Усі уроки до курсу «Правознавство». 10 клас

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ уроку

Тема

Основні поняття

Нормативно-правова база

Очікувані результати

Частина перша. Основи теорії держави

1

Історичний аспект виникнення держави та права

Суспільство, індустріальне суспільство, аграрне суспільство, інформаційне суспільство, суспільні відносини

Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру; пояснює, як працювати над матеріалом на уроках та вдома, як користуватись підручником та правовими актами; висловлює власні очікування щодо вивчення курсу;

розповідає, що таке суспільні відносини, які є їх види, наводить приклади;

обґрунтовує необхідність організації суспільних відносин та розповідає, за допомогою яких засобів відбувалось їх впорядкування у додержавний період

2

Історичний аспект виникнення держави та права

Держава, право, теологічна, патріархальна, договірна теорії, теорія насильства, психологічна, історико-матеріалістична (марксистська), органічна, космічна, технократична теорії

Учень (учениця): називає: теорії виникнення держави та дає їх коротку характеристику; історичні типи держави і права та дає їх коротку характеристику

3

Загальна характеристика держави та державної влади

Влада, держава, функції держави, органи держави, органи державної влади

Учень (учениця): пояснює, що являє собою держава і називає основні її ознаки та функції;

дає: визначення органу держави та називає їх види; державної влади та називає основні її ознаки; загальну характеристику завдань органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

пояснює, що таке влада та які є її види; характеризує поняття «органи держави» та «органи державної влади»

4

Державний лад. Форми правління

Державний лад, форми держави, форми правління, республіка, парламентська республіка, президентська республіка, змішана республіка, монархія, абсолютна монархія, обмежена монархія

Конституція України

Учень (учениця): пояснює, що таке державний лад та які складові він включає;

дає визначення форми правління

5

Державний лад

Політичний режим, демократичний режим, авторитарний режим, тоталітарний режим, деспотія, фашистський режим, охлократія, тиранічний режим, територіальний устрій, унітарна держава, федеративна держава, конфедерація, імперія

Конституція України

Учень (учениця):

дає визначеня політичного режиму і територіального устрою, пояснює, які є їх види, дає їм загальну характеристику і наводить приклади

6

Особа, суспільство, держава. Особа і суспільство

Суспільство, суспільні відносини, особа, індивід, людина, особистість, громадянин, підданий, правовий статус особи

Учень (учениця): аналізує поняття «людина», «індивід», «особистість», «особа» і «громадянин»; розкриває суть взаємовідносин особи і суспільства; зміст поняття «правовий статус особи» та називає його види;

7

Особа, суспільство, держава. Особа і держава

Особа, держава, правовий статус особи, громадянство, біпатриди, апатриди, особи без громадянства

Конституція України; Закон України «Про громадянство» від 18 січня 2001 р.; Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Учень (учениця): розкриває суть взаємовідносин суспільства і держави;

пояснює особливості взаємовідносин особи і держави; які особи визнаються іноземцями, особами без громадянства та особами з подвійним громадянством; дає визначення громадянства і пояснює способи його набуття і припинення; правової і соціальної держави та називає їхні ознаки

8

Повторювально-узагальнюючий урок

Частина друга. Основи теорії права та правовідносин

9

Поняття і загальна характеристика права

Соціальні норми, право, мораль, функції соціальних норм, функції права, джерела права, форми права, правовий акт, систематизація правових актів, правовий звичай, правовий прецедент, правовий договір, міжнародний правовий акт, законодавчий процес

Учень (учениця):

пояснює, що таке соціальні норми, називає їх види; поняття «правові акти», «нормативні акти», «підзаконні акти», «декрети», «правові прецеденти», «правові звичаї», «нормативні договори»; аналізує відмінності між правовими і морально-етичними нормами;

дає: визначення функцій права і називає їх види; джерел і форм права та називає їх основні види;

розкриває зміст принципу верховенства законів;

обґрунтовує необхідність систематизації правових актів та називає її види

10

Поняття і структура правової системи

Правова система, система права, галузь права, інститут права, норма права, система законодавства, галузь законодавства, нормативний інститут, нормативний припис, систематизація законодавства, кодифікація, інкорпорація

Учень (учениця):

дає: визначення системи права; правової норми, називає її складові та пояснює їх зміст; загальну характеристику міжнародного права;

пояснює, що таке галузь права та правовий інститут;

аналізує співвідношення понять «правова норма» і «стаття правового акта»; розкриває відмінності між поняттями «система права» і «система законодавства»;

називає види і основні ознаки правових систем

11-12

Правовідносини

Правовідносини, склад правовідносин, зміст правовідносин, об’єкти правовідносин, суб’єкти правовідносин, суб’єкти права, фізичні особи, юридичні особи

Цивільний кодекс України

Учень (учениця):

дає: визначення правовідносин, називає їх види; юридичних фактів, проводить їх класифікацію та наводить приклади; розкриває зміст поняття «склад правовідносин»; поняття «зміст правовідносин»;

аналізує співвідношення понять «суб’єкти права» і «суб’єкти правовідносин»;

