Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

ВІД АВТОРІВ

Головною метою сучасного загальноосвітнього закладу в Україні є виховання свідомого громадянина своєї держави; соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, людини з високою правовою культурою. Виходячи з цього, головними цілями курсу «Правознавство (практичний курс)» для 9 класу 12-річної школи є:

  • формування правових знань та вмінь;
  • формування таких компетентностей, як вміння працювати з нормативно-правовими актами, свідома оцінка правової ситуації в країні, правосвідомість та правова культура тощо;
  • розвиток творчих здібностей, практичного та конструктивного мислення учнів;
  • підготовка учнів до свідомої активної участі у суспільному житті своєї держави;
  • виховання в учнів особистих рис громадянина України;
  • формування особистості, що усвідомлює свою роль у житті Європи та світу;
  • виховання учнів на основі загальнолюдських цінностей, ідей гуманізму та демократії;
  • професійна орієнтація учнів тощо.

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України автори пособника «Правознавство (практичний курс). 9 клас» подають один із варіантів організації навчальної діяльності учнів та вчителів.

Новий предмет «Правознавство (практичний курс)» для 9 класу 12-річної школи розрахований на 34 години.

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких знань складається з п’яти елементів:

1. Мотивація.

2. Оголошення і представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

3. Надання необхідної інформації.

4. Інтерактивні вправи (центральна частина заняття).

5. Підсумки та оцінювання результатів уроку.

Інтерактивна частина складає приблизно 60 % всього заняття. Завдяки цьому учні отримують можливість самостійно працювати (у тому числі з правовими та іншими джерелами) і набувати навичок співробітництва одне з одним, уміння аналізувати сучасну ситуацію. Окрім інтерактивних методів, на уроках «Практичного права» застосовуються комп’ютерні навчальні технології, особливо під час роботи з правовими документами.

Під час вивчення тем, що пов’язані з правовою ситуацією в країні, доцільно організувати дебати та дискусії, запропонувати учням написати твори-роздуми з приводу тих чи інших питань правового життя нашої держави.

Проте вчителеві не слід забувати про таку специфіку правознавства, як необхідність надавати точні формулювання. У зв’язку з цим більше уваги слід приділяти роботі з правовими поняттями й правовими документами.

Автори посібника «Правознавство (практичний курс). 9 клас» бажають успіху у вивченні нового шкільного предмета.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО. ПРАКТИЧНИЙ КУРС». 9 КЛАС

№ та дата

Тема

Основні поняття

Очікувані вміння

Нормативно-правова база

1

Мета, завдання, особливості курсу

Правила, курс «Правознавство. Практичний курс»

Учні розповідають про мету, завдання, особливості курсу.

Пояснюють, як працювати на уроках курсу.

Висловлюють власні очікування щодо вивчення курсу

Розділ 1. Правила і закони у суспільстві й твоєму житті

2

Що таке правила та як вони виникають

Правило. Право

Пояснюють, що таке правила, розповідають, як і чому у суспільстві виникають правила. Наводять приклади різноманітних правил та сфер суспільного життя, де вони діють. Висловлюють власне ставлення до правил співжиття людей та їх дотримання

3

Що таке закон

Право, норми права, види правових норм галузі права, правові відносини

Розтлумачують поняття «право». Пояснюють, що таке галузь права та норма права. Наводять приклади правових норм та розрізняють їх види. Характеризують правові відносини та наводять приклади правових ситуацій. Висловлюють власну оцінку ролі права в житті людей

За вибором вчителя

4

Правомірна поведінка

Нормативно-правовий акт, закон. Підзаконний акт

Називають ознаки закону та описують процедуру прийняття закону. Розрізняють закон і підзаконний акт. Аналізують ситуацію, що регулюється підзаконним актом, пояснюючи його застосування. Висловлюють судження щодо необхідності й важливості дотримання приписів законів

За вибором вчителя

5

Правопорушення та юридична відповідальність

Правомірна поведінка, неправомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність, необхідна самооборона, крайня необхідність

Пояснюють, що таке правопорушення, описують його ознаки, розрізняють види правопорушень, наводять приклади правопорушень. Аналізують поведінку людей з точки зору її правомірності

Цивільний кодекс, Кодекс законів про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю, Кримінальний кодекс

6.

Що таке конституція

Конституція, органи законодавчої, виконавчої та судової влади

Поясніть, що таке конституція, характеризують Конституцію України як Основний Закон держави, розтлумачують зміст її окремих положень.

