Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

Частина друга. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

УРОК 9

Поняття і загальна характеристика права

Мета: розкрити поняття, функції, ознаки соціальних норм та права, поняття «джерела та форми права», дати уявлення про систематизацію правових актів; розвивати вміння працювати з поняттями, застосовувати отримані знання на практиці; виховувати правову культуру учнів.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: соціальні норми, право, мораль, функції соціальних норм, функції права, джерела права, форми права, правовий акт, систематизація правових актів, правовий звичай, правовий прецедент, правовий договір, міжнародний правовий акт, законодавчий процес.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань учнів

Бесіда

1. Що таке суспільство?

2. Назвіть основні причини та види суспільних відносин.

III. Вивчення нового матеріалу

Соціальні норми: поняття, види, функції

Учитель. Для регулювання системи різноманітних відносин люди створили норми. Це соціальні норми, тобто правила поведінки, що регулюють відносини між людьми і спрямовують їхню діяльність у суспільних інтересах.

Усі соціальні норми, залежно від їх ролі й місця в системі соціального регулювання, поділяються на:

 • 1) правові (або юридичні), тобто норми, що встановлені державою і забезпечені її примусовою силою, регулюють найважливіші аспекти суспільних відносин;
 • 2) морально-етичні, що сформувалися стихійно, існують у свідомості людей і виступають критеріями у ставленні людей одне до одного і до суспільства;
 • 3) релігійні, які регулюють відправлення релігійних культів, ставлення людей до Бога і навколишнього світу;
 • 4) корпоративні, тобто правила поведінки, що встановлюються та забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об’єднаннями людей;
 • 5) політичні, які регулюють відносини між різними суб’єктами політичної діяльності та являють собою політичні програми, заяви, декларації тощо;
 • 6) естетичні, що відбивають ставлення людей до порядку оформлення й оцінки предметів духовної чи матеріальної культури з позицій краси, гармонії, якості тощо;
 • 7) звичаї, тобто правила поведінки, які склалися внаслідок історично тривалого повторення людьми певних дій, що закріпилися як стійкі звички;
 • 8) традиції, різновид звичаїв, що вказує на епізодичне правило, стиль поведінки.

Тестові завдання

Визначте вид соціальної норми.

 • 1. Люди, що сповідують іслам, відмовились їсти свинину.
 • 2. Голова партійної організації звернувся до її членів з приводу сплати партійних внесків.
 • 3. В Україні весіллю обов’язково передує сватання.
 • 4. На честь Дня працівників освіти в школі відбувся святковий концерт.
 • 5. Святковий стіл необхідно застилати чистою скатертиною.
 • 6. Під час виборчої кампанії політичні партії підписали кодекс поведінки.
 • 7. Підліток не поступився місцем у тролейбусі літній людині.
 • 8. Пасажир не сплатив за проїзд у тролейбусі.

Учитель. Існують й інші критерії класифікації соціальних норм.

1. Залежно від обсягу дії:

 • а) ті, що поширюються на суспільство в цілому;
 • б) ті, що розраховані на окремі групи або на окремих людей.

2. За ступенем визначеності та конкретності:

 • а) формально визначені;
 • б) формально не визначені.

3. За способом забезпечення їх дії.

 • а) ті, що забезпечуються примусовою силою держави;
 • б) ті, що забезпечуються авторитетом самих норм, силою громадської думки, організаційними заходами тощо.

Завдання

 • Класифікувати наведені вище соціальні норми згідно із вказаними критеріями.

Поняття, ознаки та функції права

Запитання

 • Якими соціальними нормами регулювалось життя людей у додержавному суспільстві?

Учитель. З появою держави виникає особливий вид соціальних норм — право, оскільки родові звичаї не могли врегулювати відносини між різними групами населення та узгоджувати їх інтереси. Виникла потреба в правових, або юридичних, нормах.

