середньому 129 правопорушень і злочинів. Часто підлітки вважають, що за скоєний ними злочин ніякої відповідальності не буде, оскільки вони неповнолітні. Сьогодні ми поговоримо про те, які правопорушення є злочинами та яка відповідальність передбачена за них.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу

Учитель. Найбільш небезпечні правопорушення називаються злочинами. Перелік правопорушень, які вважаються злочинами, описані у Кримінальному кодексі України. Норми, котрі визначають, які діяння є злочинами та які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх скоїли, розглядаються такою галуззю права, як кримінальне право.

Робота з документом

На кожну парту вчитель роздає наперед підготовлені витяги зі ст. 11 та ст. 18 Кримінального кодексу України.

Завдання

Протягом 1-2 хв. уважно прочитайте запропоновані документи й визначте ознаки злочину.

Учень, який першим виконав завдання, записує ознаки злочину на дошці.

Ознаки злочину:

  • суспільна небезпека;
  • протиправність;
  • винність;
  • караність.

Учитель стисло пояснює кожну ознаку.

Суспільна небезпека — це характерна для злочинного діяння властивість завдавати значних збитків державним, суспільним відносинам (правопорядку), що охороняються законом.

Протиправність — ознака злочину, що вказує на те, що вона завжди є порушенням закону.

Винність злочину полягає в обов’язковій наявності в особи, що його скоїла, вини у вигляді наміру або необережності.

Караність як ознака злочину виявляється в тому, що за кожен злочин законом встановлено покарання, і винна особа може бути покарана за кожне зі скоєних нею злочинних діянь.

Діаграма Віна

Метод навчає знаходити спільні та відмінні ознаки, проводити аналіз, синтез і порівняння. Учитель пропонує учням (індивідуально, малим групам, залежно від рівня підготовки) прямокутник, який складається з трьох секторів. До першої та третьої частини діаграми учні вписують індивідуальні ознаки злочинів та адміністративних порушень. У середньому секторі показують загальні ознаки.

Підготовлені шаблони діаграм, завдання, перелік ознак, що характеризують злочин та адміністративне правопорушення, роздаються учням. По закінченні відведеного на роботу часу представник групи або учень, якщо проводилася індивідуальна робота, виходить до дошки та прикріплює на шаблоні діаграми у відповідні сектори — аркуші з ознаками, усно коментуючи їх. Учитель коригує відповідь.

Завдання

Опрацювати текст ст. 11 Кримінального кодексу України й виявити спільне та відмінне у визначеннях злочину та адміністративного правопорушення, обравши й записавши номери ознак у відповідні сектори діаграми. Як підсумок роботи дайте визначення терміна «злочин».

Відмінності у визначеннях злочину

(А)

Загальні ознаки

(Б)

Відмінності у визначеннях адміністративного правопорушення

(С)

1. Протиправність.

2. Наявність вини.

3. Завдання збитку суспільству, іншим особам.

4. Суспільна небезпека, тобто значний збиток.

5. Передбачено Кримінальним кодексом.

6. Караність.

7. Правопорушення регулюються не єдиним законом, а нормами, які на сьогоднішній день існують в інших законах.

Відповідь: А — 4, 5; Б — 1, 2, 3, 6; С — 7.

Кримінальний кодекс України

Ст. 11. Поняття злочину.

1. Злочином є передбачене справжнім Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого справжнім Кодексом, але через малозначущість не становить суспільної небезпеки, тобто не завдає і не може завдати суттєвої шкоди фізичній або юридичній особі, суспільству або державі.

Злочин — це суспільно небезпечне, протиправне діяння, за вчинення якого винна особа буде покарана згідно із Кримінальним кодексом України.

Учитель. Якщо за інші правопорушення особа може нести дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність, то за скоєння злочину настає кримінальна відповідальність.

Особа підлягає кримінальній відповідальності за скоєння будь-якого злочину з 16 років (ст. 22 Кримінального кодексу), а за деякі найбільш небезпечні злочини (умисне вбивство, зґвалтування, умисне спричинення тяжких тілесних пошкоджень, крадіжка, грабіж) кримінальна відповідальність встановлена з 14 років. Якщо неповнолітній вперше скоїв злочин невеликої тяжкості, за який передбачається покарання не більше двох років позбавлення волі, то його виправлення можливе без застосування покарання, він може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Колективна робота

Опрацювавши ст. 98 та ст. 105 Кримінального кодексу України, визначте особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Кримінальний кодекс України (витяг)

Ст. 98

Щодо неповнолітніх можуть бути застосовані такі види покарань:

1) штраф;

2) громадські роботи;

3) виправні роботи;

4) арешт;

5) позбавлення волі на певний термін.