Називають органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, описують їх повноваження. Висловлюють судження та обґрунтовують значення конституції

Конституція України

7

Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»

Правило, право, норми права, галузі права, закон конституція, правопорушення, юридична відповідальність

Знають та розтлумачують поняття теми, аналізують правові ситуації, висловлюють власну думку щодо необхідності дотримання закону та норм права

Розділ 2. Ти — людина, значить, маєш права

8

Що таке права і свободи людини

Права та свободи, особисті (цивільні) права, політичні права, соціальні права, економічні права, культурні права, дитина

Розтлумачують поняття «права і свободи людини», описують види прав і свобод людини і наводять приклади

Називають міжнародні документи з прав людини і прав дитини.

Пояснюють, чому права дитини виділені в окрему категорію прав.

Аналізують зміст окремих статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини. Пояснюють, які органи й організації покликані захищати права і свободи людини.

Аналізують правові ситуації, використовуючи окремі положення міжнародних документів з прав людини. Висловлюють власні судження про значення захисту прав людини і громадянина в Україні

Загальна Декларація прав людини, Конвенція прав дитини

9

Що означає бути громадянином держави

Громадянство, громадянин, особа без громадянства, іноземець, правовий статус, правовий статус громадянина, правовий статус іноземців та осіб без громадянства, підстави набуття й припинення громадянства

Розтлумачують поняття «громадянство» і розрізняють статус громадянина, іноземця, особи без громадянства. Називають підстави набуття й припинення громадянства України.

Розв’язують правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми.

Оцінюють важливість та правове значення юридичного зв’язку особи та держави

Закон України «Про громадянство»

10

Конституційні права і свободи людини і громадянина

Права та свободи, конституційні права та свободи, обов’язки, Конституційні обов’язки, людина, особа, громадянин

Називає основні права і свободи людини та громадянина.

Коментує окремі статті II розділу Конституції України, пояснюючи юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Описує конституційні обов’язки громадян України. Аналізує правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина. Оцінює необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод і виконання обов’язків

Конституція України

11

Право на освіту в Україні

Право на освіту, середня освіта, навчально-виховний процес, учасники навчально-виховного процесу

Пояснюють юридичний зміст права на освіту в Україні та висловлюють судження щодо його важливості для людини.

Наводять приклади навчальних закладів, в яких можна здобути середню освіту, і розповідають про їх відмінності.

Називають учасників навчально-виховного процесу та описують, використовуючи положення нормативних актів, їхні окремі права та обов’язки.

Моделює та розв’язує правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками учасників навчально-виховного процесу.

Висловлюють власні оцінки взаємовідносин і поведінки учасників навчально-виховного процесу в життєвих ситуаціях

Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»

12

Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

Демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, самоврядування, територіальна громада, громадське об’єднання, громадська організація

Пояснюють поняття «демократія» і розповідають про форми участі громадян у житті демократичної держави.

Розтлумачують поняття самоврядування, оцінюють важливість участі громадян у вирішенні загальнодержавних питань та питань місцевого значення. Наводять приклади дитячих і громадських організацій в Україні і розповідають про їх діяльність.

Досліджують демократичні процеси у житті навчального закладу, функціонування органів учнівського самоврядування, моделюють демократичні процедури прийняття колективних рішень.

Формулюють власну позицію щодо громадянської активності особи

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

13

Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»

Людина, особа, громадянин, права людини, конституційні права та обов’язки

Знають та визначають поняття «права людини», «конституційні права та обов’язки», визначають види прав людини, модулюють та розв’язують ситуації, пов’язані з правами та обов’язками, висловлюють власне ставлення щодо необхідності дотримання прав та виконання обов’язків

Конституція України, Загальна декларація прав людини, Конвенція прав дитини

Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини

14

Що таке право власності

Власність, право власності, державна форма власності, колективна форма власності, приватна форма власності, право володіння майном, право користування майном, право розпорядження майном

Пояснюють юридичний зміст права власності і характеризують підстави набуття права власності, ілюструє їх прикладами.

Розрізняють форми власності, наводять приклади права володіння, користування, розпорядження майном

Розповідають, як дитина стає власником і як вона може розпорядитися належним їй майном.

Аналізують правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законодавства.

Оцінюють важливість для людини бути власником

Конституція України, Закон України «Про власність»

15

Цивільно-правові договори

Цивільно-правові відносини, договір, цивільно-правова угода, договір позики, фізична особа, договір найму (аренди), договір купівлі-продажу, договір дарування

Пояснюють, що таке договір, називають види цивільно-правових договорів, наводять приклади. Розповідають, хто і як укладає договори.

Аналізують зразок типового договору щодо його предмета, сторін та змісту.

Моделюють процедуру укладання договору та розв’язують ситуації, що можуть виникнути під час укладання договорів неповнолітніми особами. Висловлюють власне ставлення щодо важливості дотримання умов цивільно-правових договорів

Конституція України, Цивільний кодекс

16

Захист особистих немайнових та майнових прав

Майнові відносини, особисті немайнові відносини, особисті немайнові права, майнові права

Розрізняють особисті немайнові і майнові права та наводять приклади.