пояснює зміст правосуб’єктності осіб, розкриває її особливості у фізичних і юридичних осіб;

визначає, що таке об’єкти правовідносин

13

Правопорядок і правопорушення

Поняття дисципліни, правопорядку й законності. Види дисципліни і способи її збереження

Дисципліна, правопорядок, законність, правомірна поведінка, неправомірна поведінка, правосвідомість

Учень (учениця): пояснює: що таке суспільний порядок та чим він визначений; що таке правопорядок і законність; що таке правосвідомість;

дає визначення: дисципліни і пояснює яким чином вона забезпечується; законності і називає її гарантії

14

Правопорядок і правопорушення. Правопорушення та його ознаки

Правопорушення, склад правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єкт правопорушення, об’єктивна сторона правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення, дисциплінарне правопорушення , цивільно-правове правопорушення, адміністративне правопорушення, кримінальне правопорушення, осудність, неосудність

Кодекс Законів України про адміністративну відповідальність, Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс України

Учень (учениця):

дає визначення правопорушення, називає їх види;

наводить приклади правопорушень; розкриває зміст поняття «склад правопорушення», характеризує його елементи

15

Юридична відповідальність

Заходи примусового впливу, юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, господарсько-правова відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, конституційна відповідальність, міжнародно-правова відповідальність

Кодекс Законів України про адміністративну відповідальність, Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кодекс законів про працю

Учень (учениця): пояснює, що таке відповідальність та які є її види, та наводить приклади;

дає визначення юридичної відповідальності, називає її підстави та розкриває їх зміст;

називає обставини, що виключають юридичну відповідальність

16

Повторювально-узагальнюючий урок

Частина третя. Основи публічного права України

17

Конституційне право

Конституційне право, конституційне законодавство, джерела конституційного права, державний суверенітет, правонаступництво, конституційний процес, конституційний договір, конституція, найвища юридична сила, поділ влади

Декларація про державний суверенітет, Акт про проголошення незалежності України, Конституція України

Учень (учениця):

дає: визначення конституційного права, називає основні його інститути та джерела;

загальну характеристику політичного режиму, форми правління і територіального устрою України;

аналізує передумови прийняття Конституції України та дає їх загальну характеристику;

характеризує основні етапи розвитку української державності, Конституцію України як Основний Закон держави; називає основні політико-правові акти, якими закріплювався суверенітет сучасної України

18

Основні права, свободи і обов’язки громадян України

Громадянство України, права, свободи і обов’язки людини і громадянина

Закон України «Про громадянство», Конституція України, Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини

Учень (учениця): дає визначення громадянства України, називає правові акти, якими регламентовані ці відносини, підстави набуття і припинення громадянства; дає загальну характеристику прав, свобод і обов’язків людини і громадянина; пояснює поняття «право» в об’єктивному і суб’єктивному значенні, гарантії та механізми захисту прав і свобод людини;

називає основні міжнародно-правові акти з прав людини;

характеризує права, свободи і обов’язки громадян України

19

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Державна влада, демократія, представницька демократія, безпосередня демократія, вибори, референдум

Конституція України

Учень (учениця):

пояснює загальні засади організації державної влади, визначені Конституцією України;

характеризує референдум та вибори як форми безпосередньої демократії

20

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Законодавча влада, виконавча влада, місцеве самоврядування, парламент, конституційний склад Верховної Ради, народний депутат, кворум, сесія, фракція, парламентська більшість, опозиція, законодавча ініціатива, омбудсмен, Президент, Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів, міністерство, місцеві державні адміністрації, територіальна громада

Конституція України

Учень (учениця): пояснює: конституційний статус Верховної Ради, її організаційну структуру та компетенцію; місце Президента України в системі державних органів та розкриває його повноваження; місцеве самоврядування в Україні;

дає: визначення органів виконавчої влади, називає їх види; загальну характеристику Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади

21

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Судова влада, правоохоронні органи, судова система, юрисдикція, Конституційний Суд, Верховний Суд, Адміністративний Суд, судовий процес, міліція, Служба Безпеки України, прокуратура, адвокатура

Конституція України

Учень (учениця):

дає загальну характеристику органів судової влади України;

називає види та завдання правоохоронних органів

22

Фінансове право

Фінансове право, джерела фінансового права, фінансова система, податок, бюджетна система

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про систему оподаткування»

Учень (учениця):

дає визначення фінансового права, системи оподаткування, загальну характеристику податків і зборів;

називає основні інститути фінансового права та джерела, платників податків та їхні права і обов’язки;

пояснює, що таке бюджетна система України; розкриває особливості відповідальності за порушення фінансового законодавства

23

Адміністративне право

Адміністративне право, джерела адміністративного права, адміністративне правопорушення, адміністративне стягнення: попередження, штраф, оплатне вилучення предмета правопорушення, конфіскація, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт, видворення з України, адміністративна відповідальність неповнолітніх

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Учень (учениця):

дає визначення: адміністративного права, називає основні його інститути та джерела; адміністративного проступку та розкриває його склад;

розкриває особливості правового статусу суб’єктів адміністративного права; особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх;