Ст. 105

...Суд застосовує щодо неповнолітніх такі примусові заходи виховного характеру:

1) попередження;

2) встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, або під нагляд трудового або педагогічного колективу, а також окремих громадян на їхню вимогу;

4) накладення на неповнолітнього зобов’язання відшкодувати завдані майнові збитки, якщо він досяг 15-річного віку та розпоряджається майном, коштами чи має заробіток;

5) направлення неповнолітнього до спеціальних навчально-виховних установ для дітей і підлітків до його виправлення, але на термін, який не перевищує 3 років.

Робота з підручником

Основи правознавства: Підручник для 9 кл. / Під ред. І. Б. Усенко. — 2-е вид. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — С. 393.

Завдання

Опрацювати текст підручника і скласти перелік видів покарань, передбачених Кримінальним кодексом України; межі, в яких ці покарання можуть призначатися. Результати представити у формі таблиці.

Вид покарання

Межі можливого покарання

Особливості застосування щодо неповнолітніх

Штраф

Від 30 до 1 000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів

Застосовується до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів

Громадські роботи

60-240 годин

Застосовується з 16 років, 30-120 годин

Виправні роботи

6 місяців — 2 роки

Застосовується з 16 років, від 2 місяців до 1 року

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певного діяльністю

1-5 років

Не застосовується

Обмеження свободи

1-5 років

Не застосовується

Конфіскація майна

Конфіскація майна

Не застосовується

Арешт

1-6 місяців

Застосовується з 16 років, 15-45 діб

Позбавлення волі

1-15 років

Застосовується

Довічне позбавлення волі

Довічне позбавлення волі

Не застосовується

За бажанням викликається учень до дошки, який на шаблоні виконує роботу.

Учитель коригує відповіді в разі потреби.

V. Закріплення вивченого матеріалу та набутих навичок

Метод «Акваріум»

Використовуючи метод «Акваріум», оцініть, чи мав місце злочин. Свою думку аргументуйте.

  • 1. Іван Іванович, у минулому квартирний злодій, засуджений за крадіжку. Коли він постарішав, то відійшов від справ. Тепер він літня людина і тихо проживає у невеликій квартирі на Новорічній вулиці. Іноді, згадуючи минуле, він одягає маску, рукавички та йде на «справу». Вдень, коли всі сусіди на роботі, Іван Іванович непомітно пробирається до своєї квартири, в яку потрапляє за допомогою відмички. Там він «краде» всі найцінніші речі і непомітно залишає квартиру. У такі дні він почувається задоволеним, але одного разу сусідка побачила «лиходія» і викликала міліцію.
  • 2. Неповнолітній Сергій, у якого хвора мама і немає батька, вирішив знайти гроші, щоб купити матері ліки. Він заліз до квартири сусідів та взяв у них стільки грошей, скільки необхідно було на ліки. Сусід повернувся раніше додому і викликав міліцію. Сергія затримали.

Метод «Акваріум» — ефективний для розвитку вміння проводити дискусію. Учні об’єднуються у дві групи. Кожна група отримує завдання та необхідну інформацію для його виконання. Одна з груп сідає в центр класу, утворюючи коло. Учні цієї групи обговорюють запропоновану проблему:

  • один з групи читає ситуацію вголос;
  • група обговорює її в ході дискусії;
  • ухвалюється загальне рішення.

На це відводиться 3-5 хвилин. Учні другої групи не втручаються в обговорення, а тільки спостерігають за ходом дискусії та відзначають тих учасників дискусії, які були активними, толерантними, доречно наводили факти та аргументи на захист своєї думки.

Після цього місце в «акваріумі» займає друга група. Наприкінці цієї роботи діяльність кожної групи та кожного учня обговорюється всім колективом.

VI. Підсумок заняття

Учитель відзначає роботу кожного учня, допомагає дійти висновку, що знання певних законів, норм поведінки у суспільстві, усвідомлення власної відповідальності й формування правової свідомості зобов’язує та допомагає утримуватися від порушення правил поведінки, а значить, загалом, сприяє побудові правової держави.

VII. Домашнє завдання

Напишіть есе-роздум на тему «Результат злочину».