Називають підстави цивільно-правової відповідальності.

Складають за зразком позовну заяву і моделюють процедуру захисту цивільних прав у суді. Аналізують правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.

Висловлюють оцінки вчинків і поведінки неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю

Конституція України, Цивільний кодекс

17

Як успадкувати майно

Спадок, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, спадкування за законом

Пояснюють, хто такі спадкодавець і спадкоємець, що таке заповіт, і називають умови його чинності. Описують порядок спадкування за законом, розповідають про порядок отримання спадщини.

Аналізують правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права

Цивільний кодекс

18

Споживачі та їхні права

Споживач, продавці, виконавці, виробники

Розповідають, хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці.

Називають нормативні акти, коментують положення, що закріплюють права споживачів.

Наводять приклади порушення прав споживача із власного життя чи життя членів родини.

Моделюють ситуації придбання товару, замовляння послуг чи робіт

Конституція України, Цивільний кодекс, Закон України «Про захист прав споживачів»

19

Захист прав споживачів

Споживач, претензія, скарга, компенсація, термін придатності

Описують порядок дій споживача щодо захисту порушених прав, складають за зразком скаргу (претензію) щодо порушених прав споживача.

Пропонують варіанти розв’язання ситуацій порушення прав споживачів

Розділ 4. Закони в житті твоєї сім’ї (3 години)

20

Що таке сім’я і шлюб

Сім’я, сімейні відносини, шлюб, особисті немайнові обов’язки подружжя

Розтлумачують поняття «сім’я» і «шлюб», обґрунтовують важливість права людини на створення сім’ї. Пояснюють, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, зокрема порядок укладання шлюбу неповнолітньою особою. Називають окремі особисті немайнові права та обов’язки подружжя і характеризують їх на конкретних прикладах

Аналізують правові ситуації і пропонують шляхи їх розв’язання на підставі норм сімейного права. Висловлюють власні думки щодо створення сім’ї

Конституція України, Сімейний кодекс

21

Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

Батьки, діти, взаємні обов’язки батьків та дітей

Пояснюють, чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними, наводять приклади окремих прав батьків і дітей.

Описують обов’язок матері, батька утримувати дитину та обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків. Моделюють та розв’язують правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками батьків і дітей. Висловлюють власне ставлення до взаємних прав і обов’язків батьків і дітей

Конституція України, Сімейний кодекс, Конвенція прав дитини

22

Як держава захищає права дитини в сім’ї

Сім’я, дитина, права дитини, усиновлення, опіка, піклування, усиновлювачі

Називають державні органи та установи, що опікуються правами дитини.

Оцінюють ситуації порушення прав дитини в сім’ї. Розповідають про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав.

Розрізняють усиновлення та опіку і піклування. Моделюють та розв’язують правові ситуації. Висловлюють судження щодо важливості і значення виховання дитини в сім’ї

Конституція України, Сімейний кодекс, Закон України «Про охорону дитинства», Конвенція прав дитини

Розділ 5. Твої права у трудових відносинах

23

Право на працю в Україні

Право на працю, трудові відносини, робітники, роботодавці, служба зайнятості, резюме, співбесіда, підприємницька діяльність

Пояснюють, використовуючи положення Конституції України, юридичний зміст права на працю і наводять приклади відносин, що регулюються нормами трудового права

Називають основні причини безробіття в Україні, описують шляхи пошуку роботи та оцінюють їх ефективність.

Складають за зразком резюме для працевлаштування. Пояснюють, що таке підприємницька діяльність та наводять приклади її основних організаційно-правових форм, моделюють процедуру реєстрації підприємницької діяльності.

Формулюють власну позицію щодо важливості права людини на працю

Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про підприємництво»

24

Трудовий договір

Трудовий договір, колективний договір, робітник, роботодавець, співбесіда, укладання та розірвання трудового договору, права та обов’язки робітника та роботодавця, робочий час, заробітна платня

Пояснюють що таке трудовий договір, називають його сторони. Розповідають про процедуру

співбесіди щодо працевлаштування і порядок прийому на роботу.

Називають основні права та обов’язки роботодавця та працівника.

Описують порядок розірвання трудового договору. Складають за зразком заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Пропонують шляхи розв’язання правових ситуацій, пов’язаних із працевлаштуванням

Конституція України, Кодекс законів про працю

25

Як законодавство регулює працю неповнолітніх

Неповнолітні, робочий час, заробітна платня

Описують, використовуючи положення трудового законодавства, права неповнолітніх у трудових відносинах. Характеризують особливості робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх

Досліджують стан дитячої праці в Україні. Пропонують шляхи розв’язання правових ситуацій, пов’язаних із пошуком роботи і працевлаштуванням неповнолітніх. Оцінюють проблеми пошуку роботи та працевлаштування неповнолітніх

Конституція України, Кодекс законів про працю

26

Тематичне оцінювання з тем «Закони в житті твоєї сім’ї» і «Твої права у трудових ї відносинах»

Поняття, пов’язані з цивільним, сімейним та трудовим правом

За допомогою вчителя готують проекти, самостійно захищають проекти перед класом. Опановують уміння збирати матеріал на задану тему і представити його перед аудиторією, працювати індивідуально та в групах

Конституція України, Цивільний кодекс, Закон України «Про власність», Закон України «Про підприємництво», Закон «Про захист прав споживачів», Сімейний кодекс, Конвенція прав дитини, Закон України «Про охорону дитинства», Кодекс законів про працю, Закон України «Про зайнятість населення»

Розділ 6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві

27

Які правопорушення називають адміністративними

Правопорушення, адміністративне правопорушення, адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення, заходи адміністративного впливу

Називають відносини, врегульовані адміністративним і кримінальним правом.

Розрізняють адміністративний проступок і злочин, наводять приклади.

Називають органи, що розглядають справи про адміністративні проступки.

Описують адміністративні стягнення, що застосовуються до неповнолітніх.

Аналізують і розв’язують правові ситуації щодо адміністративних правопорушень неповнолітніх. Висловлюють власне ставлення до найпоширеніших адміністративних правопорушень неповнолітніх

Кодекс законів про адміністративні правопорушення

28-29

Що таке злочин. Ознаки, види та склад злочинів

Кримінальне правопорушення, злочин, ознаки та види злочину, склад злочину

Характеризують ознаки злочину, описують елементи складу злочину, називають види злочинів, наводять приклади.

Аналізують правові ситуації і пропонують шляхи їх розв’язання, використовуючи окремі статті Кримінального кодексу України.

Моделюють варіанти поведінки в ситуаціях загрози стати жертвою злочину.

Оцінюють наслідки злочину для конкретної особи, оточуючих і суспільства в цілому

Кримінальний кодекс

30

Що таке кримінальна відповідальність і кримінальне покарання

Кримінальна відповідальність, підстави притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне покарання, види покарань

Розтлумачують поняття «кримінальна відповідальність» і називають її підстави, пояснюють, що таке покарання.

Називають види покарань, які застосовуються щодо неповнолітньої особи, яка скоїла злочин, розповідають про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Оцінюють причини підліткової злочинності в Україні. Висловлюють власне ставлення до злочинів

Конституція України, Кримінальний кодекс

31

Правоохоронні органи в Україні

Правоохоронні органи, міліція, завдання міліції, права та обов’язки міліції

Пояснюють, які органи держави називають правоохоронними і наводять приклади.

Описують основні завдання, права та обов’язки міліції. Складають за зразком заяву до відділку міліції. Характеризують права неповнолітніх осіб при затриманні, арешті, допиті.

Моделюють і розв’язують правові ситуації.

Формулюють власну позицію щодо поведінки в ситуації взаємодії із правоохоронними органами

Конституція України, Кодекс законів про адміністративні правопорушення, Закон України «Про міліцію»

32

Кримінальний процес та його учасники

Кримінальна справа, етапи кримінальної справи, підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний, потерпілий, свідок, прокурор, захисник, презумпція невинуватості, процедура судового розгляду, право на захист у суді

Називають основні етапи розгляду кримінальної справи. Характеризують учасників кримінального процесу. Розповідають про права та обов’язки потерпілого і підсудного.

Розтлумачують принцип презумпції невинуватості та оцінюють його значення.

Пояснюють процедуру судового розгляду кримінальної справи.

Висловлюють власну оцінку важливості права людини на захист у суді

Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс

Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій

33

Світ юридичних професій

Юрист, юридичні професії, юридичні навчальні заклади, слідчий, прокурор, адвокат, суддя, нотаріус

Описують окремі юридичні професії.

Характеризують основні повноваження слідчого, прокурора та представників інших юридичних професій. Описують основні вимоги до осіб, які бажають працювати за юридичним фахом.

Називають навчальні заклади, що надають юридичну освіту.

Аналізують і розв’язують ситуації, в яких особа звертається по юридичну допомогу.

Висловлюють судження щодо причин популярності юридичних професій у світі

34

Тематичне оцінювання з тем «Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві» та «Твоя подорож у світ юридичних професій»

Поняття, які вивчалися протягом року

Знання, вміння та навички, засвоєні протягом року. Мають уявлення про основні положення практичного права, характеризують, аналізують, моделюють, розв’язують правові ситуації, висловлюють свідому думку з приводу цих ситуацій

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст