Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 24

Тема. Трудовий договір

Мета: дати уявлення про поняття трудового договору, його сторони, процедуру співбесіди та порядок працевлаштування і прийому на роботу, порядок розірвання трудового договору; називати основні права та обов’язки роботодавця і працівника; описувати порядок розірвання трудового договору; складати за зразком заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи за власним бажанням; формувати правову культуру у сфері трудових відносин.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.

Форма проведення: практикум з елементами рольових ігор.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація знань учнів

1. Заслуховування та обговорення творів-роздумів «Що дає людині реалізація права на працю?»

2. Надання коментарів щодо повідомлень ЗМІ про випадки порушень трудового законодавства.

III. Основна частина уроку

Розповідь учителя

Чинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. До речі, одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом) і профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво трудовим колективом.

Трудовий договір відрізняється від колективного, по-перше, сторонами, що його укладають, порядком укладання, здійсненням контролю за його виконанням, а по-друге, — метою і змістом. Необхідно зважати й на те, що трудовий договір регулює трудові відносини окремого працівника і власника (уповноваженого ним органу), тобто має більш локальний (обмежений) характер, тоді як колективний договір регулює не лише трудові, а й інші правовідносини, тісно пов’язані з трудовими, себто має ширшу дію.

Укладати трудовий договір працівник може на одному або водночас на декількох підприємствах, в установах, організаціях (якщо немає відповідних обмежень, передбачених законодавством, колективним договором або угодою сторін).

Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки й відповідальність сторін (у тому числі матеріальна, моральна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законодавством. Отже, з огляду на означене поняття трудового договору, учасником (або стороною) трудових правовідносин передовсім можуть бути фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства). У законодавстві вони визначаються поняттям «працівник». Іншою стороною виступає власник підприємства, установи, організації, уповноважений ним орган чи фізична особа. Разом з тим, слід узяти до уваги, що нормами трудового права регулюються не всі види трудової діяльності фізичних осіб. Це пов’язано з особливостями правового статусу деякої частини працівників — військовослужбовців, членів кооперативів, осіб, які виконують певну роботу за договорами цивільно-правового характеру (підряду тощо). Трудові правовідносини цих працівників регулюються відповідними статутами, нормами адміністративного або цивільного права. Можливість фізичних осіб брати участь у професійній трудовій діяльності визначається їхньою правосуб’єктністю, себто здатністю мати й набувати певні права і нести юридичні зобов’язання. Визначальним для виникнення правосуб’єктності фізичних осіб є вік. За загальним правилом, учасником трудових правовідносин може бути особа, яка досягла 16-річного віку. Як виняток за певних умов дозволяється працювати особам із 15-річного та учням із 14-річного віку (на особливостях праці неповнолітніх ми зупинимося окремо). Укладаючи трудовий договір, сторони визначають свої права та обов’язки, тобто зміст трудового договору. Права та обов’язки сторін поділяються на: а) безпосередні, що визначаються сторонами; б) похідні, що передбачені в законодавстві, які, у свою чергу, поділяються на необхідні умови без досягнення домовленості, за якими договір не буде укладено (узгодження місця роботи, спеціальності, кваліфікації, посади й розміру заробітної платні), та додаткові умови — випробування під час прийняття на роботу, суміщення професій, інші соціально-побутові пільги (житло, дитячий садок, організація громадського харчування і т. ін.).

Однією з додаткових умов трудового договору є визначення строку випробування під час прийняття на роботу. Цей строк встановлюється для вивчення професійних якостей працівника, його можливостей щодо виконання певних функціональних обов’язків. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням із відповідним комітетом профспілки, — шести місяців (це стосується державних службовців, а також керівників). Строк випробування для робітників не може перевищувати одного місяця. Окремим категоріям працівників строк випробування не встановлюється. Це правило застосовується щодо громадян, які не досягли 18-річного віку; молодих спеціалістів, що закінчили вищі навчальні заклади і в установленому порядку направлені на роботу; осіб, переведених з іншого місця роботи, та інших категорій працівників. Якщо в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу працівника не було обумовлено випробування та його строку, то вважається, що працівника прийнято на роботу без випробування. Важливою умовою укладення трудового договору є визначення форми і його строків. Як правило, трудовий договір повинен укладатися в письмовій формі. Разом з тим дозволяється укладення договору в усній формі. Додержання письмової форми обов’язкове в разі:

 • 1) організованого набору працівників;
 • 2) укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
 • 3) укладення контракту;
 • 4) коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
 • 5) укладення трудового договору з неповнолітнім тощо.

Щодо строку укладення договору, то, відповідно до ст. 23 КЗпП України, трудовий договір може бути:

 • 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
 • 2) на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
 • 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

При цьому строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру подальшої роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Трудові правовідносини виникають із моменту прийняття працівника на роботу.

Вправа «Ажурна пилка»*

Робота в «домашніх групах»

 • 1-а група. Співбесіда.
 • 2-а група. Укладання трудового договору.
 • 3-я група. Розірвання трудового договору.
 • 4-а група. Що записується в трудову книжку.
 • 5-а група. Що таке заробітна плата.

Пакет документів для «домашніх груп»

 • 1-а група. Визначення поняття «співбесіда», питання до співбесіди, обговорені на попередньому уроці.
 • 2-а група. Текст статей КЗпП, що стосуються укладення трудового договору, зразок заяви під час прийому на роботу або вимоги до неї, зразок трудового договору або контракту. Див. додатки)
 • 3-я група. Текст статей КЗпП, що стосуються розірвання трудового договору, текст заяви про звільнення за власним бажанням або вимоги до неї. Див. додатки)
 • 4-а група. Зразок трудової книжки.
 • 5-а група. Текст статей КЗпП, що стосуються заробітної платні.

* Див. Пометун О. І. «Енциклопедія інтерактивного навчання

Робота в «експертних групах»

«Експертні групи» формуються таким чином, щоб у кожній з них був(ли) представник(ки) кожної «домашньої групи», які розповідають іншим матеріал своєї теми і відповідають на запитання представників інших груп, тобто відбувається обмін інформацією.

Робота в «домашніх групах»

Учні повертаються до своїх домашніх груп, де проводять обмін інформацією та її узагальнення. Таким чином вони готуються до колективного обговорення теми.

Колективне обговорення

Запитання (заздалегідь записані на дошці, щоб зорієнтувати учнів)

1. Що таке співбесіда?

2. Що потрібно для її успішного проходження?

3. Що таке трудовий договір?

4. Яким чином він укладається, що в нього записується?

5. Якими є основні підстави розірвання трудового договору?

6. Як розірвати договір за власним бажанням?

7. Для чого потрібна трудова книжка?

8. Що таке заробітна платня та які існують її види?

Рольова гра

1. Розподіл ролей (можливий на попередньому уроці).

а) особи, що хочуть отримати роботу (2-3 учні);

б) працівники, що бажають звільнитися з роботи (2-3 учні);

в) керівники підприємства (складаються з трьох підгруп):

 • ті, що проводять співбесіду (2 учні);
 • ті, з якими укладається трудовий договір (2 учні);
 • ті, що підписують заяву за власним бажанням) (2 учні);
 • працівники відділу кадрів (4-6 учнів);
 • працівники бухгалтерії (4-6 учнів).

2. Підготовка до гри (попередня можлива вдома). Кожен формує свою поведінку згідно з обраною роллю та пакетом документів, які отримав.

Бажаючі отримати роботу отримують одне із розроблених на попередньому уроці резюме і текст статей КЗпП, що стосуються укладання трудового договору, зразок заяви про прийом на роботу або вимоги до неї і готуються проходити процедуру співбесіди, укладання трудового договору та оформлення на роботу.

Бажаючі звільнитися отримують зразок заяви на звільнення за власним бажанням або вимоги до неї, текст статей КЗпП, що стосуються звільнення, і готуються пройти процедуру звільнення.

Керівники підприємств отримують текст статей КЗпП, що стосуються укладання та розірвання трудового договору, обговорених на попередньому уроці питань до співбесіди, і відповідно до своїх підгруп готуються до проведення співбесіди, укладання або розірвання трудового договору.

Працівники відділу кадрів отримують зразок записів у трудову книжку при прийомі, звільненні та інших записів і готуються поінформувати про них робітників.

Працівники бухгалтерії отримують текст КЗпП щодо заробітної плати і готуються роз’яснювати робітникам, який вид заробітної плати вони будуть отримувати і які виплати вони отримають у разі звільнення.

Хід гри

Ті, що виконують ролі осіб, які бажають отримати роботу, проходять процес оформлення на роботу:

 • співбесіду;
 • укладання трудового договору;
 • оформлення трудової книжки;
 • оформлення заробітної платні.

Ті, що виконують ролі робітників, що бажають звільнитися, проходять:

 • процедуру розірвання трудового договору;
 • оформлення трудової книжки при звільненні;
 • оформлення виплат у разі звільнення.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Складіть коротку інформацію про те, як влаштовувався на роботу хтось із ваших рідних.

Додаток 1

У заяві про прийом на роботу необхідно вказати:

 • 1) посаду, ім’я (скорочено) та по батькові (скорочено) керівника підприємства, організації чи установи або іншої особи, яка має право приймати на роботу та на ім’я якої пишеться заява;
 • 2) ваше прізвище, ім’я та по батькові;
 • 3) вашу домашню адресу;
 • 4) місце роботи і посаду, на яку претендуєте;
 • 5) бажаний термін вашої роботи.

Додаток 2

У заяві про звільнення за власним бажанням необхідно вказати:

 • 1) прізвище, ім’я (скорочено) та по батькові (скорочено) керівника підприємства, організації чи установи, або іншої особи, яка має право приймати на роботу та на ім’я якої пишеться заява;
 • 2) ваше прізвище, ім’я та по батькові;
 • 3) вашу домашню адресу;
 • 4) посаду, з якої звільняєтесь;
 • 5) причину звільнення (за власним бажанням, закінчення строкового договору);
 • 6) дату останнього дня роботи.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.