пояснює, що таке державна служба, підстави адміністративної відповідальності, називає види адміністративних стягнень

24

Екологічне право

Екологічне право, джерела екологічного права, природні ресурси, екологічна безпека, Червона книга України

Конституція України, Закон України «Про захист навколишнього природного середовища»), Закон України «Про Червону книгу України», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», Водний кодекс України, Повітряний кодекс України

Учень (учениця):

дає: визначення екологічного права та називає його основні джерела; загальну характеристику Червоної книги України; називає екологічні права і обов’язки громадян;

пояснює, що таке використання природних ресурсів, називає його види, хто є їх власниками, хто — природокористувачами, називає їхні права і обов’язки

25

Кримінальне право. Поняття та ознаки злочину

Кримінальне право, джерела кримінального права, злочин, склад злочину, види злочинів, стадії скоєння злочину, стан неосудності, співучасть у злочині

Кримінальний Кодекс

України

Учень (учениця):

дає визначення кримінального права та називає його джерела; визначення співучасті у вчиненні злочину, називає співучасників;

пояснює: що таке злочин, розкриває його склад;

називає: види злочинів, наводить приклади; стадії скоєння злочину

26

Кримінальне право. Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність, кримінальне покарання, судимість, умовне засудження, амністія, помилування

Кримінальний Кодекс України

Учень (учениця):

пояснює: що таке обставини, які пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність;

називає: ознаки і підстави кримінальної відповідальності, види кримінальних покарань;

розкриває особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

27

Повторювально-узагальнюючий урок

Частина четверта. Основи приватного права України

28

Цивільне право

Цивільне право, джерела цивільного права, право власності

Цивільний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про власність», Господарський кодекс України

Учень (учениця):

дає визначення: цивільного права, називає основні його інститути та джерела; права власності, розкриває його зміст, називає види строків позовної давності, пояснює їх правове значення; види власності та підстави набуття і припинення права власності

29

Цивільне право. Правочини

Правочини, договір, оренда, наймодавець, наймач, позика, позикодавець, позичальник, кредитний договір, кредитодавець, дарувальник, спадкування, спадщина, спадкоємець, заповіт, заповідач

Цивільний кодекс України

Учень (учениця): називає види строків позовної давності, пояснює їх правове значення; види власності та підстави набуття і припинення права власності; загальну характеристику цивільних договорів;

пояснює, що таке правочини, називає їх види та умови дійсності;

розкриває особливості права власності неповнолітніх; зміст спадкового права, особливості спадкування за законом і заповітом;

пояснює порядок одержання спадщини

30

Цивільне право.

Цивільно-правова відповідальність

Цивільно-правова відповідальність, реальна шкода, втрачена вигода, моральна шкода

Цивільний кодекс України

Учень (учениця):

Називає визначення і підстави цивільно-правової відповідальності; пояснює особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх;

називає способи захисту цивільних прав.

31

Сімейне право.

Житлове право

Сімейне право, шлюб, фіктивний брак, розлучення, шлюбний контракт, усиновлення, опіка, аліменти, житлове право, приватизація житла

Конституція України, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс України

Учень (учениця): дає визначення сімейного права; розкриває умови і порядок укладення та припинення шлюбу, зміст особистих і майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей;

дає визначення житлового права; розкриває зміст права громадян на житло та способи його реалізації; характеризує договір житлового найму

32

Земельне право

Земельне право, земля як основне національне багатство, оренда землі, селянське господарство

Конституція України, Земельний кодекс України

Учень (учениця):

дає визначення земельного права і називає основні його джерела;

називає види земель в Україні, форми та суб’єкти права власності на землю і наводить приклади;

пояснює способи набуття та припинення права власності на землю, передбачені законодавством України;

розкриває зміст поняття «користування землею», називає його суб’єктів та види; перераховує права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів

33

Трудове право.

Загальна характеристика

Особливості права на працю неповнолітніх і механізми його реалізації

Трудове право, джерела трудового права, право на працю, робочий час, час відпочинку

Конституція України, Кодекс законів про працю України

Учень (учениця):

дає: визначення і називає основні інститути та джерела трудового права; робочого часу та часу відпочинку, загальну характеристику їх видів; пояснює особливості права на працю неповнолітніх

34

Трудове право. Трудовий договір

Трудовий договір, працівник, роботодавець, колективний договір, контракт, необхідні (основні) і додаткові (факультативні) умови трудового договору, заробітна плата, підстави припинення трудового договору, прогул, трудова дисципліна, внутрішній трудовий розпорядок, трудові спори, охорона праці, страйк

Конституція України, Кодекс законів про працю України

Учень (учениця): характеризує трудовий договір, види і значення його строку, пояснює порядок його укладення та особливості прийому на роботу неповнолітніх;

розкриває зміст поняття «припинення трудового договору», називає його підстави;

пояснює, що таке трудова дисципліна і перераховує обов’язки працівників; особливості відповідальності за порушення трудового законодавства; особливості матеріальної відповідальності; називає види дисциплінарних стягнень і пояснює порядок їх накладення і зняття

35

Повторювально-узагальнюючий урок

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст