Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

УРОК 10

Поняття і структура правової системи

Мета: розкрити поняття і структуру правової системи, правової норми, системи права та системи законодавства, види і основні ознаки правових систем, виховувати в учнів правову культуру.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: правова система, система права, галузь права, інститут права, норма права, система законодавства, галузь законодавства, нормативний інститут, нормативний припис, систематизація законодавства, кодифікація, інкорпорація.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1. Що таке право?

2. Назвіть основні функції права.

3. Назвіть форми права.

III. Вивчення нового матеріалу

Структура правової системи

Учитель. Правова система — це система усіх юридичних явищ, які існують у певній державі або групі держав. Її складовими є система права, юридична практика та правова ідеологія.

Запитання

 • Як ви вважаєте, які чинники впливають на формування тієї чи іншої правової системи?

Система права

Проблемне завдання

 • В юридичній термінології існують два поняття «правова система» та «система права». Порівняйте ці два поняття.

Перш за все вчитель звертає увагу, що на попередньому уроці йшлося про таку ознаку права, як оформленість, тепер буде розглянуто системність права.

Перед учнями ставиться завдання скласти схеми «Система права» та «Система законодавства».

Учитель. Система права — це структурно врегульована сукупність правових норм певної держави, яка полягає в їх єдності, погодженості та розподілі.

Основними елементами системи права є галузі, інститути та норми.

Галузь права — це відносно самостійна сукупність норм права, об’єднаних спільністю предмета (сукупністю відносин певного виду) та методами правового регулювання (прийоми та засоби регулювання суспільних відносин).

Галузі можуть розподілятися на підгалузі, які регулюють відносини конкретного виду (авторське право в галузі цивільного права).

Інститут права — це група правових норм у межах конкретної галузі чи підгалузі права, яка регулює певну групу якісно однорідних суспільних відносин у межах певного їх виду (інститут Президентства в конституційному праві).

Інститути можуть бути як галузевими, так і міжгалузевими (інститут права власності складається з норм цивільного, земельного, кримінального та деяких інших галузей права).

Норма права — це формальне визначення, сформульоване або санкціоноване державою загальнообов’язкове правило поведінки, здійснення якого забезпечується державними примусовими заходами.

Норми загальної частини визначають джерела галузі, її чинність у просторі та часі, дають загальну характеристику цього виду правовідносин.

Норми основної частини являють собою ті правові інститути, які належать до цієї галузі права.

Таким чином, структура правової системи — це внутрішня організація чинних правових норм держави, яка передбачає наявність та певний взаємозв’язок її складових: галузей права, правових інститутів та конкретних правових норм.

Практичні завдання

1. Які з наведених галузей права є чинними в сучасному українському праві?

 • а) Адміністративне право;
 • б) авторське право;
 • в) звичаєве право;
 • г) кримінальне право.

2. До яких галузей права належать наведені норми?

 • а) «Сімейні обов’язки тісно пов’язані з особою, а тому не можуть бути покладені на іншу особу».
 • б) «Право на підприємницьку діяльність мають фізичні особи з повною цивільною відповідальністю...»
 • в) «Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їхніх прав...»
 • г) «Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилося шістнадцять років».
 • д) Трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваним робітником у будь-який час».
 • е) «Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади в Україні».

Норма права та її структура

Учитель. Правова норма — це загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, що встановлюється та охороняється державою.

Структура правової норми — це її внутрішня конструкція, що передбачає наявність і певний взаємозв’язок її складових.

Правова норма характеризується наявністю трьох елементів: гіпотези, диспозиції та санкції.

Гіпотеза — це частина норми права, що вказує, за яких обставин дана норма вступить у дію (відповідає на запитання: де? коли? хто? в яких випадках? за яких умов?).

Диспозиція — це, власне, правило поведінки (право або обов’язок учасника правовідносин), вказівка на те, якою має бути поведінка визначених гіпотезою суб’єктів за наявності умов, передбачених нею.

Санкція — частина правової норми, в якій, з одного боку, визначаються заходи державного впливу або юридична відповідальність, які застосовуються в разі невиконання приписів, передбачених у диспозиції. Ними можуть бути: майнова відповідальність, накладення штрафу, визнання певних дій недійсними, звільнення з роботи, позбавлення волі тощо. З іншого боку, це заохочувальні заходи (премії підвищення на посаді тощо).

Отже, конструкція правової норми може бути представлена у вигляді наступної схеми:

«Якщо..., —> то..., —> інакше»

Наприклад, якщо одна особа за договором позики отримала від іншої особи грошову суму (гіпотеза), то боржник зобов’язаний повернути цю суму у визначений строк (диспозиція), інакше справа буде розглядатися в суді (санкція).

Безпосередньо саме в такій структурі норми права зустрічаються не завжди. Але саме така внутрішня логічна схема завжди мається на увазі.

Практичне завдання

Визначити елементи норми права.

1. «Фізична особа (підприємець) відповідає за обов’язки, пов’язані з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном...». (Ст. 52 Цивільного Кодексу України)

2. «Якщо повнолітня дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних немічних батьків, з них, за рішенням суду, можуть бути стягнені кошти на покриття витрат, пов’язаних з таким піклуванням». (Ст. 172 Сімейного Кодексу України)

3. «Виробник (виконавець) зобов’язаний інформувати споживача про можливий ризик та безпечне користування товаром (роботою, послугою) за допомогою діючих у міжнародній практиці позначок». (Ст. 16 «Закону України «Про захист прав споживачів»)

4. «Допит неповнолітнього повинен проводитися в присутності адвоката...». (Ст. 168 КПК України)

5. Умисне легке тілесне ушкодження карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

6. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. (Ст. 125 Кримінального кодексу України)

7. Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати тягне за собою накладання штрафу від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. (Ст. 51 Кодексу Законів про адміністративну відповідальність)

Система законодавства

Учитель. Система законодавства — це сукупність чинних нормативно-правових актів певної держави, передусім законів, у яких офіційно закріплюються загальнообов’язкові правила поведінки (норми права).

Система законодавства є зовнішнім проявом та способом існування системи права. Її основними елементами є галузі, нормативні інститути та нормативні приписи.

Галузь законодавства — це сукупність нормативних приписів, що регулюють певну сферу суспільних відносин.

Галузі законодавства в деяких випадках збігаються з галузями права (кримінальне законодавство, адміністративне законодавство, цивільне законодавство), в деяких — з міжгалузевими комплексами (законодавство у сфері права власності), деякі — з підгалузями права (законодавство пов’язане з авторським правом, банківською діяльністю.)

Нормативний інститут — це сукупність нормативно-правових актів, що містять норми, які регулюють один вид суспільних відносин.

Нормативний припис — це вимога, що висувається щодо суб’єктів права в тексті нормативно-правового акта.

Систематизація — це діяльність, спрямована на розташування окремих елементів у певному порядку та об’єднання їх в єдине ціле, тобто зовнішня обробка певного матеріалу.

Систематизація законодавства (правових актів) — це впорядкування й удосконалення правових актів та приведення їх до певної, внутрішньо узгодженої системи.

Оскільки законодавство охоплює всі сфери суспільного життя, то для полегшення практики його застосування використовується така систематизація законодавства:

 • 1) кодифікація, тобто такий спосіб систематизації, який полягає у зведенні окремих правових актів, що врегульовують відносини у певній сфері суспільного життя, в один комплексний нормативний акт;
 • 2) інкорпорація, тобто внесення поточних змін і доповнень до чинних правових актів у межах конкретного нормативного акта;
 • 3) консолідація, тобто зовнішня обробка нормативного матеріалу — розміщення його за галузями права, у хронологічному порядку або за іншими формальними ознаками.

Завдання

Визначити, до якої галузі законодавства та права належать такі нормативно-правові акти:

 • а) Кодекс законів про адміністративну відповідальність;
 • б) Кримінальний Кодекс України;
 • в) Кодекс Законів про працю;
 • г) Цивільний кодекс;
 • д) Сімейний кодекс;
 • е) Закон України «Про захист прав споживачів»;
 • ж) Закон України «Про громадянство України».

Поняття, види та загальна характеристика правових систем Розповідь вчителя або повідомлення учнів про системи права

У сучасному світі існують різні системи права, що склалися в окремих державах. Найпоширенішими з них є:

 • континентальна, що склалася на основі римського права та існує у державах континентальної Європи;
 • англо-саксонська, чи прецедентна, яка поширена в США, Великій Британії та країнах Британської співдружності;
 • релігійно-традиційна, в якій об’єднуються релігійні, юридичні та філософські елементи і регулятором суспільних відносин є релігія, традиції, звичаї. Ця система поширена в країнах Азії та Африки (наприклад, мусульманське право).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда з учнями

1. Що таке правова система?

2. Чим правова система відрізняється від системи права?

3. Що таке система законодавства?

4. Назвіть елементи системи права та системи законодавства.

5. Із якою метою проводиться систематизація законодавства?

6. Доведіть, що існування тієї чи іншої системи права пов’язане з історичним, культурним, політичним розвитком даної держави.

V. Підбиття підсумків

Учитель звертає увагу, що теоретичні знання, отримані впродовж уроку, допоможуть учням краще зорієнтуватися в системі права та законодавстві України.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Дати короткий аналіз однієї з галузей права (завдання доцільно розподілити між групами учнів).