Право — система загальнообов’язкових, формально визначених норм, що встановлюються та охороняються державою та регулюють найбільш важливі суспільні відносини.

Природне право — це сукупність правил, які випливають з самої природи буття людини і відображають загальнолюдські уявлення про принципи, на яких мають базуватися взаємовідносини між людьми.

Позитивне право — це система норм, які встановлені державою, діють у конкретний час, поширюються на конкретних осіб, забезпечуються примусовою силою з боку держави і можуть змінюватися або скасовуватися за її волею.

Завдання

 • Спираючись на визначення поняття «право», спробуйте сформулювати його головні ознаки.

Ознаки права:

 • 1) має нормативний характер, тобто складається з норм;
 • 2) норми встановлюються державою, висловлюють її волю;
 • 3) регулює найважливіші суспільні відносини;
 • 4) має пріоритет перед іншими соціальними нормами;
 • 5) формально визначене, тобто має чітке формулювання правил поведінки, які цими нормами закріплені;
 • 6) висловлене у нормативних актах;
 • 7) складає систему права в державі;
 • 8) має гарантованість, тобто гарантується й забезпечується примусом держави;
 • 9) охороняється від порушень спеціальними державними органами;
 • 10) порушення передбачає правові санкції.

Правові норми є складовою в системі соціальних норм, але мають пріоритет перед іншими соціальними нормами.

Право і мораль

Учитель. Найчастіше право взаємодіє з мораллю. У права та моралі є спільні ознаки та відмінності.

Мораль як система норм, що регулюють соціальні відносини, виникла значно раніше за право. Саме через мораль відбувається процес ствердження таких загальнолюдських цінностей, як добро, щастя, людяність тощо.

Мораль та право взаємодіють і доповнюють одне одного. Так, лише в суспільстві, де уявлення про справедливість і законність збігаються, може бути забезпечений закон і правопорядок, лише в суспільстві, де честь і гідність визнаються найвищими людськими цінностями, реально забезпечуються права людини.

Мораль часто є базою для правових норм (чесність та порядність є основою трудової дисципліни), а право сприяє закріпленню моральних норм у суспільстві (дотримання правопорядку).

Завдання

 • Порівняйте поняття «право» та «мораль» і складіть таблицю «Право та мораль: спільні ознаки та відмінності».

Спільні ознаки

Відмінності

Право

Мораль

Подальший розгляд цього питання може бути проведений у двох варіантах.

Варіант 1

Учні складають таблицю на основі розповіді вчителя.

Варіант 2

Учитель пропонує учням, користуючись отриманими вже знаннями, самостійно виявити спільні ознаки та відмінності права та моралі, а потім у процесі колективної роботи за допомогою критеріїв відмінності заповнити таблицю.

Розповідь учителя

Право та мораль мають спільні ознаки:

 • а) регулюють суспільні відносини;
 • б) впливають на свідомість та поведінку людей і формування стандартів їхньої поведінки;
 • в) є правилами поведінки загальнообов’язкового характеру;
 • г) базуються на принципі справедливості.

Водночас право та мораль мають низку відмінностей.

За завданням:

 • мораль — встановлення певного суспільного порядку;
 • право — встановлення певного правопорядку.

За походженням:

 • мораль формується у суспільстві стихійно:
 • право — встановлюється державою.

За джерелом волі:

 • мораль — воля суспільства:
 • право — воля держави.

За формою висловлення:

 • правові норми — у правових актах;
 • морально-етичні — існують у свідомості людей.

За широтою охоплення суспільних відносин:

 • мораль — всі аспекти;
 • право — найбільш важливі.

За способом формулювання:

 • норми моралі мають невизначений характер;
 • норми права чітко визначені.

За ступенем деталізації, регламентування:

 • мораль регулює відносини в загальних рисах;
 • право — детально.

За способом забезпечення:

 • моральні норми забезпечуються їх авторитетом, громадською думкою тощо;
 • правові норми — примусовою силою держави.

За характером наслідків порушення:

 • норми моралі зумовлюють громадський осуд та засоби громадського впливу;
 • норми права — правові санкції.

Функції права

Учитель. Функції, права — це основні напрямки його впливу на свідомість і поведінку суб’єктів суспільних відносин з метою розв’язання конкретних завдань.

Запитання

 • Які функції, на ваш погляд, виконує право в суспільстві?

Учитель. Розрізняють певні функції права.

За сферою правового впливу:

 • економічна — регулювання економічних відносин;
 • політична — визначення й охорона суспільного і державного ладу, регламентація суспільних і політичних відносин;
 • ідеологічна — формування суспільної свідомості через правове визнання або заборону певних ідеологій;
 • екологічна — регламентація екологічних відносин;
 • культурно-виховна — регулювання відносин у сфері освіти, науки, культури.

За характером впливу на суспільні відносини:

 • статична — закріплення й сприяння стабілізації існуючих суспільних відносин;
 • динамічна — сприяння виникненню й розвитку нових суспільних відносин;
 • установча — первинне заснування певних соціальних інститутів;
 • інтегративна — системоутворюючий вплив на суспільні відносини;
 • охоронна — охорона суспільних відносин від небажаних впливів;
 • запобіжна — запобігання виникненню небажаних суспільних відносин.

За характером впливу на свідомість і поведінку суб’єктів суспільних відносин:

 • нормативно-регулююча — регламентування поведінки, встановлення прав та обов’язків тощо.
 • інформативна — доведення до суб’єктів суспільних відносин волі держави, що закріплена в правових нормах;
 • комунікативна — сприяння організації правовідносин;
 • орієнтаційна — визначення ціннісних критеріїв поведінки; виховна — вплив на формування світогляду й свідомості.

За сферою поширення:

 • загальноправові;
 • міжгалузеві;
 • галузеві;
 • правових інститутів;
 • норм права.

Тестове завдання

Визначте функцію права.

1. Юридичне закріплення повноважень власника щодо володіння, користування та розпорядження майном.

2. Кримінальна відповідальність за крадіжку.

3. Покладання обов’язку сплачувати податки.

4. Заборона розповсюджувати наркотичні засоби.

Джерела права

Учитель. Для повноцінного виконання своїх функцій правові норми повинні бути чітко оформлені та юридично закріплені, тобто мати зовнішнє відображення.

Існують такі тлумачення джерел права.

1. У матеріальному розумінні:

 • а) джерела права (широке розуміння) — власне матеріальні умови життя суспільства (суспільні відносини), вимоги яких закріплено у правових нормах;
 • б) джерела права — воля держави, що закріплена у правових нормах;
 • в) джерело права — механізм утворення правових норм.

2. У формальному розумінні:

Джерела права — форма висловлення державно-владних велінь.

Елементи джерела права:

 • 1) суспільні відносини;
 • 2) воля держави;
 • 3) діяльність державних органів;
 • 4) правові акти.

Форми джерела права

1. Нормативно правовий акт — офіційний письмовий документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить правові норми, що врегульовують певну групу однорідних суспільних відносин. Це найбільш поширена форма джерела права.

2. Санкціоновані правові звичаї — звичаї, що у практиці суспільних відносин існували як неписане правило незалежно від волі держави, а іноді і всупереч їй, але з часом були санкціоновані (узаконені) державою і стали офіційним правилом.

3. Юридичний (правовий) прецедент — це перше рішення суду або адміністративного органу з конкретної справи, яке стає обов’язковим правилом для розв’язання подібних, аналогічних випадків.

4. Нормативний договір — це договір, в якому висловлена узгоджена воля кількох суб’єктів правовідносин, що врегульовує відносини між ними, а іноді стає обов’язковою і для інших суб’єктів цих відносин.

5. Міжнародні правові акти — норми міжнародного співтовариства, які за згодою держави можуть застосовуватися на її території.

Запитання для закріплення знань

1. Порівняйте поняття джерела права в матеріальному та формальному розумінні.

2. Як ви вважаєте, які форми права є чинними сьогодні в Україні?

3. Визначте форму джерела права:

 • а) Загальна декларація прав людини;
 • б) договір з ремонтною бригадою про ремонт квартири;
 • в) Конституція України;
 • г) правило Божого суду в «Руській Правді».

Нормативно-правові акти

Учитель. Найбільш поширеною формою джерела права є нормативно-правовий акт. Нормативно-правові акти мають свої види та особливості.

Ознаками нормативно-правових актів є те, що вони:

 • 1) видаються уповноваженим органом влади або народом шляхом референдуму;
 • 2) містять нові або скасовують чи змінюють старі правові норми;
 • 3) мають чітко формулювати права та обов’язки осіб, на яких вони поширюються;
 • 4) мають форму письмового документа й обов’язкові реквізити;
 • 5) публікуються у визначених законом офіційних виданнях.

Нормативно-правові акти поділяються на:

 • 1) закони — прийняті у визначеному конституцією порядку акти органу законодавчої влади або прийняті шляхом референдуму, що врегульовують найважливіші суспільні відносини і мають вищу юридичну силу (конституція (основний закон), конституційні та звичайні закони);
 • 2) підзаконні акти — нормативно-правові акти правотворчих органів держави, що деталізують і розвивають положення, які закріплені у законах та визначають процедуру їх реалізації (укази, постанови, статути, розпорядження, правила, положення, накази, інструкції, листи).

Нормативно-правові акти слід розрізняти з індивідуальними правовими актами — індивідуальними правовими приписами, що виступають засобом реалізації нормативних актів уповноваженими органами у конкретних випадках правовідносин.

Особливе місце серед нормативних актів посідають декрети — виявлення надзвичайних повноважень установчого органу або уряду, згідно з яким він самочинно приймає рішення, що мають силу закону.

Завдання

Визначте вид правового акта.

1. Кодекс законів про адміністративну відповідальність.

2. Видача ордера на квартиру.

3. Постанова Кабінету Міністрів України.

4. Указ Президента України.

5. Конституція АРК.

6. Рішення облради про виділення земельної ділянки для будівництва школи.

7. Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок ліцензування».

8. Указ Президента України «Про присвоєння звання “Герой України”».

Законодавчий процес

Учитель. Законодавчий процес — визначена законодавством процедура здійснення законодавчих повноважень, яка є системою взаємопов’язаних і взаємозумовлених дій зі створення закону.

Основні етапи законодавчого процесу:

 • реалізація законодавчої ініціативи;
 • офіційна підготовка проекту закону;
 • обговорення законопроекту законодавчим органом;
 • всенародне обговорення (в разі необхідності);
 • прийняття;
 • підписання та опублікування закону.

Робота з текстом Конституції України

1. Хто має право законодавчої ініціативи в Україні?

2. На які етапи розподіляється процес обговорення законопроекту у Верховній Ради України?

3. Яким чином приймаються закони?

4. Хто підписує прийняті закони?

5. Коли і де відбувається оприлюднення прийнятих законів?

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

1. Що таке соціальні норми?

2. Назвіть основні види соціальних норм.

3. Дайте визначення поняття «право».

4. Яку роль відіграє право в системі соціальних норм?

5. Дайте визначення функцій права і вкажіть їх види.

6. Що таке джерела та форми права?

7. Які критерії лежать в основі розподілу форм права на види?

8. За якими критеріями відбувається систематизація нормативно-правових актів?

9. Назвіть основні види нормативно-правових актів.

V. Підбиття підсумків

Учитель вказує на важливість права в системі соціальних відносин, звертає увагу на важливість дотримання положень основних нормативних актів і, перш за все, Конституції та законів.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення «Право в системі соціальних норм».

3. Навести приклади правових і моральних норм, функцій права.