Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 2

Історичний аспект виникнення держави та права

Мета: розкрити причини виникнення держави і права, теорії виникнення, продовжити формування вміння сприймати лекційний матеріал, виховувати поважне ставлення до держави.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: держава, право, теологічна, патріархальна, договірна теорії, теорія насильства, психологічна, історико-матеріалістична (марксистська), органічна, космічна, технократична теорії.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1. Що таке суспільство?

2. Назвіть види суспільства.

3. Назвіть основні етапи розвитку суспільства.

4. Яким чином регулювалися соціальні відносини в додержавний період суспільного розвитку?

III. Вивчення нового матеріалу

Причини виникнення держави і права

Учитель. Зважаючи на різноманітність сфер відносин, суспільство з моменту свого виникнення потребує регулювання та управління. З виникненням класів, різних видів господарської та духовної діяльності ця потреба зростає. З’являється інститут регулювання — держава та норми регулювання — право, що свідчить про більш високий ступінь суспільного розвитку. Держава забезпечує панування одного класу над іншим, а також може виконувати функцію захисту окремих груп чи особистості; протидіє сваволі та анархії; сприяє розвитку господарства, науки та культури. Право регулює межі поведінки людей та захищає їх. Таким чином, держава і право стають універсальним інструментом регулювання суспільних відносин.

Завдання

  • Зробіть висновок про основну причину виникнення держави та права.

Теорії виникнення держави та права

Учитель. На сьогодні серед науковців немає єдиного погляду щодо процесу виникнення держави.

1. Теологічна теорія (Аврелій Августин, Фома Аквінський) — пояснює походження держави божественною волею, обґрунтовуючи вічність та святість держави.

2. Патріархальна теорія (Арістотель) — полягає у твердженні, що держава походить від сім’ї і є результатом зростання та розподілу сім’ї.

3. Договірна теорія (Ґроцій, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк) — стверджує, що держава виникла внаслідок укладення між людьми суспільного договору — добровільної угоди між правителем і народом для забезпечення спільної справедливості.

4. Теорія насильства (Є. Дюринг, К. Каутський) — пояснює появу держави завоюванням одними племенами чи народами інших.

5. Психологічна теорія (Л. Петражицький) — держава виникла в результаті психологічної потреби людей жити в умовах організованого співтовариства та колективної взаємодії.

6. Історико-матеріалістична (марксистська) теорія (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) — пов’язує виникнення держави з економічними та соціальними чинниками, виникненням майнової нерівності, розшаруванням суспільства та появою класів. Є найбільш поширеною.

7. Органічна теорія (Т. Спенсер) — порівнює розвиток держави з розвитком біологічних організмів, які народжуються, розвиваються, старіють та вмирають.

8. Космічна теорія — пріоритет виникнення держави на землі віддає інопланетянам.

9. Технократична теорія (Г. Уайльд, Н. Михайлівський) — пояснює появу держави переходом до економіки виробництва.

Запитання

  • Яка з теорій, на ваш погляд, найбільш наближена до істини? Поясніть свою точку зору.

Зміни організації суспільних відносин

Учитель. Із виникненням держави змінюється система соціальних відносин. Влада перестає бути суспільною (країною, як правило, править одна людини, влада якої передається за спадком), вона спрямована на підтримку верховенства однієї групи людей над іншими. Відносини регулюються системою правових норм та законів.

Оскільки держава та право є породженням суспільства, то вони постійно перебувають під впливом різних суспільних чинників та суперечностей: соціальних, етнічних, релігійних то що. Тому їх роль за різних часів та на різних територіях не завжди однакова.

Так, на сучасному етапі держави відрізняються соціальною спрямованістю діяльності. Її мета — за допомогою підвищення соціальних стандартів досягти примирення інтересів соціально сильних та соціально слабких верств населення. Це так званий тип соціальної держави.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання

1. Яке місце в суспільних відносинах посідають держава та право?

2. Як змінюються соціальні відносини з виникненням держави?

3. Назвіть відомі вам теорії виникнення держави.

4. Про що свідчить виникнення соціальних держав?

5. Чи є Україна насправді соціальною державою?

V. Підбиття підсумків

Учитель говорить про важливість держави для суспільства та наголошує на тому, що, незважаючи на розмаїття поглядів щодо виникнення держави, один із чинників об’єднує практично всі теорії. Це — необхідність у держави як інституті регулювання відносин у суспільстві.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про одну з теорій виникнення держави.

3. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про форми